Friday 5 August, 2011

அறிவுப் பெட்டகம் குரானை பெற்ற நாம் பின்தங்கி இருப்பதேன்?


epyk; ntSf;f ePu; cz;L kf;fs; kdk; ntSf;f Fu; Md; NtjKz;L  vd;W ehdpyk; Nghw;Wk; ts;sy; egp mtu;fSf;F mwpT+w;wpid je;j vy;yhk; ty;y my;yh`;tpd; re;jjjpau; fy;tp Nfs;tpapy; gpd;jq;fpapUf;fyhkh?
     rPdk; nrd;Wk; Nru;f;f ey;ywpit vd;W gfd;w Nfhkhd; egp nghd;nkhopapid Gwf;fzpj;J fz;zpUe;Jk; %lu;fshf Mfyhkh?
     fy;tp Nehf;fp vLj;J itf;Fk; xt;nthU mbAk; nrhu;f;fj;jpid Nehf;fp tPW eilNghLk; mbr;RtL vd;w thf;fpid Gwf;fzpf;fyhkh?
     500 Mz;Lfs; Mz;l rKjhak; vd;W gPw;wj; njupe;j ehk; kw;wtu;fSf;F Kd; khjpup Mf jpfo Ntz;lhkh?
Nghd;w Nfs;tpfs; ehd; kl;Lk; Nfl;f tpy;iy. khwhf ,e;jpahtpy; i`juhghj; efupYs;s cUJ gy;fiyf; fofj;jpd; r%f Gwf;fzpg;Gfs; gw;wp ghlk; elj;Jk; ,af;Fdu; Nkd;ikkpF fd;rd; ,iyah vd;gtUk; Nfl;fpwhu vd;why; mJ epahak; jhNd!.
fpNuf;f mwpQu; rhf;uB];> ve;j rKjhak; Vd;> vjw;F> vg;gb> vjdhy;> ahu;> vg;NghJ vd;w Nfs;tpfs; Nfl;ftpy;iyNah me;j rKjhak; gpd; jq;fp jhd; ,Uf;Fnkd;whu;.
xU fhyj;jpy; ,e;jpa Rje;jpug; Nghuhl;lj;jpw;F Mzp Ntuhf ,Ue;j Kfk;kJ myp [pd;dh> Kfk;kJ myp> rTf;fj; myp> myp`hu; gy;fiyf; fofj;jpid epWtpa ru; nra;aj; m`kJ fhd; Nghd;Nwhu; mwpTrhu; K];ypk;fshf Nfs;tpg; gl;bUf;fpNwhk;. Mdhy; Nfs;tpg;glhj rpy K];ypk; mwpQu;fSk; ,Ue;jpUf;fpd;wdu;. cjhuzj;jpw;F gpupl;b\; fnyf;nfl;luhf ,Ue;j M\; Jiuapid Rl;Lf; nfhd;w tof;fpy; jPu;g;Gr; nrhd;d Ie;J ePjpgjpfspy; xU ePjpgjp mg;Jy; u`Pk; MFnkd;why; Mr;rupakhf ,Uf;fpwjh?
Gpupl;b\; M\; Jiujhd; th.c.rp mtu;fs; Rahl;rp fg;gypid Jhj;Jf;Fb flypy; nrYj;jpa NghJ jLj;J epWj;jp ml;^opak; nra;jtu;. mtu; jd; kidtpAld; nrd;w NghJ kzpahr;rp uapy; epiyaj;jpy; jpahfp thQ;rp ehj ma;auhy; nfhiy nra;ag; gl;gtu;. me;j tof;fpy; Rg;ukzp ghujp MfpNahu; Fw;wQ; rhl;gg;gl;ldu;. me;j tof;fpid tprhupj;j Ie;J ePjpgjpfspy; %tu; Mq;fpNyau;. xUtu; gp.Mu;. Re;ju Iau; kw;wnkhUtu; jhd; ePjpgjp mg;Jy; u`Pk; mtu;fs;. me;j tof;fpy; Mq;fpNya ePjpgjpfs; Fw;wthspfSf;F jz;lid nfhLj;jhYk;> ,d;ndhU ePjpgjpahd gp.Mu;. Re;ju Iau; Fw;wthspfspd; Fw;wj;jpy; re;Njfk; vOg;gpdhYk;> mtu;fis epuguhjp vd;W ijupakhf nrhy;ytpy;iy. Mdhy; ePjpgjp mg;Jy; u`Pk; kl;Lk; ijupakhf me;j Fw;wthspfs; epuguhjpfs; vd;Wk;> ehl;Lf;fhf NghuhLk; tPuu;fs; vd;Wk; kWg;G jPu;g;gpid ijupakhf toq;fpdhu;. ,jid vjw;fhf nrhy;fpNwd; vd;why; mg;gb fy;tp> Nfs;tpay; rpwe;J tpsq;fp vg;gbapUe;j ehk; ,d;W gpd; jq;fp ,Ug;gjpw;F fhuzk; vd;d vd;w mwpa Ntz;Lk; vd;gjpw;Fj; jhd; Nkw;nfhz;l vLj;Jf; fhl;Ljy; MFk;.
,];yhkpa khu;f;fj;jpw;F Muk;g fhyj;jpy; khwpa K];ypk;fs; ,e;jpa [hjPa rKjhaj;jpy; mbj;jsj;jpypUe;j kf;fSk;> jypj;Jfs; jhd; vd;W nrhy;yg;gLfpwJ. ,e;J jypj;JfSf;F murpay; rhrdj;jpy; fy;tp kw;Wk; Ntiy tha;g;gpy; cWjp nra;ag;gLfpwJ. Mdhy; Vio K];ypk;fSf;F mt;thW ve;j cWjpAk; nra;ag;gltpy;iy.. mjdhy; mtu;fs; fy;tpapy; ftdk; nrYj;Jtjpy;iy vd;gJ xUGwk; ,Uf;Fk; NghJ> mg;gb K];ypk;fs; gbj;jpUe;jhYk; Ntiy cj;jputhjkpy;iy. jypj;Jfs;> goq;Fbapdu;> kw;w gpw;gl;l [hjp ,e;Jf;fs; jq;fs; Foe;ijfSf;F Mq;fpyf; fy;tp mspf;f Kd;Dupik nfhLf;fpd;wdu;. Mdhy; fpuhkg;Gw Vio K];ypk;fs; jq;fs; Foe;ijfis Fu;Md; Xj kl;Lk; Kd;Dupik nfhLf;fpd;wdu;. 3.8.2011 rfu; Neu njhiyf; fhl;rpapy; Ngrpa tisFlh tho; vd;qpdPau; xUtu; nrhy;Yk; NghJ> mtuplk; Ntiy ghu;f;Fk; xU gpsk;gu; mtuplk; jd; kfd; jkpo;ehl;by; vl;lhtJ gbg;gjhfTk; VjhtJ gpsk;gu; Ntiy Nghl;Lf; nfhLj;jhy; NghJk; mtid tisFlhtpw;F mioj;Jf; nfhs;Ntd; vd;w nfhd;dhuhk;. mtUf;F Gj;jpkjp nrhy;yp mtu; kfid Nky; gbg;G njhlu;e;J gbf;f itAq;fs; vd;whfTk; njhiyfhl;rpf;F Ngl;b nfhLj;jhu;. ,J vjidf; fhl;LfpwJ vd;why; gps;isfs; gbj;jhYk; Ntiy fpilf;Fkh vd;w cz;ikahd gak; K];ypk;fs; kdjpy; ,Ug;gjpidf; fhl;ltpy;iyah?
mnkupf;fh ,ul;ilf; NfhGu ,bg;gpw;Fg; gpd;dUk;> Kk;ig jPtputhj jhf;Fjy; gpd;dUk; K];ypk; Foe;ijfis ,q;fpyp]; gs;spapy; Nru;g;gjpYk;> K];ypk;fSf;F tPL nfhLg;gjpYk; ghugl;rk; fhl;lg;gLfpwJ vd;W gy;NtW kf;fSk;> gpugy ebfu; rhUf;fhd;> ebif \hgdh M];kp $l nrhy;ypAs;shu;fs; vd;why; ghUq;fNsd; rhjhuz K];ypk;fs; vd;d ghLgLthu;fs; vd;W.
`pe;J n[apd; tpahghupfs; jq;fs; Foe;ijfis vg;gbAk; Nky; gbg;gpw;F mDg;gp mjd; %yk; jq;fs; tpahghuj;jpw;F cjtpahf mtu;fis vLj;Jf; nfhs;fpwhu;fs;. Mdhy; K];ypk; tpahghupfs; $l jq;fs; Foe;ijfis Nky; gbg;gpw;F mDg;Gtjpy;iyNa mJ Vd;?


2001 fzf;nfLg;gpd; gb fy;tpawpT ngw;w K];ypk;fs; 60 tpOf;fhLfs; MFk;. Mdhy; fy;tp fw;w `pe;Jf;fs; 75.5 rjtPjkhFk;> fpUj;Jtu;fs; vz;zpf;ifNah 90.3 rjtPjkhFk;. ek;ikg;Nghd;w ikdhupl;b r%fk; vd;w $wpf; nfhs;Sk; rPf;fpau;fs; fy;tpawptpy; 70.4 tpOf;fhLk;> Gj;ju;fs; 73 tpOf;fhLk;> n[apd;fs; 95 rjtPjkhfnkd;why; Mr;rupakhf ,Uf;fpwjy;yth?
fpUj;Jtu;fSk;> n[apd; kf;fSk; jq;fs; kf;fSf;F jukhd cau;fy;tpapid jd;dykw;w fy;tp epiyaq;fis mikj;J mtu;fs; kjj;jpidr; rhu;e;jtu;fSf;F Kd;Dupik nfhLf;fpwhu;fs;. Mdhy; K];ypk; jd;te;ju;fs; trjp tha;g;gpypUe;Jk; fy;tp epiyaq;fis mikj;J ehY fhR gz;Zk; fy;tp epiyaq;fshf ikdhupl;b fy;tp epiyaq;fs; vd;w Njhuizapy; mikj;J Vio K];ypk;fSf;F Kd;Dupik nfhLf;fpwhu;fsh vd;why; ,y;iy vd;Nw nrhy;y KbAk;. rpy; K];ypk; fy;tp epWtdq;fspy; Mrpupau;fis yfu nlhNdrd; ngw;wy;yth epakpf;fpwhu;fs;. vq;Nf nrhy;tJ ,e;j Ntjidia!
gpd; vq;Nf K];ypk;fs; fy;tpapy; Kd;Ndwp rKjhaj;jpYk; Kd;Ndw  KbAk;?
ePjpgjp rr;rhu; fkpl;b mwpf;if xU Gdpj mwpf;if ,y;iy vd;W rkPgj;jpy; nrd;id te;j K];ypk; kj;jpa mikr;ru; nrhd;djhf Clfq;fs; nra;jp ntspapl;ld. Mdhy; me;j mwpf;if Gdpj mwpf;ifNah ,y;iyNah njupahJ Mdhy; xd;W kl;Lk; epr;rak; me;j mwpf;ifahy; ,e;jpahtpy; K];ypk;fs; ve;jstpw;F fy;tp> Ntiy> r%f mikg;gpy;; gpd;jq;fp xJf;fg;gl;Ls;shu;fs; vd;gJ cyfpw;F vLj;Jf;fhl;ba thy; el;rj;jpukhf njupatpy;iyah?
me;j mwpf;ifapy;  K];ypk;fs; mjpfkhf thOk; 12 khepyq;fspy; 15 rjtPjk; Ngu;fs; K];ypk;fs;. Mdhy; muR Ntiyapy; mtu;fs; ngw;w tha;g;Ngh 5.7 tpOf;fhLjhd;.  NghyP];> epu;thfk;> ntspehLfspYs;s Jhjuf mYtyfq;fspy; mtu;fSf;Fs;s tha;g;G 1..6 tpOf;fhbypUe;J 3.4 tpOf;fhL jhd; vd;Wk;> ePjpj;JiwapYk;> uhZtj;jpYk; kpf> kpff; Fiwe;j msNt gzpahw;Wfpwhu;fs; vd;Wk; nrhy;ypAs;sJ. mJ kl;Lkh csTj;Jiwahd I.gp> uh> vd;.v];.[p Nghd;w mikg;Gfspy; K];ypk;fs; Ntiy tha;g;Ng ,y;iy vd;Nw nrhy;yyhk;.
,e;jj; jUzj;jpy; xU cjhuzj;jpid kl;Lk; cq;fSf;Fr; nrhy;yyhk; vd epidf;fpd;Nwd;. 1981Mk; Mz;L ehd; tz;zhug;Ngl;il V.rpahf gzpahw;wpaNghJ b.[p.gpahf b.b.gp. mg;Jy;yh mtu;fs; gzpahw;wpdhu;fs;. ehd; mtuplk; xU kDtpidf; nfhLj;J  khepy v];.gp.rp.I.bapy;(csTj;Jiw) gzpahw;w tpUg;gk; njuptpj;Njd;. mtUk; me;j kDtpid gupe;Jiu nra;a mg;NghjpUe;j csTj;Jiw jiytuplk; njhiyNgrpapy; fUj;Jf; Nfl;lhu;. mjw;F me;j csTj;Jiw jiytu; K];ypk;fis v];.gp.rp.I>bapy; NghLtjpy;iy vd;w kWj;J tpl;lhu;. mjd; gpd;G b.[p.gp mtu;fs; vd;id rp.gp.rp.I.b. b.v];.gp;ahf gzpaku;j;jpdhu;. ,J vjidf; fhl;LfpwJ vd;why; xU khepy; b.[p.gpahf cs;s xU K];ypk; mjpfhupahNyNa xU khepy csTj;Jiwapy; xU K];ypk; b.v];.gpf;F gjtp ngw Kbatpy;iy vd;why; ,e;jpa mstpy; mtu;fs; gq;F vg;gbapUf;Fk; vd;W cq;fSila A+fj;jpw;Nf tpl;L tpLfpNwd;.
rup ,];yhkpau; gq;fspg;G muR cau; gjtpahd I.V.v];> I.gP.v];> I.vg;.v]; kw;Wk; kj;jpa gjtpfspd; epiy vd;d vd;gjpid My; ,z;bah kpy;yp fTd;rpy; mg;NghjpUe;j gpujkuplk; 1998 Mk; Mz;L mspj;jJ. mjpy; 3883 I.V.v]; gjtpfspy; K];ypk;fs; 116 jhd;> 1433 I.gP.v]; mjpfhupfspy; K];ypk;fs; 45 jhd;> 2159 I.vg;.v]; gjtpfspy; K];ypk;fs; 57 Ngu;fs; jhd;. MfNt K];ypk;fs; cau; gjtpfspy; ntWk; 3 tpOf;fhLfSf;Fs; jhd; ,Ue;jpUf;fpwhu; ,g;NghJk; ,Uf;fpwhu;fs;.
K];ypk;fs; eyDf;fhf Nfhghy; rpq; fkpl;b> kp];uh fkpl;b kw;Wk; rr;rhu; fkpl;b Nghd;witfs; mikj;Jk; ,d;Dk; me;j fkpl;bfspd; gupe;Jiufs; fhw;Wg;gl;L ,Ufpa rpkpl;bfshfNt gadw;W cs;sd. Mdhy; K];ypk;fs; tho;f;ifj;juk; kw;Wk; khw tpy;iy. me;j khw;wk; ju Ntz;Lnkd;why; K];ypk;fs; jq;fs; fy;tpj;juj;jpid cau;j;j Ntz;Lk;. cau; fy;tpf;fhf muR gy rYiffis mwptpj;Js;sJ. mjid ngw;W ehKk; ek; rKjha kf;fSf;F cau; fy;tpapid toq;f Ntz;Lk;. 27 tpOf;fhL x.gp.rp xJf;fpl;by; K];ypk;fSf;nfd;W jdp xJf;fPL ngw Kaw;rp nra;a Ntz;Lk;. jw;NghJ cr;r ePjp kd;wj;jpy; xgprp 27 rjtPj xJf;fPL gw;wpa tof;fpy; ,izj;Jf; nfhz;L Gs;sp tpguq;fis mspj;J K];ypk;fSf;F jdp xJf;fPL ngw Kay Ntz;Lk;.
mypfhu; K];ypk; gy;giyf;fofj;jpid K];ypk;fs; cau; fy;tp fw;f Ntz;Lnkd;w 144 tUlj;jpw;F Kd;G ru; nra;aj; m`kJ fhd; 1867Mk; Mz;L epWtpdhu;. me;j gy;fiyf; fofk; mypfhiu tpl;L ve;j ,lj;jpYk; fy;tp epiyaq;fs; mikf;ftpy;iy. Mdhy; Nfus kyg;Guk; K];ypk;fs; Kaw;rpay; rr;rhu; fkpl;bapy; cs;s gpd;jq;fpa K];ypk; khtl;lq;fis fy;tpapy; Kd;Ndw;Wk; jpl;lj;jpy; khepy-kj;jpa muR ,ize;j Ie;J njhiy njhlu;G fy;tp epiyaq;fis rkPgj;jpy; ngupe;jy;kd;dhitr; rhu;e;j nrykhyh vd;w ,lj;jpy; mikj;J tUfpd;wdu;. mjw;F Nfus Gjpa ck;kd; rhz;b fhq;fpu]; muR 335 Vf;fu; muR epyj;jpid nfhLj;J &gha; 75 Nfhb jpl;lj;jpy; fy;tp epiyaq;fs; jahu; Mfpf;nfhz;Ls;sd vd;gjpid mypfhu; K];ypk; gy;fiyf;fof JizNte;ju; lhf;lu; gp.Nf mg;Jy; m[P]; rkPgj;jpy; Nfushtpy; njuptpj;Js;shu;. mJ kl;Lkh K];ypk;fis Kd;Ndw;w &gha; 1100 Nfhb tprd; gpshd vd;w jpl;lKk; ,Ug;gjhf nrhy;ypAs;shu;.
,jid ehd; vjw;fhf ,q;Nf Fwpg;gpLfpNwndd;why; ekJ K];ypk; rKjha ,af;fq;fSk;> murpay; fl;rpfSk; xUq;fpize;J jkpo; ehl;bYk; mypfhu; K];ypk; gy;fiy fofj;Jld; ,ize;J jkpo; ehl;bYs;s ngupa K];ypk; Cu;fis Nju;e;njLj;J me;j Cu;fspYk; mJ Nghd;w fy;Yhupfis mikf;f Kaw;rp Nkw;nfhs;syhk;. mjw;F cWJizahf jkpof murpd; cjtpiaAk; kj;jpa murpd; cjtpiaAk; ehlyhk;.
nrd;id> jpUr;rp> kJiu> jpUney;Ntyp> jQ;rhT+u;> Nfhit Nghd;w efuq;fspy; rKjha ,af;fq;fs; mq;Fs;s K];ypk; fy;tp epiyaq;fis ehb kj;jpa-khepy muR cau; gjtpfSf;fhd Nfhr;rpq;(gapw;rp) tFg;Gfs; Vw;ghL nra;ayhk;.
Nkw;Fwpg;gpl;l efuq;fspy;  Ntiy Nrit ikaq;fs; mikj;J may; ehl;bYk; cs;ehl;bYk; cs;s K];ypk; njhopy; epWtdq;fSf;F Njitahd Ntiyahl;fis Nju;T nra;ayhk;.
K];ypk; kf;fSf;F nra;Ak; xt;nthU NritAk; ty;y ,iwtDf;F Nehd;G Neuj;jpy; nra;Ak; Nritahf vz;zp K];ypk; murpay; kw;Wk; r%f mikg;Gfs; <Lgl;lhy; epr;rakhf ehk; kw;wtufSf;F riyj;jtu;fs; my;y vd;gjpid epiy epWj;jyhk;. mg;gb nra;ahu;fsh r%f mikg;Gfs; vd;W nghWj;jpUe;J ghu;f;fyhkh rNfhju> rN

1 comment:

  1. Good article,
    Please visit
    http://seasonsnidur.blogspot.in/2012/08/blog-post_27.html
    அறிவுப் பெட்டகம் குரானை பெற்ற நாம் பின்தங்கி இருப்...

    ReplyDelete