Monday, 18 July, 2011

முயற்சி செய்யுங்கள் நீங்களும் தொழில் முனைவர்கலாகளாம்!

ehd; rpy khjq;fSf;F Kd;G> ehis ekjh? vd;w jiyg;gpy; rKjha kf;fis ntWk; tpahghupfshf my;yhky; njhopy; Kidtu;fshFq;fs; vd;W vOjpapUe;Njd;. me;jf; fl;Liuapidg; gbj;J tpl;L fdlh ehl;L jiyefu; nlhuz;Nlhtpy; thOk; rNfhjuu; `_ird; mtu;fs; vd;dplk; njhiyNgrpapy; njhlu;G nfhz;L jhd; kNyrpah> rpq;fg;G+u;> Jig> fdlh Nghd;w ehLfspy; ngUk;ghyhd tho;f;ifapid mLj;jtu;fSf;F Ntiy ghu;j;J njhopyhspahf ,Ue;J tpl;Nld;> jdf;F taJ 45 MfpwJ> ,dpNky; ,Uf;fpw Nrkpg;gpid itj;J VjhtJ xU njhopy; jkpoj;jpy; cs;s mtUila nrhe;j CupNyh my;yJ gf;fj;jpYs;s ngupa efupNyh Muk;gpf;fyhk; vd;W epidg;gjhfTk; xU MNyhrid nrhy;Yq;fs; vd;whu;. mtUf;F rpy MNyhrid toq;fpNdd;. mtUila czu;tpidg; ghuhl;l Ntz;Lk;. fhyk; KOtJk; frf;fp gpopag;gl;L> iffl;b epw;Fk; Ntiyf;fhudhf ,Ug;gjpid tpl;L tpl;L fk;gPukhf njhopy; Kidtuhf MfNtz;Lk; vd;w Kaw;rpf;fhf. ,J Nghd;W vz;zw;w rNfhjuu;fs;> rNfhjupfs; tho top njupahJ jpf;Fj;njupahj fhl;by; tho;tjpidg; Nghd;Ws;sdu;. mtu;fis ePq;fSk; njhopy; Kidtu;fshf;fyhk; vd;gjpid topAWj;jNt ,e;j fl;Liuapid cq;fsplk; rku;g;gpf;fpNwd;.
     njhopy; njhlq;f Ntz;Lnkd;wTlNd Kjypy; Qhgfj;jpw;F tUtJ gzk; vg;gbg; Gul;LtJ vd;gJ jhd;. Mdhy; vd;d njhopy; Muk;gpf;fyhk; vd;W Nahrid nra;J mjd; gpd;g gzj;jpidj; NjLtjpy;iy gyu;. Njitfs; Vw;gLk; NghJ  njhopy; Muk;gpj;jhy; ntw;wp ngwyhk;. me;jj;Njitf;Nfw;g njhopy; fz;Lgpbg;G gw;wp rpwpa cz;ik rk;gtj;jpidr; nrhy;yp cq;fSf;F tpsf;fyhk; vd Mirg;gLfpNwd;. nrd;idapy; rpwe;j gs;sp xd;wpy; 12k; tFg;G gbf;Fk; tp\;D vd;w rpWtd;  tpLKiwf;F jd; ghl;b Cuhd fhiuf;Fbf;Fr; nrd;whd;. Mdhy; ve;j tpLKiwapid ,dpidahff; fopf;fyhnkd;W te;jhNdh me;j FJ$yk; fhiuf;Fb te;jJk; kiwe;jJ. Vd;? mq;F nrd;idapypy;yhj mbf;fb kpd; ntl;L ,Ue;jJ. mq;Fs;s midtUk; mtjpg;gLtjpid mwpe;jhd;. clNd mtd; thyhjpUf;ftpy;iy. jhd; jq;fpapUe;j miwf;F Ra fz;Lgpbg;gpy; kpd; cw;gj;jp nra;J kpd; tpsf;Fk; tprpwpAk; XLk;gb nra;jhd;. vg;gb? jd; ghl;b tPl;bypUe;j gRkhl;bypUe;J 2fpuhk; rhzj;jpid vLj;J 2 kpy;yp jz;zPu; Cw;wp fyf;fp mjpy; 5nr.kPl;lu; ePsk; 4nr.kPl;lu; mfyk; cs;s vyf;l;upf; taiu  tpl;L xU iyl; vupAk; mstpw;F kpd; cw;gj;jp nra;jhd;. mjw;fhd nryT ntWk; &gha; 125 jhd;. gpd;G fyitapidf; $l;b kpd; tprpwp Xlr; nra;jhd;. mtDila fz;L gpbg;gpw;fhf I. ];tPg; vd;w vuprf;jp> nghwpapay; xypk;gpf;fpy; mtd; mnkupf;fh nlf;]hrpy; ele;j nghUl;fhl;rpapy; fTutpf;fg;gl;lhd;. ty;ytDf;Fg; Gy;Yk; MAjk; vd;W ,jpypUe;J tpsq;Ffpwjh?
     Nkw;$wpa cz;ikr; rk;gtj;jpid ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;yf; fhuzk; ekJhu;fspYk; kpd;ntl;L ,Uf;fj;jhd; nra;fpwJ. mjw;fhf murpidAk; mjd; mjpfhupfisAk; rhbf;nfhz;L thoh ntl;bahf cl;fhu;e;J tprpwpahy; my;yJ fhyz;lu; ml;ilahy; tPrpf;nfhz;L ,Ug;Nghk;. Mdhy; me;jr; rpWtd; me;jj; Njitf;F vd;d top vd;W xU khw;W rf;jpapidf; fz;Lgpbj;Js;shd;. mtd; fz;L gpbg;G ,uz;L Nfhb khLfs; cs;s ,e;jpahtpy; tUq;fhyj;jpy; kpd; cw;gj;jp khw;Wj;njhopy; Vw;gLj;Jtjpw;Fk; topahFky;yth? MfNt ekJ rpwpa Nrkpg;gpid itj;J Njitawpe;J njhopy; nra;a Vuhskhd tha;g;Gfs; cs;sd. mjid gad;gLj;j ehk; jtwf;$lhJ. kj;jpa muRk; khepy muRk; Nghl;bg;Nghl;Lf;nfhz;L njhopy; KidNthUf;F khdpak; toq;FfpwJ.
     khdpak; toq;fg;gLk; njhopy;fs;:
1)        kpd; kw;Wk; kpd;dZ nghUl;fs; cw;gj;jp
2)      Njhy; rk;ge;jkhd nghUl;fs; jahupg;G
3)      Thfd cjpupg;ghfq;fs; jahupg;G
4)      kUe;Jg; nghUl;fs; cw;gj;jp
5)      #uparf;jp cgfuzq;fs; cw;gj;jp
6)      Vw;Wkjp Mguzq;fs;
7)      khRfl;Lg;ghL cgfuzq;fs;
8)      tpisahl;Lg; nghUl;fs;
9)      rpf;fd fl;Lkhdg; nghUl;fs;
10)    Maj;j Milfs; jahupg;G Nghd;witfs;
muR toq;Fk; rYiffs;:
1)        15 rjtPjk; khdpakhf  toq;fg;gLfpwJ.
2)      36 khjq;fSf;F 20 rjtPjk; Fiwe;j kpd; mOj;j kpd;rhuk; toq;fg;gLfpwJ.
3)      rpwpa njhopy;fSf;F cw;gj;jpj; njhlq;fp Kjy; MW Mz;Lfspy; njYj;jg;gLk; kjpg;Gf;$l;L tupf;F((thl;) <lhd njhif khdpakhf khtl;l njhopy; ikak; %yk; toq;fg;gLfpwJ.
4)      cw;gj;jpj; njhlq;fpa %d;W Mz;LfspypUe;J Ie;J Mz;Lfs; tiu Fiwe;j gl;r 25 Ntiyahl;fis gzpapy; <LgLj;jTk; epWtdq;fSf;F $Ljyhf Ie;J rjtPjk; mjpfgl;rkhf &gha; Ie;J yl;rk; tiu Ntiy tha;g;gpidg; ngUf;f khdpak; toq;fg;gLfpwJ.
xt;nthU khtl;lj;jpYk; njhopy; njhlq;fp rYiffs; ngw gpd;jq;fpa tl;lq;fs; vd mwptpf;fg;gl;Ls;sd. 1971 Mk; Mz;L rpg;fhl; vd;w rpW njhopy; ikak; muk;gpf;fg;gl;L ,Jtiu 12 khtl;lq;fspy; 19 njhopy; ikaq;fs; epWtg;gl;L 1803 njhopy; epWtdq;fSf;F xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sd. mitfs; vit        vd khtl;l njhopy; ikaq;fs; %yk; mwpe;J njhopy; njhlq;fyhk;.
  njhopy; njhlq;f muR tq;fpfs; jhuhskhf flDjtp nra;fpd;wd. mjidg; nghWtJ vg;gb? ntWk; ifapid itj;J Kok; Nghl KbAkh vd rpyu; Nfl;gJz;L.
njhopy; njhlq;fp NfhB];tuu;fshd nrd;idapypUf;Fk; tp.[p.gp> vk;.[p.vk;> rutz gtd; cupidahsu;fs; jpUney;Ntyp> Jhj;Jf;Fb khtl;lq;fspypUe;J ntWq;ifAld; te;J N`hl;lypy; Ntiy ghu;j;J ,d;W ngupa gzf;fhuu;fs; MfpapUf;fpwhu;fs; vd;why; Mr;rupakhftpy;iyah? Vd; mtu;fisg; Nghy cq;fshy; ntWk; ifapid itj;Jf; fu;zk; Nghl;L rhjpf;f Kbahjh? KbAk;. cq;fs; ifapy; cs;s Nrkpg;gpid itj;J njhopy; njhlq;f tq;fpfspd; khNd[iu mDfp cq;fs; njhopy; njhlq;Fk; jpl;lk; gw;wp vLj;Jr; nrhy;Yq;fs;. cq;fs; kDtpy; ePq;fs; nra;ag;Nghfk; njhopy;> nkhj;j KjyPL vt;tsT> ahu;-ahu; gq;Fjhuu;> xt;nthUtUf;Fk; vt;tsT KjyPL> nra;ag;NghFk; njhopypd; khu;f;nfl; epytuk;> tUkhdk; vg;gb> tq;fpf;flid ve;j topapy; jpUg;gpr; nrYj;JtJ> flidj; jpUg;gpr; nrYj;j Ntz;ba cj;jputhjk;(#upl;b) Nghd;w tpguq;fis kDTld; ,izf;f NtzLk;. mjid tq;fp mjpfhupfs; Ma;T nra;thu;fs;. mjd; gpd;G tq;fpf;fld; %d;W tUlj;jpypUe;J gj;J tUlj;jpw;Fs; nrYj;jpdhy; 13 rjtPjj;jpypUe;J 16 rjtPjk; tl;bAld; mry; njhifAk; t#ypf;fg;gLk;. fld; njhifapid xOq;fhf nrYj;jpdhy; $Ljyhf fld; ngwyhk;. njhopy; njhlq;fp cw;gj;jp nra;ak; NghJ me;j cw;gj;jpg; nghUl;fis <lhf itj;J fld; ngwyhk;. njhopw;rhiy> fl;blk;> ve;jpuk;> fr;rhg;nghUl;fs; vd;W jdpj;jdpahf fld; ngwyhk;. rpyu; fld; thq;fpdhy; tl;b fl;lNtz;Lk; mJ ,];yhj;jpw;F vjpuhdJ vd;W nrhy;yyhk;. muR tq;fpfshy; toq;fg;gLk; gzk; kf;fshfpa cq;fSilaJ. me;jg;gzj;jpid gzkjpg;gPLf;fpzq;f flid $Ljyhf nrYj;JfpwPu;fs;. (cjhuzj;jpw;F nrd;id kz;zbapy; xU fpuTz;l; epyj;jpid ,e;j Mz;L  xUtu; &gha; 80 yl;rj;jpw;F thq;Ffpwhu; me;j ,lk; %d;W Mz;LfSf;Fg; gpwF mg;Nghija kjpg;gPLf;fpzq;f &gha; xUNfhbNa ,UgJ yl;rj;jpw;F tpw;gjpy;iyah? mJ yhg Nehf;fj;jpw;fhf tpw;gJjhNd!  MfNt ePq;fs; Fw;w czu;Tld; muR tq;fpsplNkh muR epWtdq;fsplNkh flidg; ngWtjpid Nehf;f Ntz;lhk;. mJ cq;fs; gzk; vd;W cupidAld; epidf;f Ntz;Lk;.
  ,uz;L thuj;jpw;F Kd;G nts;spad;W nrd;id kz;zb nrk;Gjh]; njUtpYs;s gs;spthrYf;F njhOf nrd;wpUe;Njd;. njhOif Kbe;J tUk;NghJ 35 taJ kpf;f jplfhu;j;jkhd xU ngz; ehyzh vl;lzh nfhLq;fs; vd;W gpr;ir Nfl;Lf; nfhz;bUe;jhu; mtUld; eLj;ju ngz;fSk; ,Ue;jhu;fs;. Vd; ,e;j epiy vd;W rKjha mikg;G rNfhjuu;fs; rpe;jpf;f Ntz;lhkh? lh/Ng vd;w buhf;lu; epWtdk; elj;Jk; rptiryk; kfs; ky;ypfh rPdpthrd; Mapuk; Nfhb njhopy; mjpgjp vd;W ,Uf;Fk; NghJ ehk; Vio vspa K];ypk; ngz;fSf;F muR Vw;gLj;jpapUf;Fk; Ra Ntiy jpl;lj;jpyhtJ mtu;fSf;F njhopy; njhlq;f Vw;ghL nra;ayhNk vd;w Mjq;fk; vdf;F ,Uf;fj;jhNd nra;Ak;! ,e;jpa jhuhs nghUshjhu nfhs;iff;F gpd;G ,e;jpa nghUshjhu tsu;r;rp vg;gbAs;sJ vd;W mwpa nghUshjhu epGzu; nlz;Ly;fu;(fpupf;;fl; tPuu; my;y) jiyikapy; xU fkpl;b mikf;fg;gl;lJ. me;j fkpl;b nfhLj;j mwpf;if ngUk; mjpu;r;rpahf ,Ue;jJ. mJ vd;d? tWikf;Nfhl;bw;F fPo;thOk; kf;fs; njhif 25 rjtPjj;jpypUe;J 2009y; 37.2 rjtPjkhf mjpfupj;J tpl;lJ vd;gJ jhd; mJ. MfNt tWikf; Nfhl;bd; fPo; Jtz;L nfhz;Ls;s ngz;fSf;F Ra Ntiy jpl;lj;jpy; njhopy; Jtq;f top tif nra;ayNk!.
RaNtiy njhopy; vg;gb njhlq;FtJ?
xU fpuhkj;jpy; trpf;Fk; 12 Kjy; 20 Vio ngz;fs; cWg;gpdu;fshf Nru;e;J xUtUf;nfhUtu; cjtp nra;Ak; kdg;ghd;ikAld; cUthf;fg;gl;lNj RaNtiyf; FO.  tUkhdk;> fy;tpawpT> Ntiyapd;ik> nrhj;J mbg;gilapy; tWikf;Nfhl;bw;Ff; fPOs;s 21 taJ Kjy; 60taJ tiu ngz;fs; Ra cjtpf;FO njhlq;fyhk;. mg;gb njhlq;fg;gl;l FO mq;fPfupf;fg;gl;l njhz;L epWtdj;jpy;(vd;.[p.X) %yk; khtl;l kfspu; jpl;lj;jpy; ,izayhk;. me;jf; FOtpy; fy;tpawpT ngw;w xUtu; nray; ,af;FduhfTk;> tpguk; njupe;jtu; ,af;FduhfTk;> kw;Wk; ,uz;L gpujpepjpfs; nfhz;l nraw;FOtpid Vw;gLj;jpf; nfhs;syhk;. me;jf; FO Muk;gpj;J ,uz;L my;yJ %d;W khjq;fspy; rq;f Nrkpg;gpy; cWg;gpdu;fSf;F mtru kUe;Jr; nryT> fy;tpr; nryT> njhopy; njhlq;f %yjdk; Fiwe;j fhyj;jpy; jpUg;gpr; nrYj;Jk; tifapy; &500 ypUe;J fld; toq;fyhk;. rpwg;ghf nray;gLk; FOf;fOf;F tq;fpfspy; &gha; Ie;J yl;rk; tiu 12 rjtPj tl;bapy; fld; ngwyhk;. muRf; fldpy; &gha; Ie;J yl;rj;jpw;F &gha; 1>75>00 khdpakhfg; ngwyhk;. Mu;g;ghl;lk;> nghJf;$l;lk;> Nguzpf;F K];ypk; ngz;fis mioj;Jr; nry;Yk; rKjha ,af;fq;fs; Viog; ngz;fs; fTutkhf tho Nkw;$wpa RaNtiy njhopy; ikaq;fis  mtu;fSf;F Vw;gLj;jyhNk!
XUq;fpidg;G:
  Kd;ngy;yhk; njhopy; njhlq;f xt;nthU mYtykhf miye;J mDkjp thq;f Ntz;bajpUe;jJ. mjid xUq;fpizj;J xNu ,lj;jpy; toq;fr; nra;J vspjhf;fpAs;shu;fs;. fPo;fz;l ikaj;jpy; kD nra;jhNy cq;fSf;Fj; Njitahd mDkjp fpilf;Fk;:
nray; Jiwj; jiytu;(topfhl;Ljy; FO)>
jkpo;ehL njhopy; topfhl;Ljy; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;Lf;FO>
19V> Uf;kzp yl;Rkpgjp rhiy> vOk;G+u;>
nrd;id-600001
njhiyNgrp: 044-28553118> 285553866
  /Ngf;];: 28588364
njhopy; EZf;fq;fs;:
njhopy; njhlq;fpa clNd ntw;wpaila KbahJ. jpl;lkpl;L rupahd ,af;fj;jpy; njhlq;fpdhy; ntw;wp ngw KbAk;. ekJ thbf;ifahsu;fis ek;Kila mDFKiw itj;Nj jf;f itf;f KbAk; vd;gjpw;F xU cjhuzj;jpidr; nrhy;yyhk; vd epidf;fpNwd;. nrd;id uhjhf;fpU\;z rhiyapYs;s ePy;fpup]; bg;ghu;l;nkz;l;; ];Nlhupy; ehq;fs; khjhe;ju kspif rhkhd;fs; 1991 Mk; Mz;L Kjy; thq;FtJ; tof;fk;. Kjypy; xU tajhdtu; mtupd; %j;j kfd; ftdpj;J te;jhu;fs;. thbf;ifahsu;fs; kPJ ftdk; itj;J njhopy; nra;J te;jhu;fs;. Ie;J Mz;LfSf;F Kd;G me;jg;ngupatupd; ,isa kfd; Nkw;ghu;itapl;lhu;. mtu; vk;.gp.V gbj;jtu; vd;W Nfs;tpg; gl;Nld;. tof;fk; Nghy; thq;Fk; kspif rhkhd;fSld; ntz;ilf;fha; tw;wy; ghf;fl;by; milj;jjpid thq;fpNdd;. tPl;by; te;J Njitf;F gpupj;jNghJ mJ G+rdk; mile;jpUe;jJ. clNd mjid vLj;Jr; nrd;W me;j ,isQuplk; fhl;bNdd;> mtu; khw;W ntz;ilf;fha; tw;wy; jukWj;J tpthjk; nra;jhu;. ehDk; mjid ngupJ gLj;jtpy;iy. Mdhy; me;j ,isQu; te;J %d;W khjj;jpw;Fs; Thbf;ifahsu;fs; $l;bk; fOij Nja;e;J fl;nlWk;ghdJ. rpwg;ghf ,aq;fpf; nfhz;bUe;j epWtdj;jpid mtu; mDF Kiw %yk; nfhLj;Jtpl;lhu;. mjd; gpd;G NtW epu;thfj;jpdu; ,g;NghJ elj;Jfpd;wdu;.
cq;fs; njhopy; epWtd cw;gj;jpg; nghUs;fs; Nghl;b epWtdq;fis tpl jukhdJ vd;W kw;wtu;fSf;F Gupa itf;f Ntz;Lk;. kw;wtu;fis ftUk; mDFKiwf;F njhopy; mjpgUk; thOk; rPjf;fhjpAkhd gp.v];. mg;Ju; u`;khDila cjhuzj;jpidf; $wyhk;. 2007 Mk; Mz;L gp.v];.V gw;wp rpyk;nghyp R. nry;yg;gd; vOjpa rupij tz;lYhu; ,d;[pdPupaq; fy;Yhupapy; ele;jJ. mjpy; gp.v];.V cwtpdu; Rak; Mypk;rh mtu;fs; gp.v];.V thbf;ifahsu;fis ftUk; Fzj;jpidr; nrhd;dhu;. gp.v];.VAk; Rak; Mypk;rhTk; cwtpdu;fs;. ,UtUk; tpal;ehk; jiyefu; nra;Nfhd; efupy; xUtuplk; ituk; ,Ug;gjhf 1960Mk; Mz;Lf;F Kd;G nrd;whu;fs;. mtu;fSf;F tpal;ehk; ehl;L nkhop njupahJ. me;j tpahghupapid ,UtUk; re;jpj;J ituq;fspd; tpiyapidf; Nfl;lhu;fshk;. tpal;ehk;fhuu; tpiy &gha; VO yl;rk; vd;whuhk;. Mdhy; ,tu;fs; nfhz;L nrd;wJ ntWk; &gha; %d;W yl;rkhk;. Nguk; ele;jJ. tpal;ehk; fhuu; &gha; Ie;J yl;rj;jpw;F Fiwe;J KbahJ vd;W nrhy;yptpl;lhu;. Mdhy; gp.v];.V mtiu tpl tpy;iyahk; me;j ituq;fspd; juj;jpid vLj;Jr; nrhy;yp me;j tpiyjhd; ngUk; vd;whuhk;. tpal;ehk;fhuUf;F xU ehs; ilk; nfhLj;Jtpl;L jhq;fs; jq;fpapUe;j miwf;F te;J tpl;lhu;fshk;. Rak; Mypk;rh ehk; jq;fp gpuN[hdk; ,y;iy CUf;Fg; Ngha; tplyhk; vd;whuhk;. Mdhy; gp.v];.V> ghu; me;j tpal;ehkp ehisf;F ek;ik tur;nrhy;Ythu; vd;whuhk;. mjd;gbNa mLj;j ehs; tpal;ehkp tpahghup mtu;fis tur;nrhy;yp gp.v];.V thjj;jpid ghuhl;b ituj;jpid gp.v];.V Nfl;l &gha; %d;W yl;rj;jpw;Nf nfhLj;jhdhk;. MfNt njhopypy; RKfkhd  mDF KiwNa ntw;wpf;F toptFf;Fk; vd;gJ gp.v];.Vapd; mDFKiw xU cjhuzkhf vLj;Jf; nfhs;syhNk!
MfNt rpwpa KjyPl;bid itj;J rpwg;ghf rKjha kf;fis njhopy; mjpguhf;f midj;J mikg;GfSk; Kd; tuNtz;Lk; vd Ntz;LfpNwd;.No comments:

Post a Comment