Monday, 18 July, 2011

காரியம் சாதிக்கும் சமுதாய இயக்கங்களும்-சோரம் போகும் சமுதாய இயக்கங்களும்!

2011 Vg;uy;> Nk khj thf;fpy; jkpo; ehL rl;l kd;w Nju;jypy; Kf;fpa ,uz;L mzpfs; cUthFtJ njspthf njupfpwJ. Xd;W MSk; fl;rp $l;lzp kw;nwhd;W vjpu;f;fl;rp $l;lzp. mjidj; njhlu;e;J kw;w r%f mikg;GfSk; xustpw;F jq;fs; epiyg;ghl;bid vLj;J tpl;ld. Fwpg;ghf Mjp jpuhtpl r%fj;jpidr; rhu;e;j njhy;. jpUkhtstd;> n[fd; %u;j;jp MfpNahu; MSq;fl;rp $l;lzpf;Fk;> lhf;lu;. fpU\;zrhkp> [hd;ghz;bad;> nr.F. jkpourd; Nghd;Nwhu; vjpu;f;fl;rp $l;lzpf;Fk; jq;fs; Mjutpidj; njuptpj;J Nghl;b Nghl vj;jid njhFjpfs; vd;Wk; > xJf;fg;gLk; Nju;jy; epjp epu;zapf;fg; gl;L tpl;ljhf gy Clfq;fs; njuptpf;fpd;wd.. MfNt me;j rKjha ,af;fq;fshy; ve;jf; $l;lzp Ml;rpf;F te;jhYk; Vw;fdNt murpay; mikg;Gg; gpupt 15(4)y; toq;fg;gl;l gy;NtW rYiffSf;Fk;> mjw;F NkYk; ngw cj;jputhjk; toq;fg;gl;L tpl;lJ vd;Nw $wyhk;.
     Mdhy; ,];yhkpa rKjha mikg;gpy; ,e;jpa a+dpad; K];ypk; yPf; MSq;fl;rpf;Fk;> jkpo;ehL K];ypk; Kd;Ndw;wf; fofk;-kdpjNeaf; fl;rp vjpu;f; fl;rp $l;lzpf;Fk; MjuT njuptpj;J mjd; jiytu;fs; glk; ,uz;L mzp jiytu;fSld; gj;jpupf;iffspYk; gpuRupf;fg; gl;ld. Mdhy; kw;w rKjha mikg;Gfspd; epiyg;ghLk; cjpup rKjha murpay;  fl;rpfspd; MjuTk; kjpy; Nky; G+dinghy; ,Ug;gjhfTk; nra;jpfs; te;j tz;zk; cs;sd. Vw;fdNt MjuT njuptpj;j rKjha murpay; fl;rpfSf;F ,uz;L mzpapYk; Kf;fpak; nfhLj;J jypj; rKjha kf;fSf;F xUf;fPL nra;ag;gLk; mstpw;F Nju;jypy; xJf;fPL nra;ag;gLkh vd;gJ re;NjkhfNt cs;sJ. ,d;Dk; xU gbNkNy Ngha; xU rPl;Lf; fpilj;jhYk; NghJk; jhq;fs; MjuT njuptpj;j $l;lzpapNyNa njhlu;Nthk; vd;w epiy vLj;jjhfTk; jfty;fs; njuptpf;fpd;wd.
     Vd; ,e;j gupjhgkhd epiy vd;gjpid %d;W cjhuzq;fisr; nrhy;yp tpsf;fyhk; vd epidf;fpd;Nwd;:
fy;Yhup khztg;gUtj;jpy; Nfs;tpg; gl;lJ
1)        ekJ rKjha ,af;fk; xd;W Rkhu; 40 Mz;LfSf;F Kd;G xU ngupa khehL elj;jpaJ. me;j khehl;bw;fhf ekJ ehl;bYk;> tisFlh ehLfspYk; Vuhskhd gzk; t#y; nra;ag;gl;lJ. khehL nryT Nghf kPjpas;s gzj;jpidf; nfhz;L rKjhak; nray;gLtjpw;F xU nrhe;jf; fl;blk; ,y;yhky; thliff; fl;blj;jpy; ,aq;fp tUfpwJ> mjw;Fg; gjpyhf xU nrhe;jf;fl;blk; thq;fyhk; vd rpyu; Kaw;rp nra;jdu;. mjw;F md;iwa rKjhaj; jiytu;fspy; xUtu; jd;dhy; jhd; mt;tsT ngupa njhif t#y; nra;ag;gl;lJ vd;Wk;> jhd; elj;Jk; xU khjg;gj;jpupf;if eyptile;J ,Ug;gjhfTk; mjid njhlu;e;J elj;j me;j kPjpg;gzj;jpid ju Ntz;Lk; vd thjpl;lhuhk;. Mdhy; mg;NghjpUe;j jiytUk;> nghUshjhuUk; jq;fSila mikg;gpw;f xU nrhe;jf; fl;blk; Ntz;Lk; vd cWjpahf ,Ue;J kd;db gFjpapy; fl;blk; thq;fg;gl;ljhk;. ,J vjidf; fhl;LfpwJ vd;why; vg;gb jd; nry;thf;fhy; fl;rpg; gzj;jpid jd; nrhe;j gj;jpupf;iff;F RaeyNk ngupJ vd mgfupf;fg; ghu;j;jhu; me;j rKjha Kd;Ndhb vd;gJ gupe;J ,Uf;Fk; vd ek;GfpNwd;.
Neupy; fz;lJ:
2)      1991 Mk; Mz;L ehd; nrd;id rl;lk;> xOq;F b.rpahf gzpahw;wpa NghJ fz;l xU rk;gtk;. kiwe;j Njrpa jiytu; xUtUf;F njd; nrd;idapy; xU tpUe;J nfhLf;fg; gl;lJ. mtUila ghJfhg;G gzpapid Nkw;ghu;itapl ehd; epakdk; nra;ag;gl;Nld;. ekJ rKjha ,af;fj;jiytu; xUtUk; mjpy; fye;J nfhz;bUe;jhu;. rKjha jiytu; Njrpa jiytu; mUfpy; nrd;W jdf;F NtYhupy; Nghl;bapl tha;g;Gj; ju Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;ifapid itj;jhu;. mg;NghJ Njrpa jiytu; mUfpy; ,Ue;j jQ;rhT+u; vk;.gpapd; gf;fk; fhl;b mtiu re;jpf;fTk; vdf; $wpdhu;. clNd ekJ rkjha jiytiu me;j vk;.gp ghu;j;J  rKjha kf;fs; cq;fv; kPJ ntWg;ghf cs;sdu;. MfNt NtW xUtu; ngaiur; nrhy;Yq;fs; mtUf;F tha;g;Gf; nfhLg;gjpid guprPypf;fyhk; vd;whu;. Mdhy; rKjhaj;jiytu; jdf;Fj;jhd; me;j tha;g;Gj;ju Ntz;Lk; vd thjpl;lhu;. me;jg; Ngr;R Njrpa jiytu; vOe;J tpl;ljhy; ghjpapNyNa Kbe;J tpl;lJ. MfNt me;j rKjhaj; jiytupd; nray; jdf;F fpilf;fhj gyd; NtW ahUf;Fk; fpilf;ff; $lhJ vd;w nrayhfj; njupatpy;iyah?
rKhaj; jiytu;fsplkpUe;J frpe;jJ:
3)      tUfpw rl;lrigj; Nju;jypy; vjpu;f;fl;rp $l;lzpf;F Vw;fdNt xU rKjha ,af;fk; MjuT njuptpj;jpUe;jJ. mjid tpUk;ghj kw;nwhU rKha ,af;fk; me;jf; $l;lzpj; jiytu;fsplk; Vw;fdNt MjuT njuptpj;j rKha ,af;fj;jpid ntspNaw;wpdhy; jq;fs; MjuT me;jf; $l;lzpf;Nf vd;w thjpLtjhfTk; nra;jp ntspahfp cs;sJ. ,J rKhaj;jpw;Fs;NsNa fhiy thup tpLk; cd;dj nrayhf cq;fSf;Fj; Njhdtpy;iyah?
ehd; NkNy Fwpg;gpl;l rk;gtq;fspypUe;J rKjha ,isQu;fs; fw;Wf; nfhs;s Ntz;ba ghlq;fs; vd;d vd;W ghu;g;NghNkahdhy;:
1)        ekJ rKjha murpay; fl;rpfs; jhq;fs; rhu;e;jpUf;Fk; $l;lzpapy; Jhf;fp vwpAk; xU ,lk; nfhLj;jhYk; mjid Vw;Wf; nfhs;Sk; jhuhs kdg;gf;Ftk;.
2)      Nju;jy; nrytpw;fhf $l;lzpapy; xJf;fg;gLk; nryT njhifapid fdprkhd mstpw;F gq;F Nghl Maj;j epiy. Nju;jy; Ntl;ilapid khehLfSf;F nra;jJ Nghy ek; ehl;bYk;> tisFsh ehl;bYk; <Lgl;L xU Kbe;j msT tiytPrp> mopAk; fz;khapy; kPd; gpbg;gJ Nghd;W t#y; Ntl;ilapy; ,wq;FtJ.
3)      rKjha ,af;fq;fspilNa xUnthUf;nfhUtu; fhiy thuptpLk;; Ie;jhk; gil Ntiy.
4)      rKjha nghJf; Nfhupf;iffshd rKjha ,l xJf;fPL mjpfg;gLj;Jjy;> Ntiy kw;Wk; fy;tpapy; Fiwe;jsT xJf;fg;gl;l 3.5 rjtPjk; cj;jputhjk;> eype;j Cu;fshd jpUney;Ntyp Nkyg;ghisak;> =itFz;lk;> KJFsj;Jhu;> ,isahd;Fb> ,ilaf;Nfhl;il> godp> jhuhGuk;> ghgehrk;> ,uh[fpup> ehif guq;fpg;Ngl;il> Gtdfpup> rJuq;fg;gl;bdk; Nghd;w rKjha Cu;fspy; jdp njhopy; ikaq;fs; mikj;jy;> ikdhupl;b fkp\d; Nru;kd; gjtpf;F Row;rp Kiwapy; rKjha jiytu; xUtUf;F fpwpj;Jt rKjhaj;jpdtUf;F xJf;fg;gLtJ Nghy xJf;FtJ Nghd;w Fiwe;j gl;l cj;jputhjq;fis Kd; itj;J mjd; gpd;G $l;lzpf;F MjuT vd;w epiyg;ghL vLf;fhJ $g;gpl;l FuYf;F Xb MjuT mspf;Fk; jiytu;fs; ek;kpilNa cyTtJ.
5)      rKjha kf;fis Vkhw;w kwf;fhJ ghgu; k];[pj; Nfhupf;ifapid mg;gg;g  jq;fs; Mu;g;ghl;lq;fshy; Qhgfg;gLj;jp t#ypy; ,wq;FtJ. Mdhy; Rg;uPk; Nfhu;l;by; Nky; KiwaPl;by; jkpo;ehL rKjha ,af;fq;fs; vJtk; jd;id ,izj;Jf; nfhs;shJ t#y; Ntl;ilapid kl;Lk; kwf;fhky; <LgLtJ vd;d epahak;?
Nkw;F tq;fj;jpidr;rhu;e;j kj;jpa mikr;ru; kk;jh ghdu;[p kj;jpa murpy; jhd; gq;F ngw;wpUf;fpNwhk; vd;Wk; ghuhky; ngl;Nuhy;
kw;Wk; Bry; tpiy mjpfg;gLj;jpa cld; thshjpUf;fhJ jdJ vjpu;g;gpidf; fhl;baNjhL epy;yhky; A.gpNa Nru;kdplKk; Neupy; Kiwapl;ljhf Clfq;fs; nra;jp ntspapl;ld. Vd; kj;jpapy; ghu;f;f Ntz;Lk;? mUe;jijau; 3 rjtPj xJf;fPby; rupahd gyd; fpilf;ftpy;iy vd mUe;jijau; jiytu; tyir uhN[e;jpui; itj;j Ntz;LNfhis Vw;W mjid Muha xU cau; kl;l FO mikf;f tpy;iyah? NjNte;jpu Fy Ntshsu; VO gpuptpidAk; ,izj;J xU gpupthf mikf;f Ntz;Lk; vd;w Nfhupf;ifapid Vw;W ,d;W $l(27.1..2011)gj;jpupf;ifapy; te;j nra;jp gb ePjpgjp [dhu;j;jdk; jiyikapy; xU egu; fkp\d; mikf;ftpy;iyah? mJ Nghd;W ekJ rKjha eyDf;fhd Nfhupf;ifapid Kd; itj;J $l;lzpapy; NrUtjpw;f Vd; $r;rg;gl Ntz;Lk;? ,e;jf; fhyj;jpy; thAs;s gps;isjhd; gpioj;Jf; nfhs;Sk; vd;w gonkhopapid rKjha jiytu;fs; kwf;ff; $lhJ. ,jidr; nrhy;y ,tu; ahu; vd vd;id rpyu; Nfl;fyhk;? mjw;F xU cjhuzj;jpidr; nrhy;yp gjpy; $wyhk; vd epidf;fpd;Nwd;. xU jlit jj;Jt Qhdp vku;\Dk; mtUila kfDk; jhia ,oe;J epd;w fd;Wf; Fl;bapid taYf;F ,Oj;Jr; nry;y vt;tsNth Kad;Wk; Njhy;tpAw;wdu;. mjid Ntbf;ifg; ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j Ntiyf;fhug; ngz; mtu;fs; Kd; te;J me;j fd;Wf; Fl;b thapDs; jd; tpuiy itj;j kW epkplNk me;j fd;W jd; jha; gRtpd; kLjhd; me;j tpuy; vd epidj;J me;j Ntiyf;fhu ngz;Zld; nrd;wjhk;. mJ Nghd;W rKjha Nrit nra;a Mu;t Ks;s Ntiyf; fhudhf vd;id fUj Ntz;Lk;.
  gpfhu; khepyj;jpy; Kjy;tu; epjp\; FkhUk; Kd;dhs; Kjy;tUkhd yhY gpurhj;Jk; xU fhyj;jpy; xNu gpw;gl;l rKjha ,af;fkhd kz;ly; ,af;fj;jpy; ,ize;J gzpahw;wpatu;fs; jhd;.  murpay; ,af;fj;jpy; ,UtUk; ,U JUtq;fshf cs;sdu;. Mdhy; gpfhu; kf;fs; eyd; ghjpf;Fk; NghJ ,ize;J Fuy; vOg;gpAk;> nghJ epfo;r;rpfspYk; ,ize;J ,d; Kfj;JlDk; xUtUf;nfhUtu; md;Gld; mutizj;Jf; nfhs;Sk; fhl;rpfs; gj;jpupf;iffspYk;> b.tpapYk; ghu;f;fyhk;. Mdhy; ekJ rKjha ,af;fq;fisr; rhu;e;j jiytu;fs; rkj;Jtk; kw;Wk; rNfhjuj;Jtk; gw;wp jq;fs; gj;jpupf;ifapYk;> Nkil Ngr;RfspYk>; Nfrl;LfspYk; Gdpj Fu; MidAk;> `jP]_fisAk; Nkw;Nfhs; fhl;b tPu Kof;fkpLtu;. Mdhy; cz;ikapy; xUtu; kw;w rKjha ,af;fj;jpid FopNjhz;b Gijg;gjpYk;> mjd; jitu;fis fPo;j;jukhf jq;fs; gj;jpupf;iffspYk; vOJtjpNyNa Fwpahf ,Ug;gjpd; %yk; rKjha nghJ ed;ikfis kwe;J tpLfpd;wdu;. MfNt tUq; fhyj;jpyhtJ rKjha jiytu;fs; Ntw;Wikapid kwe;J gu];guk; md;gpidg; nghope;J jq;fs; rKjha ,isQu;fSf;F Kd;Djhuzkhf ,Ue;J ey;y top fhl;l Ntz;Lk;. [dehaf ehl;by; ikdhupl;bahf thOk; ehk; xUtUf;nfhUtu; Ntw;wikfis fise;J fye;Jiuahb rKjhj;jpw;F mjpfkhd gyd;fis Nju;jy; Neuj;jpy; ,dpahtJ ngWthu;fsh vd nghWj;jpUe;J ghu;g;Nghkh nrhe;jq;fNs!

 

No comments:

Post a Comment