Tuesday, 19 July, 2011

சமுதாயம் சிரிக்கிறதே, சாத்தான் வேதம் ஓதல் கண்டு!

rpy khjq;fSf;F Kd;G jkpof ghujPa [djh fl;rpj; jiytu; jpU. fNzrd; ,ja Mg;Nurd; nra;J tPl;Lf;F te;jtiu K];ypk; yPf; fl;rp nghJr; nrayhsu; [dhg; fhju; KifjPd; kw;Wk; K];ypk; yPf; gpuKfu;fs; nrd;W eyk; tprhupj;jjpid gj;jpupf;if nra;jpfshf ntspapl;bUe;jd. ehd; $l ,Jty;yNth jkpo; fyhr;rhuk; Nghjpj;j kdpj Nea czu;T vd;W kfpo;Njd;. vd;idg; Nghy gy K];ypk;fSk; re;Njhrg; gl;bUg;ghu;fs; vd;why; kpifahfhJ.
rpy jpdq;fSf;F Kd;G Kd;dhs; cr;r ePjp kd;w jyik ePjpgjp rpWghd;ik eyd; gw;wp tprhupj;j fkp\d; mwpf;ifapid ,e;jpa ghuhSkd;wj;jpy; itf;fg;gl;lJ vd;gjpid midtUk; mwptu;. me;j mwpf;ifapy; kj mbg;gilapy; K];ypk; kf;fs; 73 rjtPjk; ,Ug;gjhfTk; m+fNt 10 rjtPj Ntiy tha;g;G K];ypk;fSf;F nfhLf;f Ntz;Lk; vd;Wk;> kw;w ikdhupl;bfSf;F 5 rjtPjk; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;Wk;> mt;thW K];ypk; ikdhupl;b Ntl;ghsu;fs; Ntiyf;F fpilf;fhj gl;rj;jpy; me;j Ntiyapid kw;w ikdhupl;bfSf;F nfhLf;f Ntz;Lk; vd;Wk; Mzpj;jukhf $wpAs;shu;. mj;Jld; 50 rjtPj upru;Nt\d; K];ypk;fshy; elj;jg;gLfpd;w epWtdq;fspYk;> 15 rjtPjk; K];ypk; my;yhjtu; elj;Jk; epWtdq;fspYk; mky; gLj;j Ntz;Lk; vd;Wk; $wpAs;shu;. ,e;j xJf;fPL K];ypk;-fpwpj;Jt kjj;jpw;F kdkhw;wk; nfhz;L ,ize;j jypj; kf;fSf;Fk; nghUe;Jk;. mtu;fs; tpUk;gpdhy; jq;fs; gioa rhjpr; rhd;wpjopNyNa upru;Nt\d; ngw jilapy;iy vd;Wk; nrhy;ypAs;shu;. mtUila mwpf;if ePjpauru; uhN[e;jpu rr;rhu; fkpl;b mspj;j mwpf;iff;F gpd; guprPyidf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLk; vd;Wk; kj;jpa muR rhugpy;; gpujku; njuptpj;jhu;. ePjpgjp rr;rhu; mwpf;ifapd; rhuhk;rk; vd;d? K];ypk; gbg;gpYk;-Ntiy tha;g;gpYk; jypj;fis tpl kpfTk; jho;e;jpUf;fpwhu;fs; ,e;jpa ehl;by; Rje;jpuk; mile;J 62 Mz;Lfs; Md gpd;dUk; vd;W jhd; nrhy;ypAs;shu;. MfNt mtu;fs; Kd;Ndw muR Jupj eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;Wk; Ntz;LNfhs; tpl;Ls;shu; vd;gjpid midtUk; mwpe;jNj.    jpU. ,y. fNzrd; mtu;fs; 23.12.2009 Mk; Njjp ntspapl;l mwpf;ifapy;> ePjpgjp uq;fehj kp];uhtpd; ,e;j mwpf;if ,];yhkpa> fpwp];Jt kj FUkhu;fs; J}z;bjypd; Ngupy; nfhLf;fg;gl;l mwpf;ifnad;Wk;> ,e;j FUkhu;fs; jho;j;jg;gl;l> gpw;gl;l kf;fs; thOk; gFjpfSf;F nrd;W> eP ,e;Jthf ,Ug;gjhy;jhd; rhjpf; nfhLik ePbf;fpwJ> vd; kjj;jpw;F te;J tpl;lhy; rhjp xopAk;> rkj;Jtk; epyTk; vd;W Mir thu;j;ij fhl;b kjk; khw;wpdhu;fs;. ,g;NghNjh kjk; khwpa gpd;Dk; rhjp ePbf;fpwJ vd;Wk; nrhy;yp rYif Nfl;fpwhu;fs;> MfNt me;j mwpf;ifapid epuhfupf;f Ntz;Lk;> ,y;iynad;why; kj uPjpahd gpd; tpisTfs; cz;lhf;fp tpLk; $wpapUf;fpwhu;.
    Mdhy; cz;iknad;d? ehnlq;fpYk; jho;j;jg;gl;ltu; Kw;gl;l> Mjpf;f rhjpfspd; Kd;dhy; rl;ilazpf;$lhJ> fhyzp mzpaf;$lhJ> Bf;filapy; xNu lk;supy; B tof;ff; $lhJ> gpzq;fs; vupg;gjpw;F jdp RLfhL> mtu;fs; Nky; [hjp tPjpfspy; elkhlf;$lhJ> fpzw;wpy; jz;zPu; Nky; [hjpapdu; gpbf;Fk; NghJ jz;zPu; gpbf;ff;$lhJ> Fsj;jpy; xd;whf Fspf;ff;$lhJ> Nfhapy;fspy; xd;whf Nru;e;J tzq;ff;$lhJ> kdkhw ,U N[hbfs; ntt;NtW [hjpapduhf ,Ue;jhYk; ,izaf;$lhJ Nghd;w fLikahd fl;Lg;ghLfspdhy; kdk; nehe;J fliy Nehf;fp Xb tUk; rpW MWfs; Nghy rkj;Jtk; rNfhjuj;Jtk; Nghw;Wk; ,];yhk; kjk; Nehf;fp Xb tUfpwhufs; ,e;J kjj;jpYs;s jypj; kf;fs;. mtu;fSf;F Mir thu;j;ij nfhLj;J ahUk; miog;gjpy;iy vd;gJjhd; cz;ik. vg;NghJ xUtd; yhapyhf ,y;yy;yh`; Kfk;kJu; u]Pyy;;yh`; vd;W ,];yhkpa kjj;jpid Vw;Wf; nfhz;lhNdh mg;NghJ [hjp NtWghLfs; mWj;jnjwpe;J tPrg;gLfpd;wd. ,e;j etPd cyfj;jpYk; [hjp ,e;Jf;fs; jypj; kf;fs; jq;fs; gFjpf;F tuf;$lhJ vd;W Rtu; vOg;gpa mjprak; gy tUlq;fSf;F Kd;G njd;Mg;gpupf;fhtpy; epwntwp Ml;rp ele;jNghJ ,Ue;jJ. mjd; gpd;G ney;rd; kz;Nlyh 27 Mz;L jdpik rpiwapy; ,Ue;jhYk; Nghuhb fWg;gpd kf;fs; cupik fhj;jNjhL kl;by;yhky; mjd; [dehaf murpd; [dhjpgjpahfTk; ,Ue;jhu;. Mdhy; jkpofj;jpy; kJiu khtl;lj;jpy; cj;jkGuj;jpYk; mJ Nghd;w Rtu; rkPgj;jpy; muR Kaw;fpahy; ,bf;fg;gl;lhYk; ,d;Dk; cupik kWf;fg;gLfpwJ vd;W jfty; fpilj;J ghu;itapl te;j khu;f;fp];l; fk;a+dp];l; nghiyl; gPNuh nkk;gu; gpupe;jh ful; $l NghyP]huhy; ifJ nra;ag;gl;lhu; vd;Wk; mJ rk;ge;jkhf tprhuiz ele;jJ vd;gjpidAk; midtUk; mwpe;jNj.
    Vd; rptfq;if khtl;lk; CQ;rid fpuhkj;jpy; Nfhapy; Nju; ,Of;f jypj;Jfs; kWf;fg; gl;L mjid jl;bf;Nfl;l xd;gJ jypj; nfh^ukhf nfhiy nra;ag;gl;lijAk; me;j fpuhkj;ijg; ghu;g;gjpw;fhf 1988Mk; Mz;L ghuj gpujku; uh[Pt; nrd;wjpidAk; midtUk; kwe;J tpltpy;iy. [dehaf ehl;by; xU jypj; KUNfrd; kJiu khtl;lk; fPioA+u;gQ;rhaj;J jiytuhf te;Jtpl;lhu; vd mwpe;J mtiu gzpahw;w tplhky; jLj;jNjhL kl;Lky;yhky>; mtu; cs;gl MW jypj;Jfs; kJiu fnyf;luplk; kD nfhLj;J tpl;L g];]py; tUk; NghJ nfh^ukhf nfhiy nra;ag;gl;lijAk; me;j tof;fpy; cr;rePjpkd;wKk; Fw;wthspfspd; jz;lidapid cWjp nra;jjpidAk; midtUk; gj;jpupf;ifapy; gbj;jpUg;gPu;fs;. tptrha $yp cau;T Nfl;l jypj; tptrhapfs; kpuhRjhu;fshy; 1968 Mk; Mz;L brk;gu; khjk; 25e;Njjp kpUfj;jdkhd nraypy; jQir khtl;lk; fPo; ntz;kzp fpuhkj;jpy; 40 Ngu; ngz;fs;> Foe;ijfs;> KjpNahu; cs;gl capUld; vupj;J fUf;gl;ldu; vd;gjpid fy;Y}up khzthdhf ,Ue;j fhyj;jpypUe;J ,d;Dk; gRikahf neQ;rpy; cs;sJ. md;iw Kjy;tu; NguupQu; mz;zh $l me;j nra;jp Nfl;L Jb Jbj;J> vd; neQ;rpy; gha;r;rpa <l;bahf fUjp Ntjidaile;J ,uT KOtJk; cwq;fhJ my;yy; gl;Nld; vd;W nrhd;djpid vy;NyhUk; gbj;jpUg;gPu;fs.
    nrd;w khjq;$l jpUth&u; khtl;lk; jpUj;Jiug;G+z;bapy; jypj; kf;fSf;F Nfhapypy; Eioa mDkjp kWf;fg;gl;L> ePjpj; Jiwapd; cj;jputpd; Ngupy; khtl;l epu;thfk; NghyP]; JizNahL mtu;fis g];]py; mzpahf mioj;Jr; nry;Yk; NghJ fy;> jb nfhz;L jhf;fg;gl;l rk;gtk; midtUk; mwpe;jpUg;gPu;fs;. MfNt jhd; fk;a+dp];l;Lfs; Mya  EioAk; Nghuhl;lj;jpid mwptpj;Js;shu;fs;. gioa Guhzj;jpy; ee;jd; vd;w jypj; Mz;ltid juprpf;f NfhtpYf;F nrd;wjhfTk; ,iwtid juprpf;f tplhky; ee;ep Nghd;wtu;fs; kiwj;Jf; nfhz;L ,Ue;jjhfTk; MfNt mtd; ,iwtdplk;> rw;Nw tpyfpapUk; gps;sha;> rd;dpjhdk; kiwf;fpwJ> vd;Wk; ee;jd; Kiwapl;ljhfTk;> ,iwtd; nrtprha;j;J ee;jha; cs;Ns th vd;W mioj;J ee;jd; cs;Ns nrd;W ,iwtid topgl;ljhfTk; Guhzk; nrhy;fpwJ. MfNt Mz;ltNd nrhd;dhy; jhd; jypj;fSf;F cupik nfhLf;Fk; epiyapUg;gjhy; jhNd jypj; kf;fs; rkj;Jtk;-rNfhjuj;Jtk; Nghw;Wk; ,];yhk; kjj;jpw;F XNlhb tUfpwhu;fs; vd;gJ kWf;f Kbahj cz;ikahFk;. Vw;fdNt ePjpauru; rr;rhu; mwpf;ifapy; gbg;gpy;- Ntiy tha;g;gpy; K];ypk;fs; jypj; Nghd;W ,Ug;gjhYk;> ,e;J kjj;jpypUe;J ,];yhk; kjj;jpw;F kjk; khwpa jypj;fs; nghUshjhuk;-fy;tpapy; gpd; jq;fpapUg;gjhYk; ePjpauru; uq;fehj; kp];uh mtu;fs; jypj;fs; mDgtpj;j muR rYiffis mtu;fs; kjk; khwpdhYk; toq;f Ntz;Lk; vd;W gupe;jpUf;fpwhNu jtpu ve;j K];ypk; kj FUkhu;fSk; ePjpauru; uq;fehj; kp];uh Nghd;w mg;gOf;fw;w ePjpgjpapid ahUk; trpag;gLj;jp mwpf;if jahupf;fr; nra;a KbahJ.
    gp.N[.gpapy; jypj;-gpw;gl;l jiytu;fs; jiy J}f;f KbAkh? mt;thW jkpof jiytuhf te;j lhf;lu; fpUghepjp tlehl;by; ele;j khehl;by; vt;thnwy;yhk; mtkhdg;gLj;jg; gl;lhu; vd;W mwpf;if tpLj;J uh[pdhkh nra;atpy;iyah? gpw;gl;l rKjha jiytu;fshd ckhghujp-fy;ahd;rpq;-Vd; Kd;dhs; mikr;ru; jpUehTf;furu; Nghd;Nwhu; gp.N[.gpapy; ,Ue;J Vd; tpyfpdhu;fs; vd;gJ mtu;fs; tpyFk; NghJ nfhLj;j mwpf;ifapidg; ghu;j;jhNy midtUk; Gupe;J nfhs;syhk;. mq;F jypj;-gpw;gl;l r%jha kf;fSf;F cupik kWf;fg; gLfpwJ vd;gNj cz;ik. mtUila tPl;bid xOq;F gLj;Jtjpw;F gjpy; fz;zhb khspif Nghd;W ,Uf;fpw ,];;yhk; kjj;jpid [hjp czu;T ,];yhj;jpYk; ,Uf;fpwJ Nghd;w khiaia epiy epWj;jg; ghu;f;fpwhu;. MfNt jhd; gp.N[.gp fl;rp fOij Nja;e;J fl;nlWk;ghd fijahf nrd;w ghuhSkd;w Nju;jypy; mtu;fSf;F ghlk; GFj;jpdhu;fs; kf;fs;. Kd;dhs; mjpKf mikr;ru; jpUehTf;furu; gp.N[.gpapypUe;J tpyFk; NghJ> gp.N[.gpapy; Nru;e;jjhy; ehd; ey;y ,];yhkpa ez;gu;fis ,oe;Njd;> jkpofj;jpy; gp.N[.gp vd;w fl;rp vd;w mikg;Gf;F kf;fs; MjuT ,y;iy vd njupe;J nfhz;ljhf tUj;jj;Jld; mwptpj;J tpl;L tpyfp ,d;W fhq;fpurpy; Nru;e;Jtpl;lhu;.
    MfNt jhd; kf;fs; MjuNt ,y;yhj xU mikg;gpy; ,Ue;J nfhz;L jd; ngau; jpde;NjhUk; gj;jpupf;iffspYk;-njhiyf;fhl;rpapYk; tuNtz;Lnkd;W XJk; Ntjj;jpid rhj;jhd; XJk; Ntjkhf  ,];yhkpa rKjhak; kl;Lky;yhJ-xl;Lnkhj;j jkpof rKjhaKk; epidj;J rpupf;fpwJ vd;why; mJ cz;idjhNd?No comments:

Post a Comment