Wednesday, 20 July, 2011

வாழ தெரிந்தால் வாழலாம் வழியில்லை வையகத்தில்!


     etPd cyfpy; tho;f;if fbdkhdJk;> rthyhdJk; MFk;. Mdhy; jpwikapUe;jhy; rkhspf;fyhk; vd;w fUj;Jld; vOjg;gl;lJ ,e;jf; fl;Liu.
     mjpu;];l;lj;jpid ek;gpapUf;fpwtDf;Fk;> mjpu;];l;l Njtij mtd; fjitj; jl;bdhYk; mjid rkhspf;f rpyUf;Fj; njupahJ.
xUtDf;F xU eiff;fil gupRf; $g;gdhy; xU gp.vk;.lGs;A fhu; guprhf fpilf;fpwJ vd;w itj;Jf; nfhs;Nthk;. glF Nghd;w gsgsg;ghd fhiu rhiyapy; nrYj;Jk; NghJ me;jf; fhiuAk; mjid Xl;Lfpd;wtiuAk; Mz;> ngz; vd;w gyupd; ftdk; ftUk;. mtUf;F gy GJ ez;gu;fs; $Lthu;fs;. mtu;fis Vw;wpf; nfhz;L kfpo;r;rpapld; gy Rw;Wyh jsq;fSf;Fr; nry;thu;. mjdhy; ngl;NuhYf;Fk;> kw;w nrytpdq;fSf;F fhR fiuAk;. rpwpJ ehl;fs; efd;w gpd;G fhUk; gOJ gLk;. mjw;fhd guhkupg;G nryTk; gz;klq;fhFk;. mjdhy; Vw;gLfpd;w kd cyr;ry; ngupa ghukhf mikak;. MfNt mjpu;];lk; %yk; tUfpd;w nghUshjhuk; cz;ikahd re;Njhrj;jpidj; jUtjpw;Fg; gjpyhf Nrhfj;jpd; vy;iyf;Nf mioj;Jr; nry;Yk;.
     rpyUf;F  Neha;fs; te;jhy; xbe;J %iyapy; Klq;fp tpLtu;. Mdhy; me;j NehiaNa ntd;W cyfg; Gfo; Vzpf;F vl;bAs;s xU ngz;kzpapd; fijapid ,q;Nf nrhy;tJ nghUj;jkhf mikAk; vd
 vz;ZfpNwd;. mtUila glj;jpidAk; ,j;Jld; ,izj;Js;Nsd;.
32 tajhd uhgpah Nfus khepyk; kyg;Gu khtl;lk; jpUuhq;fhbf;F mUfpy; cs;s nts;spf;fhL vd;w ,lj;jpy; gpwe;j uhgpah rpW tajpy; ,sk; gps;is thj;jhy; ghjpf;fg; gl;ljhy; 14 tajpypUe;J elf;f KbahJ.. mj;Jld; mtiu Gw;W NehAk; Jd;gj;jpy; Mo;j;jpaJ. gl;l fhypNy gLk; vd;w gonkhopf;fpzq;f Fspay; miwapy; tpOe;J fOj;J vOk;G KwpT Vw;gl;L Jz;gg;gl;lhu;. mj;Jld; jdJ Nehapw;fhf rhg;gpl;l kUe;Jfshy; Fly; myu;r;rp Nehahy; mtjpg;gLfpwhu;. ,j;jid ,Ue;J mtupd; fhyj;jpid nty;Ntd; vd;w cWjpahd ek;gpf;ifahy; mtu; Nghd;w thj Nehahy; ghjpf;fg;gl;l Foe;ijfSf;F MW gs;spf;$lq;fs; jd;dhu;t njhz;lu;fSld; elj;Jfpwhu;. mtUila Nritapid Nfushtpy; cs;s ehd;F kw;Wk; Ie;jhtJ gs;sp khztu;fSf;f ghlkhf itj;Js;shu;fs; vd;why; ghUq;fNsd;. mtu; kl;Lk; fpwpj;Jtuhf ,Ue;jpUe;jhy; mtiu md;id njuhrhthf rpj;jupj;jpUg;ghu;fs;.
mtUila Nritapid ghuhl;b1993 tUl Njrpa ,isQu; gupRk;> 1999Mk; tUlk; fz;zfp =rf;jp gupRk;> 2000 Mk; tUlk; I.eh. rigapd; gupRk;> 2010 Mk; tUlk; N[hrg; Kz;Nl];tup guprpidAk; jl;br; nrd;Ws;shu;. MfNt uhgpah Nehapdhy; kd cyr;rypy; ,Ue;jhYk; kw;wtu;fSf;F cjt Ntz;Lnkd;w mirah ek;gpf;ifahy; jd;Nghd;w gy Foe;ijfSf;f cjtp nra;J Gfo; Vzpapy; VwpAs;shu;.
     mdhij M];ukj;jpy; tsu;e;jtu; I.V.V]; Mdhu;: Kfk;kJ myp rpfhg; Nfus khepyk; kyg;Guk; khtl;lk; nfhz;Nlhl;b vd;w ,lj;jpidr; rhu;e;jtu;. mtu; ntw;wpiy ,iy tpw;Fk; $ypj; njhopyhsp mypf;F kfdhthu;. myp M];kh Neha; ghjpf;fg;gl;L rpfhg; rpW taJ igadhf ,Ue;j NghNj ,we;J tpl;lhu; MfNt trjpaw;w FLk;gkhf ,Ue;jjhy; rpfhg; Nfhopf;Nfhbidr; rhu;e;j Kf;fk; K];ypk; mdhij ,y;yj;jpy; Nru;f;f itf;fg;gl;lhd;. jdJ Vo;ikapYk; I.V.v]; Mf Ntz;Lk; vd;w fdtpy; GJ nly;ypapy; rf;fhj; gTz;Nl\d;  elj;Jk; ,ytr Nfhr;rpq; nrz;lupy; Nru;e;J gbj;jhd;. mtdJ tplh Kaw;rpahy; ,e;jpahtpd; rptpy; nru;tP]]; guPl;irapy; 226MtJ ,lj;jpidg; gpbj;J ntw;wp ngw;Ws;shd;. Mdhy; ey;y trjpapUe;Jk; rpy gps;isfs; jq;fsJ tho;f;ifapy; Njhy;tp miltJ mtu;fSf;nfd;W xU Fwpf;Nfhs; epu;dapj;Jf; nfhs;tjpy;iy. mjid ngw;NwhUk;> cw;whUk;> kw;Wk; r%f Mu;tyUk; Vw;gLj;jpdhy; mtu;fs; ntw;wp ngw tha;g;Gz;L vd;gjpid Kfk;kJ myp rpfhgpd; tho;f;if ntw;wp vLj;Jf; fhl;lhf tpsq;f tpy;iyah?
rpyUila Kaw;rpfspy; Njhy;tp Vw;gl;lhy; mjw;F fhuzj;jpidj; Njb mjid eptu;j;jp nra;ahky; ,iwtid nehe;J nfhs;thu;fs;. xU lhf;lUf;F Gif gpbg;gjhYk;> kJ mUe;JtjhYk; Vw;gLk; Gw;WNeha; cw;gl;l gy Neha;fs; jd;id te;J NrUk; vd njupAk;. Mdhy; rpy lhf;lu;fshy; mjid epWj;j Kbatpy;iy. mjw;F mtu;fs; nrhy;Yk; fhuzk;. jhq;fs; gzpapd; gpu\;rupy; Gif gpbg;gjhf $Wfpwhu;fs;. Mdhy; Gw;W Neha; tUk; NghJ ,iwtid Fiw$Wfpwhu;fs;. kd cyr;rypy; cs;stu;fs; jq;fspd; jtwhd nray; Kiwfis khw;wpdhy; me;j kd cyr;rypUe;J tpyfyhk;.  
     rpyu; tUq;fhyj;jpw;F Ntz;Lnkd;W ngUk; nghUis Nru;f;f Xb> Xb ciof;fpd;wdu;.. Mjdhy; md;iwa cyfpy; mtu;fs; kfpo;r;rpahf tho kwe;J tpLfpd;wdu;. gy Mz;LfSf;F Kd;G ANfh];Nytpahtpidr; rhu;e;j md;id njuhrh mnkupf;fhtpw;F Kjy; jlitahf nrd;whu;. mq;Fs;stu;fisg; ghu;j;J tpl;L ,e;jpahtpw;F te;j gpd;du; mtu; Ngl;b nfhLf;Fk; NghJ. ,e;jpahtpy; gyu; gl;bzpahy; thLfpd;wdu;. Mdhy; mnkupf;fhtpy; gyu; kd cyr;ryhYk;> ,iw gf;jp ,y;yhjjhYk; thLfpd;wdu; vd;whu; ,J vjidf; fhl;Lfpd;wJ vd;why; tsu;e;j ehLfspnyy;yhk; kf;fs; kd cyr;ryhy; xU tifapy; re;Njhrj;jpidAk;> mikjpahd tho;tpidAk; ,oe;J cs;sdu; vd cq;fSf;F Gupe;jpUf;Fk;.
     kdpjDf;F xU gjtp nfhLj;jhYk;> my;yJ xU Ml;rp mike;jhYk; mJ epiyahf ,Uf;fpd;wjh vd;why; ,y;iyNa! cjhuzj;jpw;F jkpo;ehl;by; ke;jpa gFjpapy; cs;s twz;l nguk;gYhu; khtl;lj;jpy; cs;s xU Ff;fpuhkj;jpy; gpwe;j jypj; ,dj;jpidr; rhu;e;j uh[htpw;F ,e;jpa Njrj;jpd; cau;e;j Nfgpdl; me;j];J gjtp nfhLj;J myq;fupf;fg;gl;lhu;. Mdhy; mtu; jd; nrhe;j eyDf;fhf gy Nfhb Coypy; cod;whu;. vd;dhdJ mtu; murpay; tho;T? NjdilnaLj;jtd; Gwq;ifapid ef;fpa fijahfp jpfhu; rpiwf;$lj;jpy; jd; gjtpAk; ,oe;J fk;gp vz;Zfpwhu;. mNj Nghd;W  kq;Nfhypa nrq;fp];fhd;> [_ypau; rPru; kw;Wk; mnyf;]hz;lu; MfpNahUila rhk;uh[;aq;fs; ,d;W epiyj;jpUf;fpd;wjh ,y;iyNa! Vd; 20Mk; Ehw;whz;bd; ru;thjpfhupfshd `pl;yu;> KNrhypdp> ];lhypd;> [pahTy; `f;> K];ug;> 21Mk; Ehw;whzbd; ru;t ty;yik gilj;j Mlrpahsu;fshf fUjg; gl;l [hu;[; G\;> Nlhdp gpNsu; Nghd;wtu;fshtJ jq;fsJ fl;rp Ml;rpapid jf;f itf;f Kbe;jjh ,y;iyNa!
     xU kdpjDf;F fhk Rfj;jhy; ,d;gkspf;f KbAkh? fhk Rfj;jhy; gjtpapoe;Njhu; vj;jidNah kdpju;fSk;> Ml;rpahsu;fisAk; ehk; gbj;jpUf;fpNwhk;. tahfhuh khj;jpiuapdhy; epue;ju fhk Rfk; ju KbAkh? KbahNj! xU kdpjDf;Fj; Njit Rfhjhukhd cly;> ed;dlj;ij> jpahd tho;T> Ra eykpd;W tho;jy; kfpo;r;rpapidj; jWk;.
     xUtu; gy;NtW gpur;idfis kdjpy; Nghl;L mOj;jpf; nfhz;L ,Ue;jhy; kd cyr;ry; Vw;gLk;. khwhf jq;fSila gpur;idfis jq;fs; ek;gpf;ifahstu;fSld; fye;J nfhz;lhy; mJ kdJf;F rw;W MWjy; jUk;.
     vd;id gpwu; vg;gb elj;jpdhu;fNsh mjd; gbNa ehDk; mtu;fis elj;JNtd; vd;w FNuhj kdg;ghd;ik epk;kjpapidf; nfLf;Fk;. khwhf jPq;F nra;jtu;fSf;Fk; cjtp nra;jhy; mJ xU Gz;Zf;F kWe;J NghLtJ Nghy MFk;.. Mdhy; rpyu; jq;fs; ngw;Nwhu;> rNfhju> rNfhjupfs;> ez;gu;fs; rpwpa tajpy; jq;fSf;F nra;j rpwpa jtWfisf; $l ngupatdhd gpd;Gk;  nrhy;ypf; nfhz;bUg;ghu;fs;. mjdhy; mtu;fs; kw;wtu;fs; Kd;dhy; gupjhgkhf fUjg;gLthu;fs;. MfNt mitfis kwf;f fw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.
1)        cq;fSf;F Neu;e;j kdf; fhaq;fis ePq;fs; kwf;fhtpl;lhy; ePq;fs; Vw;gLj;jpa fhaq;fs; kiwahJ.
2)      cq;fis mtkhdg;gLj;jpatiu> Vkhw;wpatiu> cq;fis Fiw nrhy;gtiu mtu; Mr;rupag;gLkstpw;F mioj;J xU fg; B nfhLq;fs;. mtu; cq;fis Nkyhdtu; vd;W Nghw;Wthu;.
3)      xUtUf;F n`g;ghbb]; <uy; NehapUe;J mtUila clypypUe;J nfl;Lg; Nghd gioa uj;jj;jpid lahyprp] %yk; vLj;J tpl;L GJ uj;jj;jpid clypy; nrYj;JtJ Nghy cq;fs; cs;sk; Gj;Jzu;T ngw gioa frg;gpid kwe;J Gjpa tho;tpw;F tpj;jpLq;fs;.
4)      xU fiyQu; Kd;Df;F tUKd;G gioa rl;ilAlDk;> grpAlDk;> FbirapYk; tho;thu;fs;. xU njw;fpj;jpa Kd;Df;F te;j rpdpkh iluf;lu; Muk;g fhyj;jpy; jd; jq;if jpUkzj;jpw;F xU nghl;L eif $l Nghl Kbatpy;iy vd;W tUj;jg;gl;L Ngl;b nfhLj;jpUe;jhu;. mtu; xU Fwpf;NfhSld; nrayhw;wpdjhy; jhd; mtu; Kd;Ndw Kbe;jJ. mJ Nghy xt;nthUtUf;Fk; tho;f;ifapy; Kd;Ndw Ntz;Lk; vd;w Fwpf;Nfhs; ,Uf;f Ntz;Lk;.
5)      xU jhahu; jq;fs; Foe;ijfSf;Fs; Vw;gLk; rz;ilapidAk;> kd NtWghLfisAk; fisa ghLgLtJ Nghy xU rKjhaj;jpy; Vw;gLk; rz;il> rr;ruTfis> kd NtWghLfis fise;J rkhjhdj;jpw;Fk;> rKjha mikg;gpd; mikjpf;Fk; ,izg;G ghykhf nray;gLq;fs;.
Nkw;nfhz;l nray;fs; %yk; ePq;fs; ntw;wp ngw;w kdpjtu;fshf cq;fis khw;w KbAk; vd;why; rupahFkh? 

No comments:

Post a Comment