Monday, 18 July, 2011

வாங்க எல்லோருமே சேர்ந்து ஒன்றாகவே வாழ்வில் காணலாம் மக்கா மதீனாவை!

,];yhkpau; flikahf fUjg;gLk; `[;i[ epiwNtw;w ghlg;gl;l ,];yhkpa ghlfupd; ghl;L jhd; jiyg;ghf je;Js;Nsd;. Iahapuk; Mz;Lfs; Kd;Nd ele;j muG ehl;bNyhu; jpahfr; nrk;ky; egp ,Guh`k; (miy) mtu;fspd; Vfj;Jt Jzptpid Nrhjpj;j my;yh`; fl;lisf;fpzq;f mUik kfdhu; ,];khapy;(miy) mtu;fis mWj;J gypapl epidj;j NghJ jLj;J epWj;jp md;id `h[puh kdk; Fspu kfDf;Fg; gjpyhf nfhOj;j Ml;bid rk;gpuhaj;jpw;fhf gypapl;L Fu;ghdp vd;w rlq;fpid nra;J Kbj;J cw;whu; cwtpdu;> vio vspNahu; gfpu;e;J cz;L kfpOk; jpahfg; ngUehs; jhd; `[; ngUehshFk;. mz;iz `h[puh jdJ mUik kfdhu; ,];khapy;(miy) mtu;fspd; jhfj;jpid jPu;f;f Xb miye;J fisj;jpUe;j Neuj;jpy; kfdpd; fhYf;fbapy; cyf `h[pfspd; jhfk; jPu;f;Fk; xU nts;s gpusak; jhd; [k; [k; ePUw;W. ma;ahNk [hfpypah vd;w ,Uz;l fhyj;jpy; f/gh vd;w ,iw Myaj;jpy; Vf ,iwf;F khW nra;Ak; Kd;Dhw;wWgJ rpiyfs; itj;J N[htbj;J tzq;fpa NghJ mz;l mfpyk; gilj;J midj;jpw;Fk; tho;tspf;Fk; ,iwtd; my;yh`; xUtNd vd;W Xq;fp rg;jk; vOg;Gk; Vfj;Jtj;jpw;F xU jpUg;G Kidahf mike;jNj f/gh.
kJ> khJ vd;W kaq;fpf; fple;J> Qhdk; ,oe;J> mQ;Qhdpj;jpd; MzpNtuhf jpfo;e;j fhl;lugpau;fis ey;topg;gLj;j> ,Uisf; fpopj;J mUik egp K`k;kJ]y;) mtu;fs; cjpj;jhu;fs;. my; mkPd; vd;w ek;gpf;iff;F ghj;jpukhd ey; egpatu;fs; ehl;by; elf;Fk; mdhl;rhuq;fis fz;L kdk; ntJk;gp `puhf; Fifapy; jdpj;jpUe;J jtkpUe;J> thdtu; Nfhkhd; [pg;uPy(;miy) mtu;fs; ngUkhdhUf;F ,iwtd; mUspa Qhdf;flypid thup toq;fp> ,iw Jhjuhf mwptpj;J> ,d;W 150 Nfhb K];ypk;fs; tho tpj;jpl;L> rupj;jpu Gfo; tha;e;j kfpik kpf;f kf;fh kjpdh efu; Nehf;fp  yl;Nrhg yl;r kf;fs; `[; vd;w Gdpj ahj;jpiu mikjpg; gilnaLf;f mbj;jskpl;lJ vd;why; Mr;rupakhf ,Uf;fpwjy;yth?

my; Fu;MdpYk;> `jP]_fspYk; tUfpw kf;fh kjPdh efuq;fspd; rpwg;Gfis gbj;j> kw;Wk; gs;spfspy; ,khk;fs; thapyhf Nfs;tpg;gl;l> Gdpj `[; nra;j Gd;dpathd; `h[pfs; $Wk; mjpra `[; mDgtq;fisf; Nfl;l K];ypk; kf;fs>; Vio gzf;fhud; vd;w tpj;jpahrkpy;yhJ tho;tpy; xU ehshtJ me;j cyf kf;fs; xd;W $b xw;Wik fPjk; ghLk; cd;dj efuq;fis ghu;j;J tpl;L kba Ntz;Lk; vd;W epa;aj;J nra;fpd;wdu;. mtu;fspd; trjpf;fhf mNugpa muR jhuhskhd 30 yl;rk; tprhf;fis toq;fp ahj;jpupifau;fs; mUNshl topgl rpwg;ghd Vw;ghLfis xt;nthU tUlKk; Vw;ghL nra;J jUtjpid fz;$lhf ghu;f;fpd;Nwhk;. xt;nthU ,];yhkpa ehLk; kw;Wk; kj rhu;gw;w ehLfSk; `[; gadj;jpw;fhf gy;NtW rYiffisAk; toq;Ffpd;wd. ,e;jpahtpid nghWj;j kl;by; ,jw;fhf kj;jpa `[; fkpl;bAk;> khepy `[; fkpl;bfSk; cs;sd. muR top `[; fkpl;bfs; `h[pfSf;F jq;Fk; ,lq;fis Nju;T nra;J khdpaKk; toq;FfpwJ. mNj Nghd;W nry;te;ju;fs;> tajhd trjp gilj;jtu;fs; muR epu;zapf;Fk; nrytpid tpl ,U klq;F nryT nra;J `[; nra;a rpwg;G Vw;ghLld; $ba jdpahu; `[;> ck;uh ru;tP]; epWtdq;fSk; cs;sd vd;gjpid midtUk; mwptu;. ,J Nghd;W ru;tP];fis elj;Jk; epWtdq;fSf;F xt;nthU tUlKk; Fwpg;gpl;l msT murhy; `h[pfs; gazr;rPl;L xJf;fg;gLfpwJ vd;gjpid midtUk; mwpe;jNj!
rkPg fhyq;fspy; `[; ru;tP]py; <Lgl;l jdpahu; epWtdq;fspy;
Vw;gl;l rpy Fog;gq;fs; ftiy jUtjhf mike;Js;sJ. jkpofj;jpy; 1999- 2000 Mk; Mz;L vd epidf;fpNwd; rhFy; `kPJ vd;gtu; `[; ru;tP]; elj;jp gyupd; gzj;jpid ngw;Wf; nfhz;L `[;[_f;F mDg;g Kbahky; NghdJk;> mJ rk;ge;jkhf rp.gp.rp.I.bapy; xU tof;F epYitapypUe;jJk>; mjd; gpd;G mtu; ngq;f@u; yhl;[py; xU fbjk; vOjp itj;J tpl;L jw;nfhiy nra;jJk; kpfTk; mjpu;r;rp je;j nra;jpahFk;. me;jf; fbjj;jpy; jhd; `[;[_f;fhf t#y; nra;j gzj;jpid  kz;zbapy; njhopy; nra;j xU Vkhw;Wg; Ngu;topaplk; Vkhe;J gwp nfhLj;jjhfTk; vOjpapUe;jJ gugug;ghd nra;jpahf ,Ue;jJ rpyUf;F Qhgfk; ,Uf;Fk;. fhyg;Nghf;fpy; Mwpd fQ;rp gioa fQ;rp fijahf gyUf;Fj; Njhdyhk;. Mdhy; <khDs;s vtUf;Fk; me;j gupjhgkhd epfo;rp gR kuj;jpy; mbj;j MzpNghd;W vd;Wk; gRikahf ,Uf;Fk; vd;W Iakpy;iy.
mJ Nghd;w jtW ,e;j tUlKk; Vw;gl;L ,Ug;gjhf $wg;gl;L mjw;fhd tpsf;fq;fis me;j `[;[_ gaz Vw;ghL nra;jtu;fs; gj;jpupf;ifahsu; kd;wj;jpy; tpsf;fk; mspj;jJk;> mjidaLj;J 23.11.2010 md;W jdpahu; `[; ru;tP]; epWtdq;fis jil nra;a Ntz;Lnkd;w Nfhupf;ifapid itj;J xU r%f mikg;G nrd;id nkNkhupay; `hypy; Mu;g;ghl;lk; nra;jJ nghJ rpe;jidahsu;fis mjpu itj;jJ. ,J Nghd;w xU tof;F Nfus cau;ePjp kd;wj;jpy; jdpahUf;F `[; ru;tP]_fSf;F ,lk; xJf;fPl;by; ghugl;rk; fhl;lg;gLtjhf Fw;wk; rhl;b  xU tof;fpid tprhupf;f mDkjpj;jjhfTk; xU nra;jp 7.4.2010 md;W midj;J gj;jpupf;ifapYk; ntspahdJ.
,e;jpa ehl;bypUe;J Vwj;jho 1>20>000 ,e;jpa `h[pfs; `[; gazk; nra;jjhf nra;jp $WfpwJ. xU gj;jpupf;ifapy; Mw;fhL ethg; trjpAs;stu;fs; kl;Lk; `[; nra;aNtz;Lk; trjpapy;yhjtu;fs; muR khdpaj;Jld; `[; nra;tJ $lhJ vd;W mwpf;if tpl;lhu;. muR gzk; midj;J kf;fs; tupg;gzk;. muRfs; kf;fSf;F gy;NtW kj topg;ghl;bw;F  rYiffs; nra;J nfhLf;fpd;wd. cjhuzkhf      jpNgj; gf;fj;jpy; kiyab thuj;jpy; cs;s kd;];Nuhtu; ahj;jpiuf;F gazr;rYif toq;fpAs;sJ. Vd; fh\;kPu; gf;fj;jpYs;s gj;jpupehj; Nfhapy; gazj;jpw;F gy rYif nra;J nfhLf;fpwJ. mg;gbapUf;Fk; NghJ muR rYifapid trjpapy;yhj K];ypk;fs; ngwf;$lhJ vd;W trjpAs;s Nfhkhd;fs; nrhy;tJ  ve;jstpw;F epahakhFk;?
muR khdpak; xU Fwpg;gpl;l vz;zpf;if nfhz;l K];ypk;fSf;Fj; jhd; `[; fkpl;b %yk; nfhLf;f KbAk;. trjpAs;s K];ypk;fs; muR khdpakpy;yhJ `[; gazk; nra;a jdpahu; epWtdq;fisAk; mDkjpj;jpUf;fpwJ. mJ Nghd;w jdpahu; `[; ru;tP]_fis jil nra;a Ntz;Lk; vd Mu;g;ghl;lk; nra;tJ vypj; njhy;iyahf ,Uf;fpwJ vd;w tPl;ilNa nfhSj;jpa fij jhd; vd;why; kpifahFkh? jdpahu; `[; ru;tP]py; ve;j jtWk; ele;jhy; mjid fisa vd;d topfs; vd;W Muha Ntz;LNk jtpu K];ypk;fs; mjpfkhf `[; ahj;jpiu nra;a jilf;fy;yhf ve;j r%f mikg;Gk; ,Uf;ff; $lhJ vd;w Mjq;fj;jpy; jhd; ,jid ehd; vOJfpNwd;.
xU Fw;wr; rhl;L rpy jdpahu; `[; ru;tP];fs; KiwNfLfSld; elf;fpwJ vd;gJ> mLj;jf; Fw;wr; rhl;L xU rpy jdpahu; `[; ru;tP]_fSf;F ghugl;rk; Nfus cau; ePjp kd;wj;jpy; jhf;fg;gl;l tof;F Nghd;wJ MFk;. mJTk; xU rpy ,khk;fs; `[; ru;tP];fs; elj;Jtjhf $wp `h[pfis el;lhw;wpy; tpl;L tpLtjhfTk; Fw;wk; rhl;lg;gLfpwJ. 25 Mz;LfSf;F Kd;G Jgha; Nghd;w tisFlh ehl;bw;F nry;y Ntz;Lnkd;why; fs;sj;Njhdpapy; Kk;ig %ykhfTk;> ,yq;if %ykhfTk; nrytu;. mtu;fis mioj;Jr; nrd;wtu;fs; tisFlh ehLfspd; fOj;jsT jz;zPupy; ,wf;fp tpl;L kfNd cd; rkj;J vd;W eLflypy; tpl;L tpl;L nrd;W tpLtu;. mt;thW jhd; rpyu; `[; ru;tP]; elj;JfpNwhk; vd;W nrhy;yp Mir thu;j;ij $wp gzk; t#y; nra;J tpl;L gpd;G Nghjpa tprh tutpy;iy vd;W thjpLtJ Kiwapy;yhj nrayhFk mJTk; gs;spthrypy; ,khk; Nrit nra;a Ntz;batu;fs; jq;fsJ jiyaha gzpapid tpl;L tpl;L `[; ru;tP]py; <LgLfpd;wdu;.  me;j ,khk; nts;spf;fpoik NjhWk; Fj;gh gpurq;fk; elj;Jtjpid xU jkpo; b.tp bf;fhu;bq; nra;J mjik Nfrl;lhf tpw;fg;gLfpwJ. mjid tPbNah vLg;gtu; gs;spthry; eLtpy; njhOif elj;Jgtu;fSf;fpilNa ];^ypy; Vwp epd;W upf;fhu;bq; nra;fpwhu;. mtu; Ntw;W kjj;jpdtu; vd;W mtuplk; tprhupj;J njupe;J nfhz;Nld;. ,isahq;Fb. ntg;irl;by; `[; ngUehs; njhOifapid gs;spthrYf;Fs;s nry;Nghdpy; glk; gpbj;J ntspapl;ltu;fSf;F fz;ldf;fidfs; vOg;gg;gl;ld. Vd; ,isahq;Fb gs;spthry; tshfj;jpy; elf;Fk; jpUkz itgtq;fis ahUk;  tPbNah vLf;ff;$lhJ vd;W fl;Lg;ghL $l ,Uf;Fk;NghJ nrd;id khefu; kj;jpapy; ,Uf;Fk; gs;spapd; eLNt ,Ue;J K];ypky;yhjtu; tPbNah ];^y; kPJ Vwp epd;W vLg;gJ vt;thW epahak; vd;W njupatpy;iy. nrd;id rPg; `h[p ryhTjPd; mtu;fs; jpUkz epfo;r;rpfSf;F epf;fh`; Jth Xj tUk;NghJ ahUk; tPbNah vLj;jhy; mjid mtu; mDkjpg;gjpy;iy. Vd; Gspae;Njhg;gpy; cs;s `[; fkpl;bapy; elf;Fk; midj;J jpUkq;fSf;Fk; ,J Nghd;w Kiw fil gpbf;fg;gLfpwJ. Mdhy; me;jg; gs;sp ,khk; kl;Lk; mjid mDkjpf;fpwhu; Vd; vd;gJ Mr;rupakhfapUf;fpwJ. me;j ,khik gw;wp epu;thfj;jpdUf;F 275 Ngu; ifnaOj;jpl;l Gfhu;fs; nfhLf;fg;gl;L tprhuiz nra;ag;gl;L 800 Ngu; MjuT ,Ue;jjhy; jd; gjtpapid jf;f itj;Js;shu; vd;W epu;thfNk Nehl;B]; mr;rbf;fg;gl;L ntspahdJ. ehd; me;j gs;spf;Fr; nry;Yk;NghJ vd;dplKk; nfhLf;fg;gl;lJ. mjid cq;fs; ghu;itf;F itf;fpd;Nwd;. ,J Nghd;w jiyik ,khk; xUtu; ,Uk;G kw;Wk; tPL GNuhf;fu; tpahghuj;jpy; <Lgl;ljhy; kz;zbapy; cs;s gs;spapy; me;j ,khik  jiyik gjtpapypUe;J ePf;fpAs;shu;fs;. me;j ,khk; jhd; nts;sp Fj;gh gpurq;fj;jpw;F jdf;F cw;fhu;e;J Ngr ehw;fhyp Ntz;Lk; vdf; Nfl;Lg; ngw;wtu;. rpy ,khk;fs; jq;fSf;Fs;s Gyikapid itj;Jf; nfhz;L ,J Nghd;w mj;J kPwy;fis ,];yhkpa rKjhaj;jpy; <Lglyhkh vd;gJ jhd; vd; Nfs;tp. ,khk;fSf;F muR Xa;T+jpak; $l ,Uf;Fk; NghJ ,J Nghd;w tpahuj;jpy; ru;r;irfSf;F ,khk;fs; ,lk; nfhLf;ff; $lhJ vd;W Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.
1) muR `[; fkpl;bfs; jdpahu; `[; fkpl;bfis tpl ,d;Dk; rpwg;ghf nray; gLj;J KbAk;. kj;jpa-khepy `[; fkpl;bfspy; gpuahzk; nra;gtu;fs; jq;fSf;fhd cztpid jhq;fNs Vw;ghL nra;J nfhs;s Ntz;ba epiy cs;sJ. Mdhy; jdpahu; elj;Jk; `[; fkpl;bfs; mjw;fhd Vw;ghbid mtu;fNs nra;fpd;wdu;. ,g;NghJ kj;jpa `[; fkpl;bfs; xt;nthU `h[pfSf;Fk; mtu;fs; kf;fh Ngha; Nru;e;jJk; nfhLf;Fk; 2200 upahy; gzj;jpy; 700 upahy; gpbj;jk; nra;J me;j `h[pfSf;F mtu;fs; jq;Fk; ,lj;jpy; Ngf;fpL(fl;lg;gl;l) rhg;ghL %d;W NtiyfSf;Fk; mtu;fs; jq;fp ,Uf;Fk; ,lq;fspy; toq;fyhk;. gu;kh> gq;fshNj\;. Nfush> jkpo;ehl;bidr; rhu;e;j nk]; elj;Jgtu;fs; mq;F Vuhskhf ,Uf;Fk;NghJ ,J Nghd;w trjpfisr; nra;ayhk;. my;yJ `h[pfSld; miyj;Jr; nry;Yk; topfhl;bfSf;F gjpyhf rikay;fhuu;fs; ghjpg;Ngiu mioj;Jr; nrd;W mtu;fs; cztpw;F Vw;ghL nra;ayhk;.
2) kpdhypy; jq;fpapUf;Fk; 5 ehl;fspy; ntWk; gp];fl;> nuhl;b> B jhd; toq;fg;gLfpwJ. MfNt `[; fkpl;bapdu; fg;]h vd;w kpdp yQ;r; kf;fh cztpid mtu;fs; tapwhu cz;z toq;fyhk;.
3) `[; ehl;fs; Kbe;jJk; `h[pfs; jq;fs; ,lq;fSf;Fg; Gwg;gLk; tpkhdk; fpilf;f fhj;Jf; fplf;Fk; ehl;fspy; mtu;fis n[j;jh Nghd;w efuq;fSf;F tz;bfs; %yk; ifapLfs; JizAld; mioj;Jr; nrd;W kf;fh jpUk;gyhk;. my;yJ Kfy;ypk mDkjp ngw;W n[j;jh nrd;Wtu mDkjpr; rPl;L kprd; cjtpahsu;fs; %yk; toq;fyhk;.
4) `h[pfs; jpUk;Gk; NghJ mtu;fSld; mtu;fs; gazk; nra;Ak; tpkhdj;jpy; xU Fwpg;gpl;l msT [k;> [k; jz;zPu; vLj;J tu mDkjpf;fyhk;. mjid tpl;L tpl;L [k;> [k; jz;zPu; NtW tpkhdj;jpy; rpy ehl;fs; fopj;J mDg;Gtjhy; `h[pfis ghu;f;fr; nry;gtu;fSf;F jz;zPu; toq;f Kbahky; Ngha; tpLfpwJ.
5) tajhdtu;fs;> khw;Wj;jpudhspfs; trjpahf `[; nra;a js;S tz;bfis mtu;fs; gad;ghl;bw;fhf kj;jpa `[; fkpl;bfs; Vw;ghL nra;ayhk;. ,jid xt;nthU khepy murpd;> kj;jpa murpd; r%f eyj;JiwNa khw;Wj;jpudhspfSf;fhd  khdpaj;njhif %yk; me;j tz;bfis thq;f Vw;ghL nra;ayhk;.
6) kj;jpa `[; fkpl;bfs; jdpahUf;F `[; ru;tP]; elj;j mDkjp toq;Fk; NghJ me;j jdpahu; fk;nghdpfSld; fhd;l;uhf;l; &y;]; kw;Wk; nuFNy\d; gb xg;ge;jk; nra;J nfhs;syhk;. xt;nthU jdpahu; `[; ru;tP]_k; xU Fwpg;gpl;l njhifapid gpizj; njhifahf nrYj;j cj;jputplyhk;. Ve;j jdpahu; `[; ru;tP]; KiwNfLfspy; <LgLfpwNjh mtu;fs; nlg;gh]pl;il gwpKjy; nra;J mtu;fs; ,dpNky; `[; ru;tP]; elj;j mDkjp toq;fhky; ghu;j;Jf; nfhs;syhk;. vg;gb nly;yp nkl;Nuh uapy; Guh[f;l;by; fl;lg;gl;l Jhz; ,be;J tpOe;J mjid fl;ba Nfkd; fl;bl fk;gdp gpshf; yp];l; nra;ag;gl;lNjh mNj Nghd;w eltbf;if vLf;fyhk;.
7) jdpahu; `[; ru;tP]py; `h[pfSf;F thf;FWjp nfhLj;j ru;tPi] rupahf nra;atpy;iynad;why; mtu;fis fd;#ku; ePjpkd;wk; %yk; e\;lk; toq;f ,ytr rl;l cjtp %yk; eltbf;if vLf;fyhk;.
8) xt;nthU khepyj;jpYk; mq;fPfupf;fg; gl;l `[; ru;tP];fisAk; mtu;fSf;F xJf;fg;gl;l ,lq;fisAk; ,iza jsj;jpYk;> gpugykhd khepy gj;jpupf;ifapYk; `[; fkpl;b ntspapl Ntz;Lk;. ve;j jdpahUk; xJf;fg;gl;l ,lq;fSf;F Nkyhf gzk; t#y; nra;ahJ ghu;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.
9) vg;gb khepy tf;g; thupaj;jpy; cs;s cWg;gpdu;fs; K];ypk; mikg;GfspypUe;J Nju;e;njLf;fg; gLfpwhu;fNsh mNj Nghd;W khepy `[; fkpl;b cWg;gpdu;fs; mjd; epu;thfpfisAk; Nju;e;njLf;fg; glNtz;Lk;. ,y;iynad;why; trjp gilj;j> murpay; nry;thf;Fs;s rpyNu me;j gjtpfspy; epakdk; nra;ag;gLfpd;wdu;. Nju;enjLf;fg;gl;l cWg;gpdu;fshy; jhd; K];ypk;fs; jqfs; fUj;Jf;fis vLj;Jr; nrhy;yp `[; fkpl;bfs; ,d;Dk; rpwg;ghf nray;gl KbAk;.

rg;jk; epiwe;j cyfpy; 30 yl;rk; `h[pfs; kf;fh efupd; ,iwapy;yj;jpy; miof;fg;gLk; m];fJ md;yhapyhf ,y;yyh`;-
m];`J md;d K`k;kJu;u ]_yy;yh`;; vd;w ghq;Fr; rg;jj;jpidf; Nfl;lJk; xd;W $b my;yh`_ mf;gu; vd;W jf;gPu; fl;b xU Fz;^rp tpOe;jhy; $l rg;jk; Nfl;fpwNjh mNj Nghd;W ve;jf; FiwAk; ,y;yhj `[;[pid ,dp tUk; fhyq;fspy; epiwNtw;wyhk; thUq;fNsd; K];ypk;fNs vdf; $wp epiwT nra;fpNwd;.

No comments:

Post a Comment