Monday, 18 July, 2011

தொழுகிறேன் தொழுகிறேன் அல்லாஹ்விற்காக வைக்கோல் பிடுங்குகிறேன் மாட்டுக்காக!

Nehd;G khjj;jpy; Nrty; $Ttjpw;F Kd;Gk;-fjputd; jd; nrq;fjpu;fis Gtpapy; tpupf;Fk; Kd;Gk; J}f;fj;jpid tpl;L vOe;J
rfu; itj;J mjd; gpd;G b.tpapy; tUk; khu;f;f rk;ge;jkhd cykhf;fs;-ikytpfs;-,khk;fs; Mw;Wk; NgUiwfs; Nfl;f Kw;gLk;NghJ mq;Nf epkplj;jpw;F epkplk; gy;NtW njhopy; rk;ge;jkhd tpsk;guq;fs; xyp-xspf;fpd;wd. mitfs; tpj tpjkhd jq;f Mguz khspif> gl;L [Tspfs;> Nfhupau; ru;tP];fs;> upay; v];Nll;Lfs;> yhl;[;fs;> Adhdp kUj;Jtk;.> mj;Jld; ,];yhk; jilnra;ag;gl;l yhyp gPb tpsk;guq;fSk; mlq;Fk;. khu;f;f mwpT ngw;w mwpQu;fSf;Fg; gjpyhf tpsk;gujhuu;fspd; gps;isfis Ngr;rhsu;fshf mwpKfk; nra;tJ Nghd;w epfo;rprpfSk; ele;J nfhz;L ,Ue;jd.
     jf[j; njho Ntz;ba Neuj;jpy; b.tp Kd;G mku;e;J jhq;fs; tpsk;gujhuu; elj;Jk; Ftp]; Nghl;bapy; miuf;fhR jq;f ehzak;> js;Sgb Nriyf;fpilf;fhjh vd Vq;Fk; epiyiaAk; ghu;f;fyhk;.. tpsk;guk; nra;tjpw;F rfu; Neuk;jhdh fpilj;jJ? mt;thW tpsk;guk; nra;Ak; rpyUila njhopiyg; ghu;j;jhy; NghypahfTk; cs;sJ. Nrd;idapy tpw;gidahFk; 40 rjtPj jq;fk; nghd; fye;jJ vd;w Ma;T mwpf;ifapid mtu;fs; vq;Nf mwpag;Nghfpwhu;fs;? Rpy Mz;LfSf;F Kd;G thdpak;ghb Adhdp kUj;Jtu; xUtu; rpdpkh ];lz;l; ebfu; [];bDld; Ngl;b nfhLj;jhu;. mjpy; jdf;F te;j euk;G Nehia jPu;j;j Adhdp kUj;Jtu; vdf;F flTs; vd;whu;. Mjid Nfl;L me;j Adhdp kUj;JtUk; jhd; ntWk; itj;jpak; nra;Ak; kUj;Jtu; jhd; ,iwtdy;y vd;W nrhy;ytpy;iy. khwhf mfkfpo;e;J tha;tpl;L rpupj;jhu;. Mdhy; rupahf ,uz;L khjj;jpw;F gpd;G me;j ];lz;l; ebfu; Nehahy; ,we;Jtpl;l nra;jp gjjpupf;ifapy; ntspahdJ. mjw;Fg; gpd;G me;j Adhdp lhf;lu; rpyfhyk; ntspapy; jiyfhl;ltpy;iy.. nrd;id [hk;g[hu; [hNd [hd; njUtpy; ,Uf;Fk; ,iw iyj;jpau; vd;w mwpf;if gyifNa kf;fis Vkhw;w Nglg;gl;bUf;fpwJ vd;W mu;j;jk;. me;j Adhdp `f;fPk; kl;Lk; ,iw itj;jpau; vd;W Vd; tpsk;guk; nra;a Ntz;Lk;. ,jid vjw;Fr; nrhy;fpNwd; vd;why; Nehd;G Neuj;jpy; Nkw;nrhd;d Ra tpsk;guq;fshy; kf;fs; Vkhw;wg; gLfpwhu;fs; vd;why; kpifahfhJ.
,jw;nfy;yhk; kFlk; itj;jhw;Nghy; fy;tp mwf;fl;lis rhu;ghf ciwahhw;wpa xU ,isQu; nrhd;dhu; nry;tKs;s K];ypk;fs; ,d;[pdPupaq; fy;Y}up Muk;gpj;J gzj;ij ms;Nsh ms;Nsh vd;W ms;Sq;fs; vd;whu;. mtu; ,d;[pdPupaq; fy;Y}up Muk;gpj;J Vio K];ypk; khztu;fSf;F cjtp nra;Aq;fs; vd;why; xj;Jf; nfhs;syhk;-khwhf mtu; thu;j;ijapy; nrhy;y Ntz;Lnkz;why; gzj;ijg; Nghl;L gzj;ij vLq;fs; vd;fpwhu;. nlhNdrNd thq;ff; $lhJ vd;w muR tpjp Kiw ,Uf;Fk; NghJ Ntjhsk; Ntjk; Xjpa fijapidr; nrhd;dhu; me;j ,isQu; vd;why; ghUq;fNsd;!
     K];ypk; ,isQu;fis jtwhd ghijapy; top elj;jpr; nry;Yk; rpy ,af;fq;fs; rpy tPbNahf; fhl;rpfis fhl;btpl;b jq;fSf;F rf;fhj;-rjf;fh-gpj;uh gzj;jpid ed;nfhilahfj; jhUq;fs; vd;Wk; $f;fpuypl;ldu;. Mdhy; mt;thW t#y; nra;ag;gl;l gzk; Mlk;gu ];Nfhlh> ];fhu;gpNah> Fthyp];. ,d;Ndhth fhu;fs; thq;fp jiytu;fs; ngUikahf gtdp tUtjpw;Fk;> jq;fs; ngaupy; v];.gp. mf;fTz;l; njhlq;fp mjid jd; nrhe;j tuT nrytpw;F itj;Jf;nfhs;tjhfTk;>
scz;bay; tpahghuj;jpy; Gof;fk; tpl;Lk;> ,d;Dk; rpy jiytu;fs; jq;fsplk; Fiw nrhy;y tUk; ngz;fis xd;Wf;F Nkw;gl;l kidtpahf;fpf; nfhs;tjhfTk;.> rpy Mapuk; Xl;Lf;fhf gy yl;rk; &ghapid Cjhupj;jdkhf nrytspj;jjhy; njhz;lu;fspilNa nfhe;jspg;G Vw;gl;ljhfTk;> nrd;id-kuf;fhzk;> jpUr;rp Nghd;w ,lq;fspy; upay; v];Nll; nra;tjhfTk; gutyhfg; Ngrg;gLfpwJ.
     ,j;Jld; xU Gifg;glj;jpid je;Js;Nsd;. mjpy; tisFlh ehLfspy; jopo; ehL K];ypk; ,isQu;fs; vt;thW miuf;fQ;rp tapw;Wld;> FbapUf;f Gwhf;#$z;L Nghd;w ,lj;jpy; trpj;J kpQ;Qpa gzj;jpid jq;fs; FLk;gq;fSf;F mDg;gp itf;fpwhu;fs; vd;W ghu;j;jhy; GupAk;. mjpy; kpQ;Qpajpid khu;f;fk; nrhy;fpwJ vd;W ed;nfhil rpy ,af;fq;fSf;Fj; jUfpwhu;fs;. Mdhy; mjd; jiytu;fs; nTWk; tha; rhyq;fshy; thu;j;ij tpahghupfshf khwp K];ypk; ,isQu;fspd; gzj;jpidg; ngw;W jtwhd ghijapy; nrytspf;fpd;wdu; vd;why kpifahfhJ. mjw;F xU cjhuzj;jpid jUfpNwd;: rpy khjq;fSf;F Kd;G Jgha;> kNyrpahtpw;F Rw;Wg; gazk; Nkw;nfhs;tjw;fhf ,U mwpT [Ptpfs; tUtjhfTk; mtu;fs; $l;lj;jpw;F jtwhf fye;J nfhz;L rpwg;gpf;f vyf;l;uhdpf; kPbah *yk; Ntz;LNfhs; tplg;gl;lJ. mtu;fs; tha;r;nrhy;ypy; tPuu;fs; vd;Wk; Kf];Jjp ghLtu; vd;Wk; midtUk; mwptu;.. MfNt K];ypk; ,isQu;fs; mtu;fs; fy;tpg;gzp gazj;jpw;F ms;spj;je;jpUg;ghu;fs; vd;gjpid kWf;f KbahJ. Mdhy; ele;jJ vd;d? rkPgj;jpy; mtu;fis cWg;gpdu;fshff; nfhz;l rq;fj;jpd; $l;lk; nrd;idapy; ele;jJ. mjpy; rku;g;gpj;jf; fzf;fpid mjd; Kf;fpa eputhfp];j;ju; vd;dplk; nrhy;yp Gyk;gpdhu; vd;why; ghUq;fNsd;. mjhtJ Jghapy; t#y; nra;jJ &gha; 4yl;rk;> mjpy; mtu;fs; gazr; nryT &gha; xU yl;rj;J ehw;gjhapuk;. kNyrpahtpy; t#y; &.40 Mapuk;. Mdhy; gazr; nryT & gjpdhapuk;. Ahu; ahu; gzk; nfhLj;jhu;fs; vd;w tpguk; ,d;Dk; rku;g;gpf;ftpy;iyahk;. mtu;fs; jq;Ftjpw;Fk gazr; nrytpidAk; mq;Fs;s ez;gu;fs; nra;j gpd;dUk; ,J Nghd;w jtwhd fzf;Ff;; fhl;lg;gl;lJ tUj;jkspf;fhkypy;iyah?. MfNt ed;nfhil nfhLg;gtu;fs; ,dpNky;  mjw;fhd urPJ Nfl;gJ kl;Lky;yhJ> nfhLj;j ed;nfhil tpguq;fis me;j ,af;fq;fspd; jiyik epiyaj;jpw;F njuptpj;Njhnkd;why; ,J Nghd;w itf;fy; gpLq;Fk; epiy Vw;glhky; jLf;fyhk;. mJ kl;Lky;yhky; me;j nghJ epWtdq;fs; jq;fsJ tuT nrytpid gj;jpupf;ifapYk;-, kPbahtpYk; ntspapl Ntz;Lk; vd tw;g;GWj;j Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; igj;Jy;khy; gzk; rPuopahky; fhg;ghw;w KbAk;. fypgh cku; uypay;yh`; mtu;fSf;F Cjpa cau;T nfhLf;f Ie;J Njhou;fs; fkpl;b mtUila kfshu; %yk; njuptpj;jNghJ cku; Nfhgk; nfhz;L Vd; vd;id eufj;jpw;F mDg;g KbT nra;J tpl;Bu;fsh? Vd;W fbe;J nfhz;ljhfTk; fjP]; cs;sJ. mtu; top te;j ehk; nghJr; nrhj;jpy; jtwpiof;f tplyhkh?Nehd;G khjj;jpy; Nrty; $Ttjpw;F Kd;Gk;-fjputd; jd; nrq;fjpu;fis Gtpapy; tpupf;Fk; Kd;Gk; J}f;fj;jpid tpl;L vOe;J
rfu; itj;J mjd; gpd;G b.tpapy; tUk; khu;f;f rk;ge;jkhd cykhf;fs;-ikytpfs;-,khk;fs; Mw;Wk; NgUiwfs; Nfl;f Kw;gLk;NghJ mq;Nf epkplj;jpw;F epkplk; gy;NtW njhopy; rk;ge;jkhd tpsk;guq;fs; xyp-xspf;fpd;wd. mitfs; tpj tpjkhd jq;f Mguz khspif> gl;L [Tspfs;> Nfhupau; ru;tP];fs;> upay; v];Nll;Lfs;> yhl;[;fs;> Adhdp kUj;Jtk;.> mj;Jld; ,];yhk; jilnra;ag;gl;l yhyp gPb tpsk;guq;fSk; mlq;Fk;. khu;f;f mwpT ngw;w mwpQu;fSf;Fg; gjpyhf tpsk;gujhuu;fspd; gps;isfis Ngr;rhsu;fshf mwpKfk; nra;tJ Nghd;w epfo;rprpfSk; ele;J nfhz;L ,Ue;jd.
     jf[j; njho Ntz;ba Neuj;jpy; b.tp Kd;G mku;e;J jhq;fs; tpsk;gujhuu; elj;Jk; Ftp]; Nghl;bapy; miuf;fhR jq;f ehzak;> js;Sgb Nriyf;fpilf;fhjh vd Vq;Fk; epiyiaAk; ghu;f;fyhk;.. tpsk;guk; nra;tjpw;F rfu; Neuk;jhdh fpilj;jJ? mt;thW tpsk;guk; nra;Ak; rpyUila njhopiyg; ghu;j;jhy; NghypahfTk; cs;sJ. Nrd;idapy tpw;gidahFk; 40 rjtPj jq;fk; nghd; fye;jJ vd;w Ma;T mwpf;ifapid mtu;fs; vq;Nf mwpag;Nghfpwhu;fs;? Rpy Mz;LfSf;F Kd;G thdpak;ghb Adhdp kUj;Jtu; xUtu; rpdpkh ];lz;l; ebfu; [];bDld; Ngl;b nfhLj;jhu;. mjpy; jdf;F te;j euk;G Nehia jPu;j;j Adhdp kUj;Jtu; vdf;F flTs; vd;whu;. Mjid Nfl;L me;j Adhdp kUj;JtUk; jhd; ntWk; itj;jpak; nra;Ak; kUj;Jtu; jhd; ,iwtdy;y vd;W nrhy;ytpy;iy. khwhf mfkfpo;e;J tha;tpl;L rpupj;jhu;. Mdhy; rupahf ,uz;L khjj;jpw;F gpd;G me;j ];lz;l; ebfu; Nehahy; ,we;Jtpl;l nra;jp gjjpupf;ifapy; ntspahdJ. mjw;Fg; gpd;G me;j Adhdp lhf;lu; rpyfhyk; ntspapy; jiyfhl;ltpy;iy.. nrd;id [hk;g[hu; [hNd [hd; njUtpy; ,Uf;Fk; ,iw iyj;jpau; vd;w mwpf;if gyifNa kf;fis Vkhw;w Nglg;gl;bUf;fpwJ vd;W mu;j;jk;. me;j Adhdp `f;fPk; kl;Lk; ,iw itj;jpau; vd;W Vd; tpsk;guk; nra;a Ntz;Lk;. ,jid vjw;Fr; nrhy;fpNwd; vd;why; Nehd;G Neuj;jpy; Nkw;nrhd;d Ra tpsk;guq;fshy; kf;fs; Vkhw;wg; gLfpwhu;fs; vd;why; kpifahfhJ.
,jw;nfy;yhk; kFlk; itj;jhw;Nghy; fy;tp mwf;fl;lis rhu;ghf ciwahhw;wpa xU ,isQu; nrhd;dhu; nry;tKs;s K];ypk;fs; ,d;[pdPupaq; fy;Y}up Muk;gpj;J gzj;ij ms;Nsh ms;Nsh vd;W ms;Sq;fs; vd;whu;. mtu; ,d;[pdPupaq; fy;Y}up Muk;gpj;J Vio K];ypk; khztu;fSf;F cjtp nra;Aq;fs; vd;why; xj;Jf; nfhs;syhk;-khwhf mtu; thu;j;ijapy; nrhy;y Ntz;Lnkz;why; gzj;ijg; Nghl;L gzj;ij vLq;fs; vd;fpwhu;. nlhNdrNd thq;ff; $lhJ vd;w muR tpjp Kiw ,Uf;Fk; NghJ Ntjhsk; Ntjk; Xjpa fijapidr; nrhd;dhu; me;j ,isQu; vd;why; ghUq;fNsd;!
     K];ypk; ,isQu;fis jtwhd ghijapy; top elj;jpr; nry;Yk; rpy ,af;fq;fs; rpy tPbNahf; fhl;rpfis fhl;btpl;b jq;fSf;F rf;fhj;-rjf;fh-gpj;uh gzj;jpid ed;nfhilahfj; jhUq;fs; vd;Wk; $f;fpuypl;ldu;. Mdhy; mt;thW t#y; nra;ag;gl;l gzk; Mlk;gu ];Nfhlh> ];fhu;gpNah> Fthyp];. ,d;Ndhth fhu;fs; thq;fp jiytu;fs; ngUikahf gtdp tUtjpw;Fk;> jq;fs; ngaupy; v];.gp. mf;fTz;l; njhlq;fp mjid jd; nrhe;j tuT nrytpw;F itj;Jf;nfhs;tjhfTk;>
scz;bay; tpahghuj;jpy; Gof;fk; tpl;Lk;> ,d;Dk; rpy jiytu;fs; jq;fsplk; Fiw nrhy;y tUk; ngz;fis xd;Wf;F Nkw;gl;l kidtpahf;fpf; nfhs;tjhfTk;.> rpy Mapuk; Xl;Lf;fhf gy yl;rk; &ghapid Cjhupj;jdkhf nrytspj;jjhy; njhz;lu;fspilNa nfhe;jspg;G Vw;gl;ljhfTk;> nrd;id-kuf;fhzk;> jpUr;rp Nghd;w ,lq;fspy; upay; v];Nll; nra;tjhfTk; gutyhfg; Ngrg;gLfpwJ.
     ,j;Jld; xU Gifg;glj;jpid je;Js;Nsd;. mjpy; tisFlh ehLfspy; jopo; ehL K];ypk; ,isQu;fs; vt;thW miuf;fQ;rp tapw;Wld;> FbapUf;f Gwhf;#$z;L Nghd;w ,lj;jpy; trpj;J kpQ;Qpa gzj;jpid jq;fs; FLk;gq;fSf;F mDg;gp itf;fpwhu;fs; vd;W ghu;j;jhy; GupAk;. mjpy; kpQ;Qpajpid khu;f;fk; nrhy;fpwJ vd;W ed;nfhil rpy ,af;fq;fSf;Fj; jUfpwhu;fs;. Mdhy; mjd; jiytu;fs; nTWk; tha; rhyq;fshy; thu;j;ij tpahghupfshf khwp K];ypk; ,isQu;fspd; gzj;jpidg; ngw;W jtwhd ghijapy; nrytspf;fpd;wdu; vd;why kpifahfhJ. mjw;F xU cjhuzj;jpid jUfpNwd;: rpy khjq;fSf;F Kd;G Jgha;> kNyrpahtpw;F Rw;Wg; gazk; Nkw;nfhs;tjw;fhf ,U mwpT [Ptpfs; tUtjhfTk; mtu;fs; $l;lj;jpw;F jtwhf fye;J nfhz;L rpwg;gpf;f vyf;l;uhdpf; kPbah *yk; Ntz;LNfhs; tplg;gl;lJ. mtu;fs; tha;r;nrhy;ypy; tPuu;fs; vd;Wk; Kf];Jjp ghLtu; vd;Wk; midtUk; mwptu;.. MfNt K];ypk; ,isQu;fs; mtu;fs; fy;tpg;gzp gazj;jpw;F ms;spj;je;jpUg;ghu;fs; vd;gjpid kWf;f KbahJ. Mdhy; ele;jJ vd;d? rkPgj;jpy; mtu;fis cWg;gpdu;fshff; nfhz;l rq;fj;jpd; $l;lk; nrd;idapy; ele;jJ. mjpy; rku;g;gpj;jf; fzf;fpid mjd; Kf;fpa eputhfp];j;ju; vd;dplk; nrhy;yp Gyk;gpdhu; vd;why; ghUq;fNsd;. mjhtJ Jghapy; t#y; nra;jJ &gha; 4yl;rk;> mjpy; mtu;fs; gazr; nryT &gha; xU yl;rj;J ehw;gjhapuk;. kNyrpahtpy; t#y; &.40 Mapuk;. Mdhy; gazr; nryT & gjpdhapuk;. Ahu; ahu; gzk; nfhLj;jhu;fs; vd;w tpguk; ,d;Dk; rku;g;gpf;ftpy;iyahk;. mtu;fs; jq;Ftjpw;Fk gazr; nrytpidAk; mq;Fs;s ez;gu;fs; nra;j gpd;dUk; ,J Nghd;w jtwhd fzf;Ff;; fhl;lg;gl;lJ tUj;jkspf;fhkypy;iyah?. MfNt ed;nfhil nfhLg;gtu;fs; ,dpNky;  mjw;fhd urPJ Nfl;gJ kl;Lky;yhJ> nfhLj;j ed;nfhil tpguq;fis me;j ,af;fq;fspd; jiyik epiyaj;jpw;F njuptpj;Njhnkd;why; ,J Nghd;w itf;fy; gpLq;Fk; epiy Vw;glhky; jLf;fyhk;. mJ kl;Lky;yhky; me;j nghJ epWtdq;fs; jq;fsJ tuT nrytpid gj;jpupf;ifapYk;-, kPbahtpYk; ntspapl Ntz;Lk; vd tw;g;GWj;j Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; igj;Jy;khy; gzk; rPuopahky; fhg;ghw;w KbAk;. fypgh cku; uypay;yh`; mtu;fSf;F Cjpa cau;T nfhLf;f Ie;J Njhou;fs; fkpl;b mtUila kfshu; %yk; njuptpj;jNghJ cku; Nfhgk; nfhz;L Vd; vd;id eufj;jpw;F mDg;g KbT nra;J tpl;Bu;fsh? Vd;W fbe;J nfhz;ljhfTk; fjP]; cs;sJ. mtu; top te;j ehk; nghJr; nrhj;jpy; jtwpiof;f tplyhkh?
 Nehd;G khjj;jpy; Nrty; $Ttjpw;F Kd;Gk;-fjputd; jd; nrq;fjpu;fis Gtpapy; tpupf;Fk; Kd;Gk; J}f;fj;jpid tpl;L vOe;J
rfu; itj;J mjd; gpd;G b.tpapy; tUk; khu;f;f rk;ge;jkhd cykhf;fs;-ikytpfs;-,khk;fs; Mw;Wk; NgUiwfs; Nfl;f Kw;gLk;NghJ mq;Nf epkplj;jpw;F epkplk; gy;NtW njhopy; rk;ge;jkhd tpsk;guq;fs; xyp-xspf;fpd;wd. mitfs; tpj tpjkhd jq;f Mguz khspif> gl;L [Tspfs;> Nfhupau; ru;tP];fs;> upay; v];Nll;Lfs;> yhl;[;fs;> Adhdp kUj;Jtk;.> mj;Jld; ,];yhk; jilnra;ag;gl;l yhyp gPb tpsk;guq;fSk; mlq;Fk;. khu;f;f mwpT ngw;w mwpQu;fSf;Fg; gjpyhf tpsk;gujhuu;fspd; gps;isfis Ngr;rhsu;fshf mwpKfk; nra;tJ Nghd;w epfo;rprpfSk; ele;J nfhz;L ,Ue;jd.
     jf[j; njho Ntz;ba Neuj;jpy; b.tp Kd;G mku;e;J jhq;fs; tpsk;gujhuu; elj;Jk; Ftp]; Nghl;bapy; miuf;fhR jq;f ehzak;> js;Sgb Nriyf;fpilf;fhjh vd Vq;Fk; epiyiaAk; ghu;f;fyhk;.. tpsk;guk; nra;tjpw;F rfu; Neuk;jhdh fpilj;jJ? mt;thW tpsk;guk; nra;Ak; rpyUila njhopiyg; ghu;j;jhy; NghypahfTk; cs;sJ. Nrd;idapy tpw;gidahFk; 40 rjtPj jq;fk; nghd; fye;jJ vd;w Ma;T mwpf;ifapid mtu;fs; vq;Nf mwpag;Nghfpwhu;fs;? Rpy Mz;LfSf;F Kd;G thdpak;ghb Adhdp kUj;Jtu; xUtu; rpdpkh ];lz;l; ebfu; [];bDld; Ngl;b nfhLj;jhu;. mjpy; jdf;F te;j euk;G Nehia jPu;j;j Adhdp kUj;Jtu; vdf;F flTs; vd;whu;. Mjid Nfl;L me;j Adhdp kUj;JtUk; jhd; ntWk; itj;jpak; nra;Ak; kUj;Jtu; jhd; ,iwtdy;y vd;W nrhy;ytpy;iy. khwhf mfkfpo;e;J tha;tpl;L rpupj;jhu;. Mdhy; rupahf ,uz;L khjj;jpw;F gpd;G me;j ];lz;l; ebfu; Nehahy; ,we;Jtpl;l nra;jp gjjpupf;ifapy; ntspahdJ. mjw;Fg; gpd;G me;j Adhdp lhf;lu; rpyfhyk; ntspapy; jiyfhl;ltpy;iy.. nrd;id [hk;g[hu; [hNd [hd; njUtpy; ,Uf;Fk; ,iw iyj;jpau; vd;w mwpf;if gyifNa kf;fis Vkhw;w Nglg;gl;bUf;fpwJ vd;W mu;j;jk;. me;j Adhdp `f;fPk; kl;Lk; ,iw itj;jpau; vd;W Vd; tpsk;guk; nra;a Ntz;Lk;. ,jid vjw;Fr; nrhy;fpNwd; vd;why; Nehd;G Neuj;jpy; Nkw;nrhd;d Ra tpsk;guq;fshy; kf;fs; Vkhw;wg; gLfpwhu;fs; vd;why; kpifahfhJ.
,jw;nfy;yhk; kFlk; itj;jhw;Nghy; fy;tp mwf;fl;lis rhu;ghf ciwahhw;wpa xU ,isQu; nrhd;dhu; nry;tKs;s K];ypk;fs; ,d;[pdPupaq; fy;Y}up Muk;gpj;J gzj;ij ms;Nsh ms;Nsh vd;W ms;Sq;fs; vd;whu;. mtu; ,d;[pdPupaq; fy;Y}up Muk;gpj;J Vio K];ypk; khztu;fSf;F cjtp nra;Aq;fs; vd;why; xj;Jf; nfhs;syhk;-khwhf mtu; thu;j;ijapy; nrhy;y Ntz;Lnkz;why; gzj;ijg; Nghl;L gzj;ij vLq;fs; vd;fpwhu;. nlhNdrNd thq;ff; $lhJ vd;w muR tpjp Kiw ,Uf;Fk; NghJ Ntjhsk; Ntjk; Xjpa fijapidr; nrhd;dhu; me;j ,isQu; vd;why; ghUq;fNsd;!
     K];ypk; ,isQu;fis jtwhd ghijapy; top elj;jpr; nry;Yk; rpy ,af;fq;fs; rpy tPbNahf; fhl;rpfis fhl;btpl;b jq;fSf;F rf;fhj;-rjf;fh-gpj;uh gzj;jpid ed;nfhilahfj; jhUq;fs; vd;Wk; $f;fpuypl;ldu;. Mdhy; mt;thW t#y; nra;ag;gl;l gzk; Mlk;gu ];Nfhlh> ];fhu;gpNah> Fthyp];. ,d;Ndhth fhu;fs; thq;fp jiytu;fs; ngUikahf gtdp tUtjpw;Fk;> jq;fs; ngaupy; v];.gp. mf;fTz;l; njhlq;fp mjid jd; nrhe;j tuT nrytpw;F itj;Jf;nfhs;tjhfTk;>
scz;bay; tpahghuj;jpy; Gof;fk; tpl;Lk;> ,d;Dk; rpy jiytu;fs; jq;fsplk; Fiw nrhy;y tUk; ngz;fis xd;Wf;F Nkw;gl;l kidtpahf;fpf; nfhs;tjhfTk;.> rpy Mapuk; Xl;Lf;fhf gy yl;rk; &ghapid Cjhupj;jdkhf nrytspj;jjhy; njhz;lu;fspilNa nfhe;jspg;G Vw;gl;ljhfTk;> nrd;id-kuf;fhzk;> jpUr;rp Nghd;w ,lq;fspy; upay; v];Nll; nra;tjhfTk; gutyhfg; Ngrg;gLfpwJ.
     ,j;Jld; xU Gifg;glj;jpid je;Js;Nsd;. mjpy; tisFlh ehLfspy; jopo; ehL K];ypk; ,isQu;fs; vt;thW miuf;fQ;rp tapw;Wld;> FbapUf;f Gwhf;#$z;L Nghd;w ,lj;jpy; trpj;J kpQ;Qpa gzj;jpid jq;fs; FLk;gq;fSf;F mDg;gp itf;fpwhu;fs; vd;W ghu;j;jhy; GupAk;. mjpy; kpQ;Qpajpid khu;f;fk; nrhy;fpwJ vd;W ed;nfhil rpy ,af;fq;fSf;Fj; jUfpwhu;fs;. Mdhy; mjd; jiytu;fs; nTWk; tha; rhyq;fshy; thu;j;ij tpahghupfshf khwp K];ypk; ,isQu;fspd; gzj;jpidg; ngw;W jtwhd ghijapy; nrytspf;fpd;wdu; vd;why kpifahfhJ. mjw;F xU cjhuzj;jpid jUfpNwd;: rpy khjq;fSf;F Kd;G Jgha;> kNyrpahtpw;F Rw;Wg; gazk; Nkw;nfhs;tjw;fhf ,U mwpT [Ptpfs; tUtjhfTk; mtu;fs; $l;lj;jpw;F jtwhf fye;J nfhz;L rpwg;gpf;f vyf;l;uhdpf; kPbah *yk; Ntz;LNfhs; tplg;gl;lJ. mtu;fs; tha;r;nrhy;ypy; tPuu;fs; vd;Wk; Kf];Jjp ghLtu; vd;Wk; midtUk; mwptu;.. MfNt K];ypk; ,isQu;fs; mtu;fs; fy;tpg;gzp gazj;jpw;F ms;spj;je;jpUg;ghu;fs; vd;gjpid kWf;f KbahJ. Mdhy; ele;jJ vd;d? rkPgj;jpy; mtu;fis cWg;gpdu;fshff; nfhz;l rq;fj;jpd; $l;lk; nrd;idapy; ele;jJ. mjpy; rku;g;gpj;jf; fzf;fpid mjd; Kf;fpa eputhfp];j;ju; vd;dplk; nrhy;yp Gyk;gpdhu; vd;why; ghUq;fNsd;. mjhtJ Jghapy; t#y; nra;jJ &gha; 4yl;rk;> mjpy; mtu;fs; gazr; nryT &gha; xU yl;rj;J ehw;gjhapuk;. kNyrpahtpy; t#y; &.40 Mapuk;. Mdhy; gazr; nryT & gjpdhapuk;. Ahu; ahu; gzk; nfhLj;jhu;fs; vd;w tpguk; ,d;Dk; rku;g;gpf;ftpy;iyahk;. mtu;fs; jq;Ftjpw;Fk gazr; nrytpidAk; mq;Fs;s ez;gu;fs; nra;j gpd;dUk; ,J Nghd;w jtwhd fzf;Ff;; fhl;lg;gl;lJ tUj;jkspf;fhkypy;iyah?. MfNt ed;nfhil nfhLg;gtu;fs; ,dpNky;  mjw;fhd urPJ Nfl;gJ kl;Lky;yhJ> nfhLj;j ed;nfhil tpguq;fis me;j ,af;fq;fspd; jiyik epiyaj;jpw;F njuptpj;Njhnkd;why; ,J Nghd;w itf;fy; gpLq;Fk; epiy Vw;glhky; jLf;fyhk;. mJ kl;Lky;yhky; me;j nghJ epWtdq;fs; jq;fsJ tuT nrytpid gj;jpupf;ifapYk;-, kPbahtpYk; ntspapl Ntz;Lk; vd tw;g;GWj;j Ntz;Lk;. mg;NghJ jhd; igj;Jy;khy; gzk; rPuopahky; fhg;ghw;w KbAk;. fypgh cku; uypay;yh`; mtu;fSf;F Cjpa cau;T nfhLf;f Ie;J Njhou;fs; fkpl;b mtUila kfshu; %yk; njuptpj;jNghJ cku; Nfhgk; nfhz;L Vd; vd;id eufj;jpw;F mDg;g KbT nra;J tpl;Bu;fsh? Vd;W fbe;J nfhz;ljhfTk; fjP]; cs;sJ. mtu; top te;j ehk; nghJr; nrhj;jpy; jtwpiof;f tplyhkh?


No comments:

Post a Comment