Wednesday, 20 July, 2011

உன்னை அறிந்தால் நீ உலகத்தில் போராடலாம்!

jkpofj;jpy; khw;Wj; jpwDilNahUf;F jdpj; Jiw Vw;gLj;jp mjid jkpof Kjy;tu; jdpf;ftdk; nrYj;Jk; tifapy; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gJ kpfTk; ghuhl;lj;jf;fJ. khw;Wj;jpwd; vd;gJ cly; CdKw;Nwhu;> ghu;itapoe;Njhu;> kdepiy ghjpf;fg;gl;Nlhu;> cly; tsu;r;rp Fd;wpNahu; Nghd;Nwhu; mlq;Ftu;.
rhjhzkhf Nkw;fz;l cly; ghjpg;Gs;Nshu; gpwtpapNyh> cly; NehtpdhNyh> tpgj;Jf;fhuzkhfNth> guk;giu(n[dp) NfshW fhuzkhfNth Vw;glyhk;. mjdhy; tho;tpy; kdpju;fs; Klq;fp tplf;$lhJ vd;gjpid typAWj;jNt ,e;j fl;Liuapid cq;fs; ghu;itf;F itf;fpNwd;.

Nkw;fhZk; FiwAilNahiu ek; md;whl tho;tpy; re;jpj;jhYk; mtu;fSila ep[Ntjidiag; gw;wp Mo;e;J rpe;jpg;gjpy;iy. jiytypAk; jpUFtypAk; jdf;F te;jhy;jhd; njupAk; vd;gJ jkpopy; tof;fj;jpYs;s xU nrhy;til. vdf;F vg;gb te;jJ me;j typ?


ehd; GJf;fy;Yhup khztdhf 1967Mk; Mz;L ,Ue;jNghJ tpLjpapy; jq;fp ,Ue;Njd;. mg;NghJ xUehs; khiy Neuk; ez;gu;fSld; Ngr;R thf;fpy; xU Nghl;b vOe;jJ. mjhtJ Nky;khbapypUe;J fhy; nrUg;Gld; fPNo Fjpj;jhy; miu &gha; jUtjhfr; nrhd;dhu;fs;. ehd; me;j rthiy vLj;Jf;nfhz;L Njhy; nrUg;Gld; fPNo Fjpj;Njd;. Fjpj;j gpd;G vd;dhy; elf;f Kbatpy;iy. clNd ez;gu;fs; vd;id nrd;id uhag;Ngl;il M];gj;jpupf;F fhupy; mioj;Jr; nrd;whu;fs;. lhf;lu; miu &gha; ge;jaj;jpidf; Nfl;L gapj;jpaf;fhuj;jdkhd nray; vd;W nrhy;yp ,uz;L fhy; Kl;bf;Ff; fPNo fpuz;ilf;fhy; tiu fzkhd gpsh];lu; Mg; Ngup]; Ngz;Nl[; Nghl;L mDg;gpdhu;fs;. Mdhy; mjd; gpd;G jhd; Nrhjid Muk;gpj;jJ. mg;NghJ nt];lu;d; fpshrl; lha;yl; vd;gnjy;yhkpy;iy. vd; ez;gu;fs; m[;ky; fhd;> mGjhfpu; Nghd;Nwhu; vd;id Rke;J nfhz;L lha;yl;bw;Fr; $l;br; nrd;W gpd;G mioj;J tUk; rpukk; nrhy;yKbahJ. MfNt fhy; Cdk; vd;why; vg;gbapUf;Fk; vd;W mg;NghJ czu;e;Njd;. mjd; gpd;G vd; fy;Yhup Njhod; ehkf;fy; khtl;lk; rpd;df;fupry; ghisak; Kj;Jrhkp fhy; CdKw;wtiu vd; miw ez;guhf vLj;Jf; nfhz;L ,uz;lhz;Lfs; mtUf;F rpy Nritfs; nra;Njd;. me;j ez;gu; ,d;Wk; nrd;id te;jhy; vd;idg; ghu;f;fhky; nry;ykhl;lhu;.
,J Nghd;W khw;Wj;jpwd; cs;stu;fSf;F ey;y ez;gu;fs; miktjpidf; fhzyhk;. mJ Nghd;w xU nra;jpapid cq;fSf;Fr; nrhy;yyhk; vd epidf;fpNwd;. me;jg;glk; Mq;fpyr; nra;jp fPNof; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.


nrd;id Fsj;Jhu; gFjpapidr; rhu;e;j 33 tajhd `_irDf;F 22 taJ tiu tho;f;if ,Ul;liwahf ,Ue;jJ. Vd;? mtUf;F gpwtpapNy ,uz;L iffSk; ,y;iy. MfNt jd; tPl;bd; ehd;F Rtu;fSf;Fs;Ns Klq;fpf; fple;jhu;. mtUf;F tpbTfhyk; mtUila ez;gu; re;Njh\; tbtpy; te;jJ.  re;Njh\; jd; ez;gdhd `_iridf; $l;bf; nfhz;L CdKw;Nwhu; vg;gb tho;f;ifapy; Kd;Ndwpf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;  vd;W gy Ngiuf; fhl;bdhu;. clNd mtu;fs; Nghy jhDk; Kd;Ndw Ntz;Lnkd;W mtUf;F Mty; ce;jpaJ.. ,Uf;fpwNj jd; mz;zd; rhFy; `kPJ nry; Nghd; upg;Ngu; \hg;. upg;Ngu; nra;tjpw;F ,uz;L iffs; Ntz;LNk vd;W mtu; epidf;ftpy;iy. ,iwtd; nfhLj;j ,uz;L fhy;fspy; cs;s gj;J tpuy;fisf; nfhz;L nry;Nghd; upg;Ngu; nra;Ak; fiyapidf; fw;Wf; nfhz;L gjpndhd;W Mz;Lfshf jd; rpupj;j Kfj;Jld; fUkNk fz;zhapuk; vd;W kl;Lk; ,Uf;ftpy;iy. khwhf jd; ngaupNy> `_ird; yl;rpag;gil vd;gjpidAk; cUthf;fpAs;shu; vd;W epidf;Fk; NghJ cq;fSf;F tho;f;if tho;tjw;Nf vd;W Gupfpwjy;yth? rPd gonkhop xd;W nrhy;fpwJ> xUtd; kuzj;jpw;F Kd; gj;jhapuk; Gj;jfq;fs; gbj;jUf;f Ntz;Lk; kw;Wk; gj;jhapuk; iky;fs; ele;jpUf;f Ntz;Lk;. mJ KbAkh vd;W ePq;fs; Nfl;fyhk;? KbAk; vd;gjpid rf;futu;j;jp mnyf;]hz;lu; jdJ vl;L tUl tho;f;ifapy; 15000 fpNyh kPl;lu; gazk; nra;J gy ehLfisf; ifg;gw;wp rupj;jpuk; gilj;jpUf;fpwhu;.
     gpupl;b]; vOj;jhsu;-ehlf Mrpupau; N\f;];gpau; > flTs; cly; vd;w xU Kfj;jpid cdf;Ff; nfhLj;jpUf;fpwhu;> ,d;ndhU Kfj;jpid cd;Dila tplh Kaw;rp %yk; jhd; cUthf;f KbAk; vd;W nrhy;fpwhu;. kapYf;F ,iwtd; kpfTk; mrpq;fkhd fhy;fisAk;> mofhd NjhifiaAk; nfhLj;Js;shd;. Mdhy; kapy; Njhifapid vg;NghJ tpupj;J kfpo;r;rpapy; MLfpd;wNjh mg;NghJ jhd; mjd; moF ntspAyfj;jpw;Fj; njupAk;.
     ,d;ndhU Fl;bf;fijAk; nrhy;y Mirg;gLfpNwd;. xU fhl;by; fiykhd; xd;W ePu; Ridapy; jz;zPu; mUe;jr; nrd;W jd; jiyapidf; ftpo;j;jJ. mg;NghJ mjd; mofhd gy fpisfs; cs;s nfhk;G njupe;J kpf;f kfpo;r;rpaile;jJ. gpd;G fhy;fisg; ghu;j;jJ. mit xy;ypahf ,Ue;jJ. khDf;F kpFe;j tUj;jkhf ,Ue;jJ. mg;NghJ xU Gyp khid Ntl;ilahl mjd; kPJ gha;e;jJ. clNd khd; muz;L Xl;lk; gpbj;jJ. khdpd; nkype;j fhy;fs; mjw;F Ntfkhf jg;gpj;J Xl cjtp nra;jJ. Mdhy; gy fpisfs; cs;s nfhk;G nrb> nfhbfsplk; khl;b mJ Ntfkhf XLtjpw;F jlq;fshf ,Ue;jJ. mg;NghJ jhd; khDf;Fg; Gupe;jJ GypaplkpUe;J jd; nkype;j mofpy;yhj fhy;fs; jhd; jd;idf; fhg;ghw;w cjtpaJ vd;W. MfNt jdJ fpilf;Fk; my;yJ gilj;j gilg;gpid gad;gLj;jp Kd;NdWtJ jhd; tho;f;ifapDf;F ghJ fhg;gspf;Fk;.


     ntspehl;L Rw;Wyhg;gazp xUtu; Nfushtpy; cs;s tu;fyhtpw;F Rw;Wyh te;J Nghl; `T]py; jq;fpapUe;jhu;. ,utpy; mtu; gTu;zkp epytpd; mofpid urpf;f Ntz;Lnkd;W Mirg;gl;lhu;. Mdhy; mtu; Nghl;`T]_f;F cs;NsapUe;jjhy; epyh njupatpy;iy. nfhQ;rk; Nkfkhf ,Ue;jjhy; epyh tu jhkjkhfpwNjh vd vz;zpdhu.;  . Jhf;fk; NtW fz;izr; nrhUfpaJ. clNd kpd; tpsf;fpid mizj;jhu;. vd;d Mr;rupak; epyhtpd; ntspr;rk; mtUila Nghl; `T]; [d;dy; topahf Eioe;jJ. clNd ntspNa te;jhu; kdjpw;F ,jkhd fhw;W> XLk; ePUila ryq;if ryryg;G> ePUf;F ntsp Js;spf; Fjpf;Fk; kPd;fs;> Mw;wpy; ePu; mUe;Jk; khd; $l;lq;fs; midj;jpidAk; ghu;j;J mtUila Rw;Wyh gaz gyid mile;jhu;. MfNt kdpjd; jd;dk;gpf;ifapoe;j #oypypUe;J ntspNa te;jhy; jhd; tho;f;ifapy; Kd;Ndw KbAnkd;W cq;fSf;F czu;j;Jnkd;W epidf;fpNwd;.
1)        ngUk;ghyhd K];ypk; Cu;fspy; xNu FLk;gj;jpy; cs;stu;fSf;fpilapy; fhyk; fhykhf jpUkzk; nra;tjhy; Fl;ilahd cUtk;> Nfhukhd Kfmikg;G  Nghd;w clw; NfhshWfs;> kdf; NfhshWfs; Vw;gLfpd;wd.
2)      efuj;jpYs;s kf;fs; Foe;ij gpwf;FKd;dUk; mjw;Fg; gpd;dUk; ,sk;gps;is thjk;> kw;Wk; cly; NfhshW tuhky; Neha;  jLg;G Crp> kUe;Jfs; vLj;Jf; nfhs;fpwhu;fs;. me;j trjp fpuhkq;fspy; ,y;yhjjhy; gpwf;Fk; Foe;ijfs; ,sk;gps;is thjk; kw;Wk; cly; Cdk; Nghd;wtw;witfSld; gpwf;fpd;wd. mtu;fis ftdpf;fhjjhy; ehzKw;W> cly; $dp tPl;Lf;Fs;NsNa Klq;fpf; fplf;Fk; epiy Vw;gLfpwJ. rpyUf;F tajhdhy; $l jpUkzk; nra;ah epiy Vw;gLfpwJ.
3)      fhJ NfshNjhu;> tha; NgrhNjhu;> fz; ghu;itaw;Nwhu; Nghd;Nwhu;fs; mtu;fSf;F nraw;if Kiwapy; me;jj;jpwidf; nfhLf;ff;$ba fUtpfs; thq;fj; jpwdpy;yhjjhy; gy Nfypg; Ngr;Rf;fSf;Fk; Mshfp xd;Wk; nra;a Kbahky; gyu; ,Uf;fpd;wdu;.
4)      ,d;iwa etPd cyfpy; rpfpr;if nra;a Kbah NehNa ,y;yiynadyhk;. MfNt khw;Wj;jpwdhspfSf;F rpwe;j cjtpfis K];ypk; mikg;Gfs; nra;ayhk;.5)      u#Yy;yh xUtd; Cdj;jpidf; fhuzk; fhl;bf; Nfsp NgRtjpid muNt ntWj;jhu;fs;. ,d;Wk; gy Cu;fspy; xUtDila Cdj;jpidr; nrhy;yp (Me;jf;fz;zd;> Nfhypfhyp> Nfhdf;fOj;jd;> gdq;fh Kfup> nehz;bg;iga> Cikg;iga> xl;l thad;> g+r;rpf;fz;zd; Nghd;w ngau;fs;) miog;gjpidf; fhzyhk;. mjid Kjypy; epWj;j kf;fSf;F vLj;Jr; nrhy;y Ntz;Lk;. mtu;fs; epiyapy; ehk; ,Ue;jhy; ek; kdk; vg;gb Gz;gLk; vd;W epidf;f Ntz;Lk;. mjw;fhd gug;Giu Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.
6)      K];ypk; ,af;fq;fs; khw;Wj;jpudhspfis milahsk; fz;L mtu;fSf;F Nghjpa cjtpfisr; nra;aNtz;Lk;.   muR cjtpfs; kw;Wk;; jd;dhu;t njhz;L epWtdq;fspd; cjtpfs; mtu;fSf;Ff; fpilf;f toptiffs; nra;a Ntz;Lk;.
7)      kf;fSf;Fj; njhz;L  nra;tNj kNfrdhd my;yh`;tpw;F  kpfTk; tpUg;gkhd nrayhdJ vd;W mwpe;J nrayhw;w  Ntz;

No comments:

Post a Comment