Sunday, 17 July, 2011

அல்லாபிச்சை அண்ணாச்சி மிஸ்ரா கமிஷன் என்னாச்சு

vd;.rp.V.,..Mu; vd;w Njrpa gad;ghl;L nghUspa Ma;Gf;FO> GJnly;yp 2009Mk; Mz;L rku;g;gpj;j Ma;tpy; jypj;Jfs; 32 rjtPjk; tWikf; Nfhl;Lf;Ff; fPOk;> K];ypk;fs; 31 rjtPjk; tWikf;Nfhl;Lf;F fPOk; Jts;fpd;wu; vd;W $Wfpd;wJ.
rkPgj;jpy; jkpofj;jpy; vLj;j kf;fs; njhif fzf;Fg; gb K];ypk;fs; 34>70>647 Ngu;fs; cs;sdu;.
     2008Mk; Mz;L ikdhupl;b eyd; MA;T nra;j ePjpgjp uhN[e;ju; rr;rhu; kj;jpa muRf;F mspj;j mwpf;ifapy; ,e;jpah Rje;jpuk; mile;J 62 Mz;LfSf;Fg; gpd;dUk; K];ypk;fs; ,e;jpa ehl;by; jypj;Jfis tpl nghUshjhuk;> Ntiy tha;g;gpYk;> tho;ifj; juj;jpYk; jho;e;jpUf;fpd;wdu; vd;W $wpapUg;gJ xt;nthU gs;spthry; thapypYk;> ju;fh thapypYk;> tpahghu jsq;fspYk;> nry;te;ju; tPLf;fk; ahrfk; Nfl;L nts;spNjhWk; gilnaLf;Fk; Vio K];ypk;fis itj;J cz;iknad njupe;J nfhs;syhk;. Vd; jypj;Jfs; Kd;NdwpapUf;fpwhu;fs; vd;why; mtu;fSf;nfd;W jdp xJf;fPL fy;tp> Ntiy tha;g;G> gjtp cau;T> njhopy; nra;a gy rYiffs; ,Ug;gjhy; jhd; vd;why; kpifahfhJ. me;j rr;rhu; fkp\Df;Ff; $l ,d;Dk; guprPyid vLj;Jf; nfhs;stpy;iy  vd;W ghuhSkd;wj;jpy; gpuku;  mwptpg;G ntspapl;ljhf rkPgj;jpy; te;j nra;jpfs; nrhy;ypd.
     mjidj; njhlu;e;J cr;r ePjp kd;w Kd;dhs; jiyik ePjpgjp uq;fehj; kp];uh mtu;fspd; jiyikapy; xU egu; fkp\d; epakpf;fg;gl;L vd;dd;d rYiffs; K];ypk; kf;fSf;F toq;fyhk; vd;W gupe;Jiu nra;a Nfl;Lf; nfhs;sg;gl;lJ. kp];;uh mtu;fs; jdJ gzpf; fhyj;jpy; kpfTk; Neu;ikahdtu; vd ngau; ngw;wtu;. mtu; 2009 Mk; Mz;L filrpapy; rku;g;gpj;j mwpf;ifapy; K];ypk; Kd;Ndw 10 rjtPjk; Ntiy tha;g;G fy;tpapy; nfhLf;f Ntz;Lk;. kw;w ikdhupl;bfSf;F 5 rjtPjk; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W Nfl;L nfhz;Ls;shu;. mj;Jld; 50 rjtPjk; K];ypk; elj;jg;gLk; epWtdq;fspYk;> 15 rjtPjk; K];ypk; my;yhNjhu; elj;jg;gLk; epWtdq;fspYk; Ntiy tha;g;G nfhLf;f Ntz;Lk;. ,e;j xjpf;fPL K];ypk;-fpwpj;Jt kjq;fSf;F kdk; khw;wk; mile;j jypj; ,d kf;fSf;Fk; nghUe;Jk;. mtu;fs; tpUg;gg;gl;lhy; gioa rhjpr;rhd;wpjopNyNa rYiffs; ngwyhk; vdf;$wp jlhyb mwpf;ifapid rku;g;gpj;jhu;.
    
K];ypk;fs; Xl;Lf;fis ngwj;Jbf;Fk; rpy murpay; fl;rpfs; ghuhSkd;wj;jpy; kp];uh fkp\id epiwNtw;w Ntz;Lk; vd Muk;gj;jpy; Fuy; nfhLj;jd. ghujpa [djh kl;Lk; ePjpgjp uq;fehj; kp];uh ,];yhkpau;> fpwpj;Jtu; Jhz;Ljypd; Ngupy; mtu;fSf;F rhjfkhd mwpf;ifapid rku;g;gpj;Js;shu; vd $f;Fuypl;ld. K];ypk; rKjha ,af;fq;fs; Muk;gj;jpy; gy Mu;g;ghl;lk;> Cu;tyk;> nghJf;$l;lk; elj;jp uq;fehj; kp];uh mwpf;ifapid epiwNtw;w Fuy; vOg;gpd. Mdhy; me;jf; Fuy; CJgj;jp nghUj;jpaTld; vupe;J rhk;gyhfpg; NghtJ Nghd;w fijahfp cpl;lJ. mtu;fs; Fuy; ntt;NtW gpur;idapYk;> rNfhju ,af;fq;fspilNa gifik tsu;g;gjpYk;> INfhu;l;by; tof;Ffs; jq;fSf;Fs;Ns njhlu;e;J Nfhu;l;L tiu ehw;wk; mbj;J tpl;lJ. nghJf;$l;lq;fspYk;> jq;fs; ,af;f Clfq;fspYk; xUtUila fOj;jpid kw;nwhUtu; neupg;gJ Nghd;w fhupaq;fspYk; <Lgl;L tUfpd;wd. K];ypk; murpay; fl;rpfs; kw;w murpay; fl;rpfisr; rhu;e;J murpay; elj;Jtjhy; mtu;fSf;F JjpghLk; CJ Nfhshf kl;LNk ,Uf;fpd;whufs; vd;why; ngha;ahFkh?
ePjpgjp rr;rhu; K];ypk;fis jypj;Jfspd; Kd;Ndw;wj;jpid xg;gpl;lJk;> mNj Nghy ePjpgjp kp];uh K];ypk;fSf;F ,l xJf;fPL nra;Jk; Vd; vd;W xU rpW cjhuzk; %yk; tpsf;fyhk; vd epidf;fpd;Nwd;. 2010 Nk khjk; ntspaplg;gl;l ehl;bd; Kf;fpakhd I.V.v];> I.gP.v]; Nju;tpid vOjpatu;fs; nkhj;jk; 4>09>110 Ngu;fs;. mjpy; Kjy; epiyapy; Nju;T ngw;W Kjd;ik Nju;tpw;F jFjpAs;stu;fs; vz;zpf;if 12>025 MFk;.  me;j Kjd;ikj; Nju;tpy; ntw;wp ngw;wtu;fspy; K];ypk;fs; 21> mjhtJ 2.5 rjtPjkhFk;. me;j 21 egu;fspy; 100 Nuq;f; gl;baYf;Fs; ,lk; gpbj;j ehd;F Ngu;fs; K];ypk;fshFk;. ePjpgjp uq;fehj; kp];uh mwpf;ifapy; $wpapUg;gJ Nghy ekf;F 10 rjtPj xjpf;fPL fpilj;jpUe;jhy; ehk; 84 I.V.v];> I.gP.v];fis ngw;wpUg;Nghk;. Vd; ek;kplk; jFjpahdtu;fs; ,y;iyah vd;why; ,Uf;fpwhu;fs; vd;gjpid xU ghid NrhWf;F xU NrhW gjk; Nghy xU cjhuzj;jpid nrhy;yyhk; vd epidf;fpd;Nwd;. 2010 Nk khjk; ntspaplg;gl;l I.V.v]; Nju;tpy; ,e;jpahtpNyNa Kjyhkjhf te;jtu; fh\;kPiur;rhu;e;j Nrf; gry; vd;why; Mr;rupakpy;iyah? ,J Nghd;w Ehw;Wf;fzf;fhd K];ypk; ,isQu;fs; ek;kpilNa ,Uf;fj; jhd; nra;fpd;wdu;. mtu;fSf;F tha;g;Gk; trjpAk; ,y;yhjjhy; mtu;fs; iff;Fs; jpzpf;fg;gl;l Ntiyfspy; ,Ue;J thLfpd;wdu; vd;gJ jhd; cz;ik.
mJ rup Vd; gp.N[.gpAk; mjidr; rhu;e;j murpay; fl;rpfSk; uq;fehj; kp];uh fkp\d; mwpf;ifapid Mf;Nuhrkhf vjpu;f;;;;;;;fpd;wdu;? vd;w Nfs;tpapidf; Nfl;fyhk;.
1)                             K];ypk; my;yhj epWtdq;fspYk;> fy;tp epiyaq;fspYk; 15 rjtPj xJf;fPL K];ypk;fSf;F nfhLf;fg;gl Ntz;LNk mjw;F mtu;fs; rk;kjpg;ghu;fsh? K];ypk;fis ,uz;lhe;ju Fbkf;fshfj; jhNd mtu;fs; fUJfpd;wdu;..
2)                            kdk; khwpa jypj;Jfs; mtu;fs; Kd;G mDgtpj;j rYifNa kPz;Lk; ngwyhk;. ,e;J jypj;Jfs; kdk; khWtjpidNa vjpu;g;gtu;fs; mtu;fs; K];ypk; khu;f;fj;jpw;F te;j gpwFk; mtu;fSf;Fs;s rYiffis vg;gb mDkjpg;ghu;fs;. MfNt jhd; gp.N[.gp fl;rpf;fhuu;fs; vjpu;f;fpwhu;fs;.
Mdhy; K];ypk; epWtdq;fis elj;Jfpwtu;fs; 50 rjtPk; K];ypk; xJf;fPL toq;Fthu;fsh vd MAk; NghJ epr;rakhf nfhLf;f khl;lhu;fs;. Vndd;why; ,g;NghJ 80 rjtPj K];ypk; fy;tp> kw;Wk; njhopy; epWtdq;fspy; khztu;fshf ,Ug;gtu;fNsh my;yJ Ntiy ghu;g;gtu;fNsh 40 rjtPjj;jpidj; jhz;bdhy; mG+tuk; vd;Nw $wyhk;. fy;tp epWtdq;fis elj;Jfpwtu;fs; ahu; mjpfkhf gzk; nfhLf;fpwhu;fNsh mtu;fSf;Fk;> njhopy; epWtdq;fs; ahu; mjpfk; gbj;jpUg;ghu;fNsh my;yJ ahu; rpghupR nra;fpwhu;fNsh mtu;fSf;Fj; jhd; Kd;Dupid nfhLg;ghu;. Nkw;$wpa ,uz;Lkpy;yhj K];ypk;fSf;F khu;f;f mbg;gilapy; gpd; ahu; jhd; Ntiy nfhLf;f Kd; tUtu;. MfNt jhd; K];ypk; nry;te;ju;fspd; gpd;dzpapy; murpay; elj;Jtu;fSk;> r%f mikg;G elj;Jgtu;fSk; uq;fehj; kp];uh mwpf;ifapid epiwNtw;w njhlu;e;J Fuy; vOg;ghJ kTdk; rhjpf;fpd;wdu; vd;W xU cjhuzj;jpid kl;Lk; nrhy;yp tpsf;fyhk; vd epidf;fpd;Nwd;.
     ,d;W> 11.12.2010 khehL elj;Jk; xU K];ypk; murpay; fl;rpapd; Ngh];l;lupy; xU murpay; fl;rp jiytu; glk; ngupjhf Nghlg;gl;Ls;sJ. Mdhy; vd;d Nfhupf;ifapid itj;J khehL elj;jg;gLfpwJ vd;W me;jg; Ngh];l;lupypy; jftypy;iy. ,e;jpah-ghf;fp];jhd; gpupe;j NghJ K];ypk; murpay; fl;rp ,e;jpah jhd; jq;fs; ehL vd mwptpj;jJ. ahu; jiyikapy; cs;s fl;rp? gy yl;rq;fSf;F nrhe;jf;fhuuhf Njhy; gprd]; nra;J jd; fl;rpf;fhf mj;jid nry;tj;jpidAk; mu;g;gzpj;j fz;zpa kpF fhapNj kpy;yj; jiyikapyhd md;iwa fl;rp. ngupa njhopy; Kidtuhd fhapNj kpy;yj; mtu;fs; gy;yhtuj;jpypUe;J jhd; jiyikNaw;w murpay; fl;rp mYtyfkhd kiuf;fhau; nyg;ig njUtpw;F kpd;rhu uapypy; gazk; nra;J gPr; uapy; epiyaj;jpypwq;fp irf;fps; upf;]htpy; nry;tjpid ehd; nrd;idapy; GJf;fy;Yhup khztdhf ,Ue;j NghJ 1966Mk; Mz;L ghu;j;jpUf;fpNwd;. mg;NghJ ,isahq;Fbapidr; rhu;e;j gp.vd;.I. mGj;jhypG mtu;fs; nghUshsuhf ,Ue;jhu;. mtiuAk; me;j mYtyfj;jpy; ghu;j;jpUf;fpd;Nwd;. mtUk; filrp tiu fhR rk;ghjpf;fhkNy fl;rpf;fhf tho;e;jhu;. Mdhy; ,d;W me;j K];ypk; murpay; fl;rp vg;NghJ ntspapy; njupfpd;wJ vd;why; xt;nthU jlitAk; Kf;fpa murpay; gpuKfu;fis re;jpf;Fk; NghJ rhy;it mzptpj;J mjid Nghl;lhthf ntapapLk; NghJk;> ,J Nghd;w khehLfSf;F mtu;fs; ngau;fis ngupjhf NghLk; NghJk; jhd; kf;fSf;F ,g;gb xU fl;rp ,Uf;fpd;wJ vd njupfpwJ. rKjha Nritfspy; K];ypk; murpay; fl;rpfs; <Lgl;ljhf njupatpy;iy. mj;Jld; nfhb gwf;Fk; nrhFR fhu;fspy; gtdpAk; tUfpwhu;fs;. mtu;fs; vq;Nf gzf;fhu njhopy; Kidtu; fhapNj kpy;yj; kpd;rhu uapypy; jd; fl;rpf;F te;jhNu mtu; vq;Nf. kLtpw;Fk; kiyf;Fk; cs;s tpj;jpahrk; vd;why; kpifahFkh?
     jkpo; ehl;by; r%f mikg;gpy; <Lgl;l murpay; fl;rpfs; jhd; ntw;wp thif #bajhf tuyhW. cjhuzj;jpw;F Muk;gj;jpy; jkpo; r%f Nritapy; <Lgl;l [];l;b]; ghu;l;bahf ,Ue;j ,d;iwa jpuhtpl fl;rpfs; rpwe;J tpsq;Ffpd;wd. td;dpau; jdp xJf;fPLf;fhf Fuy; nfhLj;j ghl;lhsp kf;fs; fl;rp 20 rjtPj xJf;fPL kpfTk; gpw;gl;Nlhu; gl;baypy; jq;fs; r%fj;jpid gpujhd gl;baypy; Nru;j;J tpl;ldu;. ,d;Dk; INfhu;l; ePjpgjp gl;baypy; jq;fs; r%fk; xJf;fg; gLfpwJ vd;W njhlu;e;J Fuy; vOg;Gfpd;wdu;. Mdhy; ve;j r%f NritapYk; K];ypk; murpay; fl;rpfs; jq;fis ,izj;Jf; nfhs;shjjhy; mt;tsthf murpaypy; jdpaplkhf Nrhgpf;f Kbatpy;iy. Vd; fle;j 2006 rl;lrigj; Nju;jypy; K];ypk; murpay; fl;rpf;F xJf;fg;gl;l jpUney;Ntyp khtl;l njhFjpapy; Nghl;bapl Mspy;iy vd tpl;Lf; nfhLj;jJ vt;tsT gupjhgkhd epiyahdJ vd;W njspthfpwJ. rkPgj;jpy; $l jp.K..f Ntiy tha;g;G Kfhk;fis khtl;lk; NjhWk; elj;jp vy;yh njhopy; Kidtu;fisAk; tutioj;J gy Ngu;fSf;F Ntiy tha;g;gpid toq;fpajhf nra;jpfs; glj;Jld; ntspaplg;gl;ld. mJ Nghd;W K];ypk; murpay; fl;rpfs; K];ypk; njhopy; Kidtu;fis xUq;fpizj;J Ntiyapy;yh gbj;j K];ypk; ,isQu;fSf;F vq;fhtJ Ntiy tha;g;gpid toq;fpaJz;lh? Mdhy; 2[P ];ngf;l;uk; miy xJf;fPby; rk;ge;j gl;ljhf $Wg;gLk; KjyhspfSf;F kl;Lk; ghuhl;L tpohf;fs;> tpUJfs; toq;fg;gLfpd;wd. mJ Vd; vd;W tpsq;ftpy;iy? tpg;Nuh epWtd mjpgu; M]pk; gpNuk;[P fpuhk fy;tpf;F ,uz;L kpy;ypad; lhyu(&gha; 8.80Nfhb) jhdkhf tyq;fpaJ Nghy me;j gzf;fhuu;fs; K];ypk; r%f. fy;tp njhz;LfSf;F toq;fpaJz;lh? mg;gb nra;jpUe;jhy; jkpof  K];ypk;fs; mtu;fis jq;fs; Njhs;Nky; Jhf;fp Cu;tykhf nrd;W ghuhl;L tpoh vLj;jpUg;ghu;fs;.
     nrd;id nrtd;nty;]; gFjpapy; cs;s gp.tp. Iau; njUtpy; cs;s gpukhz;lkhd gs;spthry; kh];f;fhd; rhtb gs;sp. mq;Nf xt;nthU nts;sp NjhWk; [_k;kh njhOtjpw;F ,ilQ;ryhf thfdq;fs; rg;jk; vOg;gp Ngha;f; nfhz;bUf;Fk;. Mdhy; 10.12.2010 md;W xU r%f mikg;gpdu; mg;gb NghFk; thfdq;fis [_k;kh njhOk;NghJ jLj;jp epWj;jp mikjpahf njho toptif nra;jJ ehd; Neupy; fz;Nld;. mtu;fspd; r%f Nrit kf;fs; ghuhl;Lk; gbahf ,Ue;jJ. mNj Nghd;W gy ,lq;fspy; r%f mikg;Gfs; uj;jjhd Kfhq;fs; elj;Jfpd;wd> kUj;Jt mtru NritfSf;F Mk;Gyd;] tz;bfs; toq;Ffpd;wd> kTj;jhfp tpl;lhy; ,ytrkhf [dhrh ngl;bfs; toq;Ffpd;wd. Mdhy; ve;j K];ypk; murpay; fl;rpahtJ mJNghd;w r%f Nritapy; <Lgl;lJz;lh? MfNt K];ypk; murpay; rl;rpfSk; r%f mikg;GfSk; K];ypk; r%f Kd;Ndw;wj;jpw;F ,ize;J nrayhw;w Ntz;Lk;. ehk; vy;yhk; ty;y my;yh`;itapidAk>; mtDila ,Wjpj; Jhju; u]_yy;yhtpidAk; ek;gp <khd; nfhz;ltu;fs;. MfNt K];ypk; rKjhak; fy;tp> Ntiy tha;g;gpy; Kd;Ndw gifikapid kwe;J xj;j Fuy; vOg;g Ntz;Lk;. xU rpy vk;.vy;.V rPl;Lf;fSf;fhf ek;Kila r%jhaj;jpid ve;j re;ju;g;gj;jpYk; mlF itf;ff; $lhJ jdpj;jd;ikAld; tpsq;f Ntz;Lk;. mt;thW nray; gl;ljhy; jhd; ,d;W njhy;. jpUkhtstd; jd; xl;L nkhj;j jypj; r%jhaj;jpd; Fuypid ghuhSkd;wj;jpYk;> muR rYifapid ngWtjpYk;> jd; r%fk; xLf;fg;gLk; NghJ Fuy; vOg;GtjpYk; Kidg;G fhl;b  ntF Ntfkhf Kd;Ndwp tUfpwhu;.
     Nju;jy; tUk;> NghFk; Mdhy; K];ypk; r%fk; Kd;Ndw mwpf;if rku;g;gpj;j kp];uh fkp\dpd; gupe;Jiufis fhw;wpy; gwf;f tplhJ fl;bahf gpbj;Jf; nfhz;L ekJ xUq;fpize;j Fuyhf> tUq;fhy Nju;jypd; xNu Nfhupf;ifahf itf;f Ntz;Lk; vd Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;. mt;thW nra;jhy; kf;fs; njhifapy; 6 rjtPjk; ,Uf;Fk; jkpof K];ypk;fSf;F mjpfg;gbahf 3.5 rjtPjj;jpypUe;J 6 rjtPj fy;tp> Ntiy tha;g;G xJf;flhtJ fpilf;Fk;. ikdhupl;b Nru;kd; gjtpAk; K];ypk;fSf;F fpilf;Fk;. mJ %yk; jkpof K];ypk; kf;fs; eyDf;F mbj;jskhf miktJ cWjpahFky;yth?

No comments:

Post a Comment