Tuesday 16 August, 2011

மோடியின் பையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல வெளியேறுகிறது பூனைக்குட்டி!2011 Mf];l; khjk; ,uzlhk; thuk; Rg;uPk; Nfhu;l; ePjpgjp khf;fz;Nla fl;R  mlq;fpa ngQ;r; xU khepy fhty; Jiwahy; elj;jg;gl;l Nghyp vd;fTz;lu; tof;fpy; fUj;Jr; nfhy;Yk; NghJ> Nghyp vd;fTz;lu; %yk; mg;ghtp capu;fis gwpj;j fhty;Jiwapdiu Jhf;fpy; Nghl Ntz;Lnkd;W fz;ldk; njuptpj;jJ.
     12.8.2011 ,uT gpgprp njhiyfhl;rp ghu;j;Jf; nfhz;bUf;Fk; NghJ ghfp];jhdpy; xU Nghyp vd;fTz;lu; tof;fpy; xU mg;ghtp 18 tajhd ,isQu; re;Njfj;jpd; Nguhy; gpbj;J uhZtj;jpduhy; [_d; khjk; Rl;Lf; nfhy;yg;gLtJk; mjid tPbNahtpy; ghu;j;j fuhr;rp INfhu;l;  #NahNkhl;Nlh( jd;dpr;irahd) tof;fhf vLj;Jf; nfhz;L me;j VO uhZt tPuu;fSf;Fk; fLk; jz;lid nfhLj;jjhfTk;> me;jj; jz;lidapid Nky; KiwaPL nra;j uhZtj;jpdUf;F mq;Fs;s Rg;uPk; Nfhu;l; me;jj;jz;lidapid cWjp nra;jjhfTk; fhl;bdhu;fs;. vd;d jz;lid vdf; Nfl;fpwPu;fsh? me;j ,isQidr; Rl;l uhzt tPuu; \h`pj; [hgUf;F kuz jz;lidAk; mjw;F Jizahf ,Ue;j mWtUf;F MAs; jz;lidAk; rk;gtk; ele;J %d;W khjj;jpw;Fs; toq;fpajhf gp.gp.rp xsp gug;ghdJ.
      
     Mdhy; 2002Mk;; Mz;L gpg;utup 27e;Njjp F[uhj;jpy; ele;j Nfhj;uh uapy; vupg;G rk;gtj;jpw;F gpd;G Nghyp vd;fTz;lu; vd;w ngaupy; gy K];ypk; ,isQu;fisf; nfhz;l fhty; JiwapdUf;Fk;> fhtp murpay; thjpfSf;Fk; ,d;dKk; jz;lid toq;fg;gltpy;iy. khwhf me;j Nghyp vd;fTz;lu;fis ntspf;nfhz;L te;j cau; fhty; Jiw mjpfhupfs; jhd; mq;Fs;s murhy; ge;jhlg;gl;Ls;sdu; vd;gJ rkPg fhy nra;jpfs; ntspf;fhl;Lfpd;wd.
     F[uhj;jpy; K];ypk; ,df;nfhiy ele;j rkaj;jpy; csTg;gil jiytuhf ,Ue;j =Fkhu; vd;w Neu;ikahd mjpfhup tprhuizf;fkp\dplk; rku;g;gpj;j jdJ mwpf;ifapy; ,df; nfhiyf;F F[uhj; murk;> kw;Wk; fhtpAil jiytu;fs; jhd;; fhuzk; vd;whu;. mjdhy; mtu; gjtp gzp ePf;fk; nra;ag;gl;lJ kl;Lky;yhky; mtUf;F mspf;fg;gl Ntz;ba b.[p.gp vd;w cau; gjtpAk; kWf;fg;gl;lJ. mjd; gpd;G mtu; ePjp kd;wj;jpid ehb jd; cau; gjtpapid ngw;W Xa;Tk; ngw;wNjhL kl;Lky;yhky; kdpj Ntl;ilf;F fhuzkhdtu;fs; mj;jid NgUf;Fk; jz;lid ngw;Wj;juhky; F[uhj;jpid tpl;L Nghf khl;Nld; vd mq;Nf jq;fpAs;shu; vd;why; mtu; kdj; ijupak; ghUq;fNsd;..
     cr;r ePjp kd;wj;jhy; epakpf;fg;gl;l jpU. Mu;.Nf. uhftd; jiyikapyhs v];.I.b vd;w tprhuizf; FO cr;r ePjp kd;wj;jpw;f rku;g;gpj;j 600 gf;f mwpf;ifapy;py; Nkhb muR rkgtj;jpid kpfTk; Fiwj;J kjpg;gpl;Ls;sjhfTk;> me;j muR ,uz;L ke;jpupfshd mNrhf; gl; kw;Wk; [Nl[h MfpNghu;fis NghyP]; fl;Lg;ghl;L miwf;f mDg;gp K];ypk;fspd; mghaf;Fuypid fz;L nfhs;s Ntz;lhnkd;W $wpajhfTk; 2011 gpg;utup khjk; 4e;Njjpapl;l `pe;J Mq;fpy gj;jpupf;if nrhy;fpwJ.
Nfhj;uh uapy; rk;gtj;jpw;F gpd;G Nkhbf;F K];ypk; jPtputhjpfshy; Mgj;J vd;W ngha;ahd jftiy nrhy;yp mg;ghtp K];ypk; ,isQu; nrhr;uhGjPd;> mtDila kidtp fTru; gPtp kw;Wk; mtDila ez;gDk; Nghyp vd;fTz;lupd; xNu rhl;rpAkhd gpu[hgjpak; Nghyp vd;fTz;luhy;  nfhy;yg;gl;lhu;fs;. me;j tof;F cr;r ePjp kd;wk; tiu nrd;W mjd; cj;jpuT %yk; v];.I.b vd;w rpwg;g fhty; gil mikf;fg;gl;lJ. mjd; gydhf Kd;dhs; cs;Jiw mikr;ru; mkpj;\h> b.I.[p td;]hkh> I.gP.v]; mjpfhupfshd Rlhkh kw;Wk; tpGy; mfu;thy>; ,d;];ngf;lu; M\p]; ghd;bah MfpNahu; ifJ nra;ag;gl;ldu;.  Mdhy; ,d;Dk; me;j tof;F epYitapy; cs;sJ.
     Nfhj;uh uapy; tpgj;jpid tprhupf;fs ehdhtjp fkp\d; mikf;fg;gl;lJ> mjd; gpd;G ele;j rk;gtq;fis tprhupf;f ghdu;[p fkpl;b mikf;fg;gl;lJ. me;j tof;Ffs; cr;r ePjp kd;wk; nrd;wd. cr;r ePjp kd;wKk; Nfhj;uh uapy; tpgj;J mjd; gpd;G ele;j nfhiy> nfhs;id> jP itg;G> #iwahly; Nghd;witfis tprhupf;f v];.I.b vd;w rpwg;G Gydha;Tg; gil mikf;fg;gl;lJ. mjpy; mg;NghjpUe;j cs; Jiw mikr;rUf;F njhlu;G ,Ug;gjhf fUjp mtUk; ifJ nra;ag;gl;L rpiwapy; cs;shu;.
     rkPg fhy 2[p tof;F> fhkd; nty;j; Nfk;];> Nyhf; mAf;jh tiuTr; rl;lk; Nghd;w tptfhuq;fspy; kj;jpa murpw;F ghuhSkd;wj;jpYk; kw;Wk; ntspNaAk; cs;s neUf;fbapid rhjfkhkf gad; gLj;jp F[uhj; muRf;F vjpuhf rhl;rp nrhd;d I.gP.v]; NghyP]; mjpfhupfs; kPJ eltbf;if vLf;f Jtq;fpapUf;fpwJ. me;j khepy muR;
mt;thW eltbf;iff;Fs;shd mjpfhupfSk; mjd; gpd;dzpAk;:
1)        jpU uhFy; ru;kh I.gP.v];: ,tu; Nfhj;uh uapy; tpgj;J ele;j gpd;G fhtpAilapdu; eNuhlh fhk;> eNuhlh ghl;bah kw;Wk; Fy;gu;fh nrhi]l;b gFjpapy; elj;jpa Ntl;ilapd; NghJ m`kjhghj; efupd; cs;s NghyP]; fl;Lg;ghL miwapy; b.rp.gpahf gzpahw;wpatu;. Rhjhuzkhf fl;Lg;ghL miwapy; tUk; mtru NghyP]; miog;Gfs; mjd; gpd;G fl;Lg;ghL epiya jfty; gupkhw;wk; mj;jidAk; MbNah Nlg;gpy; gjpT nra;ag;gLk;. ,e;jf; fl;Lg;ghL miwf;Fj; jhd; Kd;dhs; vk;.gp [hg;Nu gy jlit kuz mgha jfty; mDg;gpajhfTk; mjd; gpd;G Ml;rp gPlj;jpy; cs;stu;fs; mJ Nghd;w miog;Gjy;fis fz;Lnfhs;s Ntz;lhk; vd;W nrhd;djhfTk; Clfq;fs; mg;NghJ nrhd;dd.  me;j fl;Lg;ghl;L miwf;F jhd; Kd;dhs; cs;Jiw mikr;ru; mkpj;\h tUif je;J ntwpahl;lq;fis Nkw;ghu;itapl;ljhf nra;jpfs; ntspte;j tz;zk; ,Ue;jd. MfNt jw;NghJ uhFy; ru;kh b.I.[pahf uh[;Nfhl;bYs;s MAjg; gilg;gpuptpy;  gzpahw;Wfpwhu;. mtu; mg;NghJ ele;j fytuq;fis tprhupj;j ehdhtjp fkp\d;> ghdu;[p fkpl;b kw;Wk; cr;r ePjpkd;wk; epakpj;j v];.I.b MfpNahuplk; NghyP]; fd;l;Nuhy; miwapy; ele;j rk;ghridfspd; rp.b njhFg;gpid mspj;J jdJ flikapidr; nra;Js;shu;.. mJ jhd; mtu; nra;j jg;G mjw;fhf mtUf;F tpsf;fk; Nfl;L Fw;w eKdh nfhLf;fg;gl;Ls;sjhf 14.8.2011 Clfq;fs; nra;jpfs; nrhy;yp FiwAk; $wpAs;sd.
2)      jpU. rQ;ra; gl; I.gP.v];: ,e;j mjpfhup F[uhj;jpy; ele;j ,dg;gLnfhiyfSf;Fk;> #iwahlYf;Fk; murpid  Neubahf Fiw nrhy;yp INfhu;l;bYk;> cr;r ePjp kd;wj;jpYk; mgpltpl; jhf;fy; nra;jhu;. mjd; gad; mtu; ,ilf;fhy gzp ePf;fk; nra;ag;gl;lhu;.
3)      jpU. u[pdP]; uha; I.gP.v]; ,yu; jw;NghJ b.I.[pahf gzpahw;Wfpwhu;. ,tu; nrhfuhGjpd; Nghyp vd;fTz;lu; tof;fpy; ifJ nra;ag;gl;L rpiwapy; ,Uf;Fk; Kd;dhs; cs;Jiw mikr;ru; kw;Wk; F[uhj; murpd; ifq;fhupak; jhd; fytuq;fSf;Ff; fhuzk; vd Fw;wr;rhl;bid nrhy;yp jdp mgpltpl; Nfhu;l;by; jhf;fy; nra;jpUg;gjhy; mtupd; I.[p GuNkh\d; jLf;fg;gl;Ls;sJ vd Clfr; nra;jpfs; $Wfpd;wd.
 ehd; Nkw;Fwpg;gpl;l 4 I.gP.v]; cau; mjpfhupfspd; kDf;fshy; F[uhj; fytuj;jpy; fhtpr;rl;ilapdu; muR MjuTld; Mba Nfhuj; jhz;ltk; ntsp cyfpw;F te;J tpl;lNj vd;W Ml;rp gPlj;jpy; cs;stu;fs; gy;NtW jz;lid eltbf;ifapy; <Lgl;Ls;shu;fs; vd;W Mzpj;jukhd nra;jpfis Clfq;fs; jUfpd;wd.
kj;jpa murpd; rhu;gpy; cs;Jiw mikr;ru; rkPgj;jpy; gj;jpupf;if epUgu;fs; F[uhj;jpy;  I.gP.v]; mjpfhupfs; gyp thq;fg;gLfpwhu;fs; vd;w Nfs;tpf;F eltbf;if jiyf;F kPwp Nghdhy; kj;jpa muR jiyapLk; vd;W nrhd;djhf  nra;jpfs; te;Js;sd.
,yq;ifapy; Nghuhspfis xLf;f uhZtk; gad; gLj;jg;gl;lJ. mjd; mj;J kPwy;fis I.eh. rig tprhupf;f Mizapl Ntz;Lk;> ,yq;if murpw;F nghUshjhu jil Ntz;Lk; vd;w jkpo; ehl;bYs;s rpy murpay; fl;rpfs; nrhy;fpd;wd. mj;Jld; rKjha ,af;fspy; rpyTk; ,ize;J Fuy; vOg;gpAs;sd. mjid ahUk; kWf;f KbahJ> jLf;f KbahJ.

Mdhy; ,e;jpahtpNyNa> cs;s F[uhj; khepyj;jpy; Nghypahd fhuzq;fs; nrhy;yp kdpj Ntl;ilfs; %yk; mg;ghtp 2000 K];ypk;fs; nfhy;yg;gl;Ls;sdu;. ,d;dKk; gy ,lq;fspy; K];ypk;fs; jq;fs; nrhj;Jf;fis ,oe;J mfjpfshf ,Uf;fpd;wdu;. me;j ntwpahl;lj;jpw;F ,q;Nf cs;s ve;j murpay; fl;rpahtJ fz;ldk; njuptpj;jJ cz;lh? my;yJ gfpuq;f tprhuiz ,yq;ifapy; Nfl;gJ Nghy Nfl;lJz;lh? my;yJ jdJ fz;ldf;fidfshtJ tPrpaJ cz;lh? Kd;dhs; ,e;jpa [dhjpgjp Nf.Mu;. ehuhazd; ,wg;gjpw;F Kd;G F[uhj; fytuj;jpid mwpe;J fz;zPu; tpl;ljhf nrhy;ypa gpwfhtJ ghuhSkd;wj;jpy; F[uhj; murpid fz;bj;J jPu;khdk; epiwNtw;wpaJ cz;lh? my;yJ gjtpapYs;s cr;r ePjp kd;w ePjpgjpapid %yk; tprhuiz nra;aJz;lh?

,q;fpyhe;J ehl;by; Njhl;ld;`hk; efupy; 29tajhd fWg;gpd ,isQu;> khu;f; Lfh> re;Njfg;gl;L NghyP]huhy; 4.8.2011 md;W nfhy;yg;gl;lhu;. mjd; tpisthf 6.8.2011ypUe;J 8.8.2011 tiu yz;ld;> gpu;kpq;fhk;> Njhl;ld;`hk; Nghd;w efu;fspy; gaq;fuf; fyfk; Vw;gl;L 100 Nfhbf;F Nky; nghJr; nrhj;J ehrkhdJ. mJ Nghd;w rk;gtk; F[uhj; fytuj;jpw;F gpd;G ,e;jpa ehl;L K];ypk;fs; nfhjpj;njOe;J fytuj;jpy; <Lgl;lhu;fsh? ,y;iyNa? Vndd;why; ,];yhkpau; jq;fs; khu;f;fk; nrhy;;ypj; je;j rhe;jp> rkhjhdk; Nghd;w nfhs;iffis gpd;gw;Wgtu;fs;. ehl;bd; rl;lj;jpid kjpg;gtu;fs;. ,J Nghd;w fytuq;fis mlf;fj;jhd; kj;jpa muR kjthj fytu jLg;Gr; rl;lk; nfhz;L tUfpwJ.
I.gP.v]; mjpfhupfshd uhFy; ru;kh> r[;ra; gl;> u[pdP]; uha; Ngd;wtu;fs; F[uhj;jpd; ,df; fytuj;jpw;F fhuzkhdtu;fspd; Kfj;jpiuapid fpopf;f fpsk;gpapUf;fpwhu;fs;. mtu;fspd; thapyhf Ml;rp gPlj;jpYs;stu;fs; ve;j tifapy; F[uhj; kdpj nfhiyf;F cW Jizahfp ,Uf;fpwhu;fs; vd;w  xU ehs; வண்டவாளம் தண்டவாளத்தில்   Vwg;NghtJ jpd;dNk! mtu;fs; xspj;J itj;jpUe;j fhtp G+idf; Fl;bAk; nky;y nky;y tpr; fz;b vd;w muR mjpfhupfs; gypthq;Fk; eltbf;if %yk; ntspNwg; ghu;f;fpwJ.! mtu;fSf;F Mjuthf kj;jpa cs;Jiw mikr;ru; Fuy; nfhLj;jhy; F[uhj; muR khepy murpd; cupikapy; jiyapLfpwJ vd;W fjWfpwJ. mjw;fhf kf;fSk;> kj;jpa muRk; kdpj gLnfhiyfis Ntbf;if ghu;j;Jf; nfhz;lh ,Uf;f Ntz;Lk;? rl;lk; Kd; midtUk; rkk; mJ jd; flikapidj; jhNd nra;Aky;yth?
       

No comments:

Post a Comment