Wednesday, 20 July, 2011

இஸ்லாமியரும் எதிர் நீச்சலும்!

cyf kf;fspid ey; topg;gLj;jp Vf ,iw jj;Jtj;jpid vLj;jpak;g mDg;gg;gl;l egpkhu;fs; *rh> <rh> Kfk;kJ ]y;yy;yh`_ mtu;fshy; mbj;jsk; mikf;fg;gl;l kjq;fs; jhd; [_Nlap]Kk;> fpwpj;JtKk;> ,];yhKk; vd ehk; mwpNthk;. Mdhy; ,];Nuapyu;fs; *rhit flTshfTk;> fpwpj;Jtu;fs; <rhit flTspd; kfdhfTk; newp jtwp miof;fpd;wdu;. Mdhy; ,];yhkpau; kl;Lk; Kfk;kJit ve;j Neuj;jpYk; flTshfNth my;yJ flTspd; kfdhfNth epidf;ftpy;iy. ngUkhdhUf;F t`p %yk; ,wf;fg;gl;l Fu;Mdpy; *rhitAk;> <rhitAk; ,iwj;J}ju;fs; vd;Nw miof;fg;gl;Ls;sJ.. mtu;fSf;F ,wf;fg;gl;l jt;uhj;-,d;[py; Ntjj;ijAk; Fu;Mdpy; nrhy;yg;gl;Ls;sJ.. ,iwtdhy; gilf;fg;gl;l *rhitAk;> <rhitAk; flTshf miof;fhJ ,];yhkpau; egpfshf Vd; miof;f Ntz;Lk; vd;w Nfhgj;jpdhNyh vd;dNth K];ypk;fis ,];uNtyu;fSk;> fpwpj;Jtu;fSk; vjpupfshf epidf;fpd;wdu;..
     kf;fh efupy; u]_yy;yh ghyfdhf ,Ue;jNghJ ek;gpf;iff;Fg; ghj;jpukhdtu; vd;W mioj;jNghJk; jdJ 40 tajpy; jdf;F my;yh`;thy; t`p ,wf;fg;gl;lJ vd;W nrhd;d khj;jpuj;jpy; ahUk; mjid ek;gtpy;iy. Mdhy; mtuJ md;Gj; Jiztpahu; fjp[h gpuhl;bahu; kl;Lk; mtu;fis mutizj;J Kjypy; Vf ,iw jj;Jtj;jpid Vw;Wf; nfhz;lhu;fs; vd;gJ tuyhW. md;id fjp[h xUtNu Kjypy; ,];yhik Vw;wjpypUe;J fy;ybAk;> nrhy;ybAk;> Nkiy ehLfspd; etPd gh];gu]; Fz;lbAk; nghUg;gLj;jhJ mNugpahtpypUe;J-[pk;ghNt tiu 130 ehLfspy; 130 Nfhb kf;fs; Vf ,iw jj;Jtj;jpid Vw;W K];ypk;fshf khwp  ,ka kiyNghy cau;e;J epw;ftpy;iyah ,];yhk;?
     ,d;W cyfpy; mjpfkhf 210 Nfhb fpwpj;Jtu; nfhz;l fpwp];Jt kjkpUe;jhYk;> mjDila tsu;r;rp 1900 Mz;bypUe;J 2000 tiu 26.9rjtPjj;jpypUe;J 29.9 rjtPjk; jhd;;. mjhtJ ntWk; %d;W rjtPjk; jhd;. Mdhy; ,];yhkpau; tsu;r;rp 12.4 rjtPjj;jpypUe;J 19.2 rjtpjj;jpid vl;b> VO rjtPj tsu;r;rp mile;jpUf;fpwJ vd;why; Mr;rupakhf ,y;iyah? ,j;jidf;Fk; ,];yhkpa ehLfs; tsu;r;rpaile;j ty;yurhf ,y;iyNa! Mdhy; K];ypk;fs; vd;w xNu fhuzj;jhy; ty;yuRfs; ty;Y}uhf khwp Mg;fhdp];jhdpYk;> ,uhf;fpYk; Ntl;ilahLtJ Vd;? mtu;fSf;Fj; njupahJ tpisahLk; ge;jpid Rtw;wpNyh-jiuapNyh vt;tsT Ntfk; Xq;fp mbf;fpNwhNkh mt;tsT J}uk; vOk;Gk; vd;gjpid ghu;f;fpNwhk;. mNjNghy; ,];yhkpau; vt;tsT eRf;fg;gl;lhYk; gPdpf;]; gwitahf vupAk; rhk;gypUe;J rPwpg; gha;thu;fs; vd Mjpf;f rf;jpfs; mwpa khl;lhu;fs;.
      tuyhw;W ,ilf;fhyj;jpy; ,];yhkpa muru;fshy; ,];yhk; thshy; gug;gg;gl;lJ vd;W xU thjj;jpw;fhf itj;Jf; nfhz;lhYk; ,d;W cyfj;jpidNa jdJ MAj gyj;jhy; kpul;Lk; mnkupf;fhtpdhNyNah my;yJ Nel;Nlh fpwpj;Jt ehLfspdhNyNah tYf;fl;lhakhf kf;fis fpwpj;Jt kjj;jpw;F khw;wk; nra;a KbAkh? fpwpj;Jt Nrit ikaq;fs; $l Vio kf;fis ftu fy;tp> czT> tPL> Rfhjhuk; Nghd;w md;gpd; milahq;fis kf;fspilNa ms;sp tPrpj;jhNd mtu;fis fpwpj;Jt kjj;jpw;F ,Of;fpwhu;fs;. gpd; vg;gb ,];yhkpa kd;du;fs; kl;Lk; tuyhw;W ,ilf;fhyj;jpy(;nkBty;) kf;fis fl;lhag;gLj;jp ,];yhj;jpy; ,izj;jpUg;ghu;fs; vd;W Vd; mtu;fs; rpe;jpf;f kWf;fpwhu;fs;?
     tuyhw;W ,ilg;gl;l(nkBty;) fhyj;jpy; ele;jJ vd;d? a+ju;fs;> fpwpj;Jtu;fSf;Fk;> ,];yhkpau;fSf;Fk; Gz;zpa jykhf fUjg;gLk; n[&ryk;  K];ypk;fs; Ml;rp nra;j ghy];jPd ehl;by; ,Ue;jJ. K];ypk;fsplkpUe;j n[&ryj;jpid ifg;gw;w ePz;l (FUNrl;)Gdpjg;Nghu; vd;W ngaupl;l ngupaNjhu; Nghupid INuhg;gpa Jizf; fz;lj;jpy; elj;jpdu;. Mdhy; K];ypk;fs; <khid NflakhfTk;> Vf ,iwj;jj;Jtj;jpid thshfTk; ifapnyLj;J gy capu;fis gwpnfhLj;jjhy; n[&ryj;jpid jq;fSld; jf;f itj;jdu; vdwhy; vg;gb mtu;fshy; md;W kl;Lk; Kbe;jJ? ,iwtdhy; ,iwf;fl;lisfis ,];uNtyu;fs; kPwpajhy; gopf;fg;gl;lJ kl;Lky;y> KjyhtJ-,uz;lhtJ cyfg;Nghu;fspy; ge;jhlg;gl;ldu;. fpwpj;Jt-,];Nuapyf; $l;Lg;gil ,uz;lhk; cyfg; Nghupy; ntw;wpaile;j fspg;gpy; ghy];jPdu;fSf;fpilNa ,];Nuapy; vd;w ehl;bid cUthf;fp ghy];jPdu;fSf;F ehL vd;w mikg;Ng ,y;yhky; mfjpfshf Mf;fg;gl;ldu;.
1945 Mk; Mz;L ru;tNjr rigahd I.eh mikag;gl;lhYk;> 1948 Mk; Mz;L rutNjr kdpj cupik rhrdk; vOjg;gl;lhYk; ghy];jPdu;fSf;F ,d;W tiu jdpehL vd;W gpufldk; nra;a cupik ,y;iy. ,d;iwa K];ypk; cyfpd; nfhe;jspg;gpw;F fhuzNk ghy];jPdj;jpd; gupjhg epiyNa vd;W  cyf Clfq;fs; nrhy;fpd;wd. MfNt K];ypk; ehLfshd <uhNdh> <uhf;Nfh> ghfp];jhNdh ,];NuapYf;F vjpuhf gyk; tha;e;jjhf khwf;$lhJ vd;gjhy; jhd; fpwpj;Jt $l;likg;G <uhf;if rpd;dhgpd;dkhf;fp> ghf;fp];jhdpd; mZ Mapjj;jpid fz;fhzpj;J me;j ehl;by; ufrpakhf CLUtp Mspy;yh tpkhdq;fs; %yk; epu;%ykhf;Ffpd;wdu;. ghy];jPd Foe;ijfNsh my;yJ <uhf; my;yJ Mg;ghdp];jhd; Foe;ijfNsh gs;spf;$lq;fSf;Ff;$l  nry;y KbahJ gupjtpf;fpd;wdu;. ,t;tstpw;Fk; 1989 Mk; Mz;L I.eh tpd; ru;tNjr Foe;ijfs; Mz;L vd;W mwptpj;J mtu;fSf;fhd cupik 20 Mz;LfshfpAk; gwpf;fg;LfpwNj Ntjidahf ,y;iyah?
mnkupf;fhtpd; ,ul;ilf;NfhGuq;fs; 2001 Mk; Mz;L jhf;fg;gl;ljpw;F Mg;fhdp];jhdpd; jhypghd;fs; jhd; fhuzk; vd;W me;j ehl;by; gilnaLj;J jhypghd;fis tpul;ba gpd;G me;j ehl;il tpl;L ntspNauhkhy; Coy; epiwe;j mnkupf;fhtpy; trpj;j lhf;lu; furha; Ml;rpapid epWtp mjw;F MjuT nfhLj;jNjhL kl;Lky;yhky;> capu; nfhy;yp MAjq;fs; <uhf; [dhjpgjp itj;jpUf;fpwhu; vd;W 2003 Mk; Mz;L <uhf;fpy; gilnaLj;j $l;Lg;gil capu; nfhy;yp MAjq;fs; <uhf;fpy; ,y;iy vd;w cz;ikapid xg;Gf; nfhz;L ntspNauhkhy; ,d;Dk; ml;ilNghy; xl;b me;j ehl;bd; vz;nza; tsj;jpid cwpQ;rpf; nfhz;Ls;sJ vd;w nra;jpfs; ehs;NjhWk; ehk; gbf;f tpy;iyah? <uhd; rptpy; cgNahfj;jpw;fhf mjhtJ kpd;rhuk; Nghd;witfis jahupg;gjpw;fhf mZtpid gad;gLj;JfpNwhk; vd;whYk; mjw;F nghUshjhu jilNaw;gLj;Jtjh?
,Nj Nghd;Wjhd; 60 Mz;LfSf;F Kd;G rPdh ehl;bw;F jil tpjpf;fg;gl;lJ. mJ vd;dthdJ? Tptrha ehlhd rPd ehl;bid njhopw;rhiy kpFe;j ehlhf Mf;fp ,d;W Vw;Wkjpapid 17.7 rjtPjk; mjpfupj;J n[u;kdp ehl;bid gpd;js;sp cyf Vw;Wkjpapd; Kd;dzp ehlhf rPdhtpid khNrJq; cUthf;ftpy;iyah? Vd; ,];yhkpau;fshy; Kbahjh? Vfhgj;jpa ehLfs; ,];yhkpau;fis elj;Jk; tpjk; Nfhg%l;Lk; nrayhdJ jhd; mjw;fhf jPtputhjk; xU tbfhyhFkh? ,d;iwa ,];yhkpau; tho;T nfhe;jspf;Fk; flypy; fg;gy; Xl;Lk; khYkpiag; Nghd;wJ jhd;. ehd; xg;Gf; nfhs;fpNwd;. Mdhy; mjid rkhspj;J jpwk;gl top elj;JgtNd rpwe;j khYkpahff; fUjg;gLk;. Njhy;tp-mtkhdq;fis ntw;wpapd; *yjdkhf vLj;Jf; nfhz;L cyfj;jpy; jiy epkpu;e;J epw;f rpy Nahridfis nrhy;yyhk; vd epidf;fpNwd;:
1)        fpuhk nghUshjhuj;jpid Nkd; gLj;jp-cw;gj;jpw;F cjTk; njhopy;fis njhlq;f Ntz;Lk;.
2)      rPdu;  cyfpy; vg;gb ,t;tsT J}uj;jpw;F tsu;r;rpaile;j ty;yurhf khwpaJ vd;W MuhAk; NghJ tUlj;jpw;F 20 yl;rk; rPdu; Mq;fpyf; fy;tp fw;fpd;wdu; vd;gJ njupa te;jJ. mjd; *yk; Mq;fpyk; NgRk; ehLfSld; njhlu;G nfhz;L mtu;fs; Kd;Ndw;wj;jpd; ufrpaq;fis mwpe;J-mtu;fSf;F Nkyhf xU gb cau;Js;sdu;. mNj Nghd;W ,];yhkpaUk; Mq;fpyf; fy;tpf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;f Ntz;Lk;.
3)      ,d fUj;J NtWghLfis fisa Ntz;Lk;. mjhtJ \pah-rd;dp vd;w NtWghL fise;J gpupe;J epw;Fk; If;fpa muG ehLfs;-vfpg;J-rpupah-N[hu;ld;-mNugpah-<uhd;-ghfp];jhd Mfpait xU Filapd; fPo; epw;f Ntz;Lk;. me;j mikg;Gfs; ehl;Nlh Nghd;w ghJfhg;G mikg;gpid Vw;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;.
4)      nghUshjhu Vw;Wkjp-,wf;Fkjpapy; tupapy;yh tu;j;jfj;jpid vw;gLj;j Ntz;Lk;. jq;fSf;nfd;w <Nuh Nghd;w ehzak; cUthf;f Ntz;Lk;.
5)      mNj Nghd;W tpQ;Qhd-Muha;r;rpfis jq;fSld; gupkhw;wk nra;J nfhs;s Ntz;Lk;.
6)      tWikapy; jtOk; ,];yhkpa ehLfSf;F nghUSjtp nfhLf;f Ntz;Lk;. vg;gb nghUshjhuj;jpy; rpf;fp jtpf;Fk; Jgha; ehl;bw;F mGjhgp ehL fld; nfhLj;J if J}f;fpaNjh mNjNghd;w cjtpfis nra;a Ntz;Lk;. ,];yhkpa Vio ehLfspy; grpahYk;-NehahYk; coYk; kf;fSf;F fy;tp-kUj;Jtk;-tPL-Ntiy tha;g;gpid toq;f Ntz;Lk;.

cyf ,];yhkpau; epidj;jhy; thdj;ijAk; tpy;yhf Kwpj;J-flypYk; vjpu; ePr;rybj;J> G+kpapYk; ty;yurhf khwp vjpu;fhy rthy;fis Kwpabf;fyhk; vd;W vjpu;ghu;f;fyhkh? 

No comments:

Post a Comment