Monday, 18 July, 2011

பாபரி மஸ்ஜித் இடிப்பு தந்த படிப்பினை

cj;jpu gpuNjr khepyj;jpy; mNahj;jp vd;w efuk;. mq;Nf NfhtpYk;-gs;spthrYk; mUfUNf mike;J kf;fs; ,e;Jf;fSk;-K];ypk;fSk; jq;fs;-jq;fs; topghLfis mikjpAld; nray; gLj;jp te;jdu;. mq;Nf cs;stu;fs; ahUk; ghgup k[;[pj; ,bf;f Ntz;Lk; vd;W Fuy; vOg;gtpy;iy. ,NjNghd;W cj;jpugpuNjrk; kJuhtpYk; NfhtpypYk;-gs;spthrypYk; jq;fs; topghLfis elj;jp te;jdu; vd;gJ cz;ikNa. Mdhy; ,uz;lhk; cyfg;Nghupy; ,e;jpa Rje;jpuf; fhw;W Ntfkhf tPr Muk;gpj;jJk;-Mq;fpNyau; gpupj;jhYk; nfhs;ifapid ifapnyLj;J ,uz;L rKjhaj;jpidAk; gpupj;jhy; jhd; ehk; ,e;jpahtpy; ,dpNkYk; Ml;rp nra;a KbAnkd;W ,e;Jj;Jj;Jth jiytu;fSf;F J}gk; Nghl;L vOg;gg;gl;l Nfhrk; jhd; ghgup k[;[pj; uhku; gpwe;j g+kp vd;w Nfhrk;. me;jf; Nfhrk; 1936Mk; Mz;Lf;F Kd;gpy;iy vd;gJjhd; cz;ik.
,e;Jf;fSk;-K];ypk;fSk; thOk; Cu;fspy; mz;zd;-jk;gpfshf> mf;fhs;-jq;iffshf xw;WikAld; tho;tjpidg; ghu;f;fpNwhk;. gpd;G Vd; ,e;j kjntwp gpbj;j Nfhrq;fs;. ghf;fp];jhid [pd;dh tpUk;gpah gpupj;Jf; Nfl;lhu?;. me;jf; Nfhupf;iff;F mtiu ,e;Jj;Jth ntwpau;fs; my;yth js;spdhu;fs;> vd;W nrhd;dJ ahu;? kj;jpapy; gp.N[.gp. fl;rpapd; 1998 murpy; Kf;fpa ke;jpupahfj; jpfo;e;j Kd;dhs; uhZt n[duy; [];td;l; rpq; jhd; mtu;.  cz;ikapidr; nrhd;dhy; vtUf;Fk; gpbf;Fkh? MfNt jhd;  gp.N[.gpapypUe;J mj;thdp nrhd;dJ Nghy>  kpfTk; kfpo;r;rpapy;yhj Kbthf ,Ue;jhYk; [];td;l; rpq; ntspNaw;wg; gl;lhu;.
,e;jpa Rje;jpuk; mile;jNghJ kj xw;Wikf;fhf ghLgl;l kfhj;kh fhe;jpapid kjntwpnfhz;l Nfhl;N]apd; Jg;ghf;fp Fz;Lf;F gypahf;fpdhu;fs; Mu;.v];.v];. mikg;gpdu;.
,e;jpa murpay; Rje;jpuj;jpw;F gpd;G> ghgup gpur;rpidf;F tpj;jpl;l rk;gtk; jhd; 1949 Mk; fhq;fpu]; kj;jpapy; Ml;rpapUe;jNghJ ghgup k[;[pj; tshfj;jpy; uhku; rpiyapid itj;J topgl toptif nra;jJ.
Xt;nthU Nju;jy; tUk; NghJk; ghgup k[;[pj; gpur;ridapid ghujpa [drq; ifapnyLj;J Nghl;bapl;lJ. Mdhy; ntw;wp ngwKbatpy;iy.
mtu;fs; ntw;wp ngw;wJ vg;NghJ? 1986 Mk; Mz;L ghgup k[;[pj; tshfj;jpy; mikf;fg;gl;l jw;fhypf NfhtpYf;Fg; Nghl;bUe;j g+l;bid jpwe;J tpl;lJk;> 1987 Mk; Mz;L rpyd;ah]; vd;w g+i[f;F mDkjpaspj;jJk; ahu;? uh[Pt; gpujkuhf ,Ue;j fhq;fpu]; muR jhNd! 1992 Mk; Mz;L k[;[pj; ,bf;fg;gl;l gpd;G mtu;fSf;F Cf;fKk;> ijupaKk; nfhLf;fg;gl;lJ.
,t;tsTk; ,bf;Fk;NghJ kj;jpapy; ahu; Ml;rp ,Ue;jJ? jpU. eurpk;k uht; jiyikapyhd fhq;fpu]; Ml;rp.
c.gp. khepyj;jpy; jpU. Kyhak; rpq; jiyikapyhd rk[;thb fl;rp 1990 Mk; Mz;L Ml;rp nra;jNghJ ghgup k[;[pj; ,bf;f KO Kaw;rpAld; te;j fu;Nrtf;apdiu jLj;jNjhL kl;Lky;yhky;> mj;J kPwpa 16 Nrtfu;fs; Jg;ghf;fpf; Fz;LfSf;F Mshdhu;fs;. MfNt jhd; me;j Mz;L mtu;fshy; Kbatpy;iy. 1992 Mk; Mz;L khepyj;jpy; gp.N[.gp Ml;rp jpU. fy;ahz;rpq; jiyikapy; Mz;lNghJ kj;jpapy; fhupa kTdj;jpw;F ngau;Nghd jpU. eurpk;kuht; Ml;rp eilngw;wJ.
mtUf;F njupahky; k[;[pj; ,bf;fg;gl;bUf;Fk; vd vz;ZfpwPu;fsh?
Ghujpa [djhtpd; Kd;dhs; vk;.gp. uhk;tpyh]; tp];tjh]; nrhy;fpwhu;> 1992 Mk; Mz;L khu;r; khjk; 20Mk; Njjp jhd; gpujkiu re;jpj;jjhfTk;> fu;Nrtf;tpid xd;W jpul;b vd;d nra;ag;NghfpwPu;fs; vd;W mtu; Nfl;ljhfTk;> mjw;F tp];tjh]; k[;[pij ,bf;fg;NghfpNwhk;> vd;W nrhd;djhTk;> mNjNghd;W k[;[pj; ,bf;Fk; tiu jhd; mq;F ,Ue;jjhfTk;> me;jf; Fw;wj;jpw;fhf jhd; J}f;Fj;jz;lidf;Fk; jahu; vd;W xU Ngl;bapy; nrhy;ypAs;shu;. kw;nwhU mjpu;r;rp kpFe;j jftiy jpU.eurpk;k uhtpw;F 1971 Mk; Mz;L mtu; Me;jpu Kjy; ke;jpupahf ,Ue;jjpypUe;J mtuplk; nrayhyuhf ,Ue;j Xa;T ngw;w I.V.v]; mjpfhup; jpU. gpurhj; jhd; vOjpa Gj;jfj;jpy > mNahj;jpapy; 1996 Mk; Mz;L fhq;fpu]; ghuhSkd;w Nju;jypYk; fhq;fpu]; Ml;rpia gpbf;Fk; mjd; %yk; uhku; Nfhtpy; mNahj;jpapy; ghgup k[;[pj; ,Ue;j ,lj;jpy; fl;b tplyhk; vd;W jpl;lkpl;lhu;. Mdhy;  fhq;fpu]; me;j Nju;jypy; Njhw;W tpl;ljhy; mJ Kbahky; Ngha; tpl;lJ vd;Wk; nrhy;ypAs;shu;. ,J [dtup 18e;;Njjp midj;J gj;jpupf;ifapYk; ntspaplg;gl;Ls;sJ. MfNt jpU. eurpk;kuhtpw;F njupahky; ,J ele;jpUf;fpwJ vd;why; cq;fshy; [Puzpf;f Kbfpwjh? I.gp> uh Nghd;w csTj;Jiwfs; vjw;fhf ehl;by; ,Uf;fpd;wd?. yl;rf;fzf;fhd fu;Nrtf; vy;iy kPwpdhy; vd;dthFk; vd;W rhjhuz kdpjDf;Ff; $l Cfpf;f KbAk; Mdhy; md;iwa gpujkUf;Fj; njupahJ vd;W ,d;iwa fhq;fpu]; nrhd;dhy; xj;Jf; nfhs;tPu;fsh?
     mLj;j rkhspg;G> khepy Kjy;tu; jpU. fy;ahz;rpq; uhZtj;jpid gad;gLj;jp fu;Nrtf;fspd; ntwpahl;lj;jpid jLj;J epWj;Jq;fs; vd;W Nfl;ftpy;iynad;W. mt;thW xU thjj;jpw;fhf xg;Gf;nfhz;lhYk;> kj;jpapy;  jpU. th[;gha; jiyikapyhd vd;.gp.V muR F[uhj;jpy; Nfhj;uh uapy; tpgj;jpw;F gpd;G K];ypk;fs; Nkhb murhq;f JizAld; Ntl;ilahlg;gl;lJ vd;W md;iwa khepy csTj;Jiw mbrdy; b.[p. =Fkhu; Fw;wk; rhl;baNghJ gp.N[.gp. khepy Nkhb muR vq;fSf;F kjf;fytuj;ij mlf;f uhZtj;jpid mDg;g Nfhutpy;iy MfNt 2000K];ypk;fSf;F Nky; mq;F nfhy;yg;gl;ldu; vd;why; fhq;fpu]; xg;Gf; nfhs;Skh? fpuhkj;jpy; xU gonkhop nrhy;thu;fs; khkpahu; cilj;jhy; kz;Flk;> kUkfs; cilj;jhy; mJ nghd;Flk; vd;W.  MfNt yl;rf; fzf;fhd fu;Nrtf;fpid ehL KOtJk; ujahj;jpiu %yk; ntwpA+l;b mNahj;jpapy; xd;W $l;b filrp ehs; tiu kpfTk; Mf;fpNuhrkhd k[;[pjpw;F vjpuhd ciu epfo;j;jp tpl;L xd;Wk; njupahj ghg;gh Nghl;Lf; nfhs;thshk; ghg;gh vd;W ghgup k[;[pj; ,bg;G rjp jpU. th[;ghapf;Fk;> jpU. eurpk;kuhtpw;Fk; njupahJ vd;why; ePq;fs; ek;GtPu;fsh?
,jw;F Kd;G khepy muRfis kj;jpa murhq;fk; gy;NtW fhuzq;fs; nrhy;yp fiyf;ftpy;iyah? 1967y; Nkw;F tq;fj;jpy; Kjy; fk;a+dp];l; muR> fu;dhlfj;jpy; nghk;ikapyhd muR> [hu;fz;l;by; ghujpa [djh muR> ,t;tsTf;Fk; Vd; jkpo;ehl;by; jp.K.f> m..,.m.j.pKf muRfs; vy;yhk; VNjh xU nehz;b rhf;fpidr; nrhy;ypahtJ  kj;jpa muR b];kp]; nra;atpy;iyah? ,t;tsT Vd; Nkw;F tq;fsj;jpy; ehf;riyl; jPtputhjpfs; mj;JkPwy; vd;Wk; fk;A+dp];l; muir b];kp]; nra;aNtz;Lnkd;w kk;jh ghdu;[papd; murpay; Nfhupf;ifapid kiwKfkhf kj;jpa muR Mjupj;J jUzk; ghu;f;ftpy;iyah? mNjNghd;W md;iwa fy;ahd;rpq; murpid eurpk;kuht; b];kp]; nra;jpUe;jhy; Guhjhdr; rpd;dkhd ghgup k[;[pj; ,bf;fg; gl;bUf;Fkh? my;yJ mjw;Fg;gpwfhtJ Xba kjf;fytuj;jpdhy; Xba uj;j MW XbapUf;Fkh?
     ,t;tsT ele;j gpd;dUk; ePjpauru; ypgu;fhd; mwpf;if 17Mz;LfSf;F gpd;G te;j gpd;dUk; Mu;.v];.v]; mikg;gpd; jiytu; gfj; nrhy;fpwhu;> ghgup k[;[pj; ,bg;G jq;fSf;F tUj;jk; jutpy;iy vd;W.. cyfj;jpd; ty;yuR mnkupf;fhtpid jiyikNaw;W elj;jpj;jUfpw ghuf; xghkh jdf;F Kd;khjpup> kfhj;kh fhe;jpjhd; vd;W nrhd;d me;j kfhj;khtpidNa nfhd;w Mu;.v];.v];. Ntwpad; Nfhl;Nrapid khtPud; vd;W Nghw;Wk; ,af;fj;jpw;F jiyikNaw;W elj;Jtu; jhNd mtu;. MfNt jhd; mtuplk; ehk; NtW vij vjpu;ghu;f;f KbAk;?
Gp.N[.gpapd; Njrpa jiytu; uh[;ehj; rpq; vd;d nrhy;fpwhu;> ghgup k[;[pj; xU fl;blk; jhd; gs;spthry; vd;W nrhy;y KbahJ vd;W.
mg;gb xU thjj;jpw;F xg;Gf;nfhz;lhy; G+i[ nra;ahj NtY}u; [yfz;lehju; Nfhtpy; Nghd;W m+apuf;fzf;fhd Nfhapy;fisAk; ,bf;f mtu; mDkjpg;ghuh?
MfNt NkNy nrhd;dtu;fs; mikg;gpidg;gpdupd; $w;iw itj;J fPo;f;fz;l gbg;gpid njupe;J nfhs;syhk;:
1)    ,e;Jj;Jth mikg;gpdu; lhf;lu;. mk;Ngj;fhu ;jiyikapy; cUthf;fg;gl;l ,e;jpa murpay; rl;lj;jpw;Fl;gl;L rkju;k-rhjpkj Ntw;Wikapy;yhj rKj;Jt rKjhaj;jpid ,e;jpah mila tpUk;gtpy;iy.
2)    Ghgup k[;[pj; ,bg;G ,e;Jj;Jth mikg;gpdu; ntw;wpahff; nfhz;lhLtJ-kj rfpg;Gj;jd;ikf;F itj;j ntbFz;L.
3)    K];ypk;fs;-fpwp];Jt ikdhupl;bfis rpy fhyq;fSf;F Kd;G ,Ue;j njd; Mg;gpupf;fh epwntwp nray;fshd jdpNuhL> jdp gs;spf;$lk;> jdp thfdk;> jdp khu;f;fl; Nghd;W jdpidg; gLj;jp mtu;fSf;F rl;lj;jpy; mspf;fg; gl;l cupikfis kWf;Fk; Kaw;rp.
4)    Tpyq;FfSf;Ff;$l jPq;F nra;af;$lhJ vd;W Nghjpj;Jg; Nghw;wg; gLfpw Gj;ju;> kfhtPuu; Nghd;Nwhu; gpwe;j kz;zpy;> rfpg;Gj; jd;id- kj xw;Wik Nghjpf;Fk; gftj; fPijapid Gwf;fzpf;Fk; nray; kl;Lky;y khw;Wf; fUj;JfSf;F mbf;Fk; rhT kzpnad;why; kWf;f KbAkh? ,e;Jj;Jj;Jth ez;gu;fshy;.

5) `pe;Jj;Jth nfhs;iffs; nfhz;l fl;rpfis kWgbAk; kj;jpapNyh my;yJ khepyj;jpNyh  mupaizNaw mDkjpf;ff;$lhJ. mt;thW nra;jhy; ahid jd; jiyapy; jhNd kz;iz vLj;Jg; NghLk; nrayhFk;. MfNt kjrhu;gw;w fl;rpfs; jq;fs; fUj;J Ntw;Wik-jdpgl;l tpUg;G-ntWg;gpid js;sp itj;J tpl;L-1998 Mk; Mz;L jpuhtplf; fl;rpfs; kj;jpapy; `pe;Jj;Jth jq;fs; Raeyj;jpw;fhf Mjupj;J me;j ke;jpup rigapy; Nru;e;jJ Nghy MjuT nfhLf;fhJ-,dpahtJ $l;lzp mikj;J `pe;Jj;Jth ntwpau;fis jiy J}f;f tplf;$lhJ

No comments:

Post a Comment